06/09/2018

Leder PPT-OT - ny utlysning

  • Kongsberg kommune
  • Kongsberg, Norge
Ledelse PP-tjeneste

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 23.09.2018

Stillingen som leder for pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten for videregående skole er ledig.

Vi er PP-tjeneste (PPT) og Oppfølgingstjeneste (OT) for kommunene Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg og Kongsberg, 
samt Buskerud fylkeskommune. Vi jobber iherdig for å sikre likeverdig opplæring for alle barn, unge og voksne med særlige behov. Tjenesten er organisert under oppvekstenheten i Kongsberg kommune og har 17 årsverk. 

Stillingens ansvarsområder

Dette er en svært viktig stilling innenfor et område som er i stor endring. Du vil lede den daglige driften av seksjonen for å skape gode tjenester til kommunene og fylkeskommunen gjennom sakyndighetsarbeid og systemrettet arbeid i samhandling med skoler og kommuner. 

Du får en unik mulighet til å lede PP-tjenesten i et stort pedagogisk utviklingsarbeid for å bedre tilpasset opplæring, i samarbeid med kommunene og SEPU ved høyskolen i innlandet.

PPT-OT er organisert som egen resultatenhet, hvor du har ansvar for fag, personal og økonomi. Du har et forpliktende forhold til gjeldene strategi- og styringsdokumenter og tett samarbeid med ledere i oppvekstenheten i kommuner og fylkeskommunen. 

Noe av det vi kan tilby

- en variert og interessant lederjobb innen et område i stadig utvikling
- en avdeling med dyktige og hyggelige medarbeidere
- godt samarbeid med andre ledere innen oppvekstenheten og oppvekstkontoret
- skoler og barnehager som er fremtidsrettet innen pedagogikk og tilpasset opplæring
- stor grad av selvstendighet og påvirkningsmulighet
- konkurransedyktig lønn etter avtale
- god pensjonsordning og gruppelivsforsikring

Vi ser etter deg som:

- har et reflektert forhold til til PPT sitt oppdrag som veileder på system og individnivå.
- utøver god og tydelig personalledelse og har en inkluderende lederstil ved å være synlig og tilstede.
- har evne og vilje til å utvikle PPT på kort og lang sikt, i tråd med endringsforslag og beslutninger i planarbeid lokalt og nasjonalt, samt ift lovverk.
- er i stand til å skape gode rammer for utvikling gjennom inspirerende og synlig lederskap.
- har erfaring med planlegging og gjennomføring av endrings- og utviklingsarbeid og evner å justere kursen når det er nødvendig.
- har god økonomiforståelse og ser økonomi som et viktig og nødvendig styringsverktøy.
- har god kunnskap om barnehage, grunnskole og videregående skole med tilhørende lovverk.
- kan vise til resultater fra tidligere arbeid innen ledelse og administrasjon.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. 

Formelle kvalifikasjonskrav

Høyere relevant utdanning, minimum på bachelornivå.
Arbeidserfaring fra pedagogisk psykologisk tjeneste for grunnskolen og videregående skole.
Relevant ledererfaring 
Meget gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig. 

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. 
Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. 

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Kontakter

Navn: Håvard Ulfsnes
Tittel: Oppvekstsjef
E-post: Havard.Ulfsnes@kongsberg.kommune.no
Arbeid: 915 17 497

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå