06/12/2018

Økonomisjef

 • Ulvik herad
 • Ulvik, Norge
Administrasjon - Økonomi Ledelse

BeskrivelseSØKNADSFRIST: 16.12.2018

Ulvik herad har ledig stilling som økonomisjef frå 1. februar 2019. Økonomisjefen har fag- og driftsansvar for kommunen sin samla økonomifunksjon og rapporterer til rådmann/stabssjef.

Hovudarbeidsoppgåver:

 • Operativt ansvar for å leie og koordinere den samla økonomistyringa i heradet (budsjett, økonomiplan, rekneskap og innfordring av skatt og kommunale krav), med tilrettelegging for gode prosessar, rapportering, økonomiske analysar og oppfølgjing av politiske vedtak
 • Strategisk planlegging og rådgjeving for politisk og administrativ leiing, på det økonomiske fagområdet
 • Eigedomsskatt
 • Finansforvaltning
 • Overordna ansvar for KOSTRA-rapportering
 • Drift, samordning og utvikling av økonomisystemet
 • Kontroll, tilsyn, rettleiing og intern opplæring innan økonomiområdet i heile organisasjonen
 • Sikre heilskapleg økonomistyring på tvers av einingane i heradet
 • Delta aktivt i utviklingsarbeidet i heradet

Me ynskjer:

 • Høgare økonomisk utdanning (3-5 år)
 • Røynsle frå tilsvarande arbeid, helst frå kommunal sektor
 • Gode IT-kunnskapar
 • God skriftleg og munnleg kommunikasjon
 • Evne til samarbeid og sjølvstendig arbeid
 • Analytisk, strukturert og resultatorientert

Økonomisjefen har det faglege og administrative ansvaret for økonomiområdet i heradet. Økonomisjefen må vera pådrivar innafor innkjøpsområdet og utvikling av E-handel.

Søknadsfrist: 16. desember 2018.

Send elektronisk søknad med CV her. Merk med saksnr: 18/364.

Kopiar av attestar og vitnemål vert etterspurt ved intervju. 

Nærare opplysningar om stillinga kan du få ved å kontakta: rådmann Thore Hopperstad tlf. 40007158 eller personal- og administrasjonsleiar Anette T. Hjeltnes tlf. 40007118.

ULVIK – PERLA I HARDANGER

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå