12/10/2018

Konsulent Løn- og personal - 100% fast stilling

 • Stryn kommune
Administrasjon - Økonomi Personal - HR

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 29.10.2018

Arbeidsområde:

 Stillinga vert knytt til Personalkontoret som har eit samla ansvar for løn- og personalsaker i Stryn kommune.  

Hovudoppgåver:

 • Rådgjeving - særleg knytt til løn, lov- og avtaleverk, pensjon og trygd.  Primært retta mot skule- og kultur, men vil ha heile kommunen som arbeidsområde.

 • Sakshansaming i høve til løn / budsjett / økonomi, tilsettingar, permisjonar, arbeidsavtaler mm.

 • Utviklingsoppgåver knytt til løn og personal.  

Kvalifikasjonar for stillinga:

 • Krav om høgskule-/ univiersitetsutdanning innan økonomi, administrasjon, HR.

 • Personlege føresetnader - initiativ, evne til sjølvstendig arbeid / team-arbeid samt relevant praksis vert vektlagd

 • Gode datakunnskaper - innsikt i digitale verkty 

Vi kan tilby:

 • Variert arbeid og utfordringar i eit positivt miljø

 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar.

 • Hjelpsam med bustad  

For stillinga gjeld:

 • Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement

 • Lønn etter avtale. 

Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)  

Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden.

Kontaktpersonar:
Torfinn Moen
tlf: 57874700
mob: 91762607

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå