06/09/2018

Rektorstillinger - Efteløt og Wennersborg skoler

  • Kongsberg kommune
  • Kongsberg, Norge
Ledelse Rektor - Styrer Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 23.09.2018

I Kongsberg kommune er det 27 000 innbyggere og ca 3400 elever. Grunnskolen består av 9 barneskoler, 3 ungdomskoler, en 1-10-skole og en voksenopplæring. Oppveksttjenesten er organisert under Oppvekstsjefen og består av skole, barnehage, barnevern, PP-tjenesten og helsestasjon for barn og unge.

Kort om stillingen

Vi har ledig 100% fast stilling som rektor ved Efteløt skole fra 1.oktober 2018 og 100% fast stilling som rektor ved Wennersborg skole fra 1.januar 2019.

Efteløt skole:
Efteløt skole er en tradisjonsrik og moderne barneskole med 90 elever og 18 ansatte. Skolen ligger sentralt plassert i Lågendalen med flotte uteområder. Skolemiljøet preges av samhold og fellesskap på tvers av alder. Skolen vektlegger samarbeid og kollektiv læring og er organisert i team. Målet er at alle elever får utnyttet sin egenart slik at optimal læring finner sted gjennom god tilpasset opplæring og bruk av digitale verktøy.

Wennersborg skole:
Wennersborg skole ligger på vestsiden av byen og er nærmeste nabo til Kongsberg Teknologipark. Skolen har 240 elever fordelt på 1.-7.trinn med to klasser på hvert trinn og 40 ansatte. Skolen har et stort mangfold som beriker skolekulturen. I tilknytning til skolen har vi et flott nærmiljøanlegg som vi har stor glede av. Personalet på Wennersborg skole og SFO har et aktivt fokus på samarbeid og profesjonalitet i jobben med å legge til rette for barns utvikling og læring.

Skolene i Kongsberg forankrer sitt pedagogiske arbeid i grunnskolens kvalitetsutviklingsplan fra 2014 - 2024 som er rammeverket for grunnskolene i kommunen. I tiden fremover vil skolene arbeide med å bygge profesjonelle læringsfelleskap for å styrke tilpasset opplæring i et inkluderende miljø, bedre det tverrfaglige arbeid og med fokus på fagfornyelsen.

Skolene i Kongsberg er gode på: 
- Å skape positive skolemiljø og forebygging av mobbing
- Realfag og teknologi
- Bruk av læringsbrett som pedagogisk verktøy på alle trinn

Ved eventuelt interne rokkeringer kan andre stillinger bli ledige. 

Vi tilbyr

- En kommune som er utviklingsorientert og opptatt av kvalitet i elevenes læring
- Et faglig utfordrende og spennende arbeidsmiljø
- Stor bredde i arbeidsoppgaver
- Et leder- og læringsfelleskap i utvikling
- Lønn etter avtale
- Gode pensjons- og forsikringsordninger

Innhold i stillingen

Som rektor er du skolens pedagogiske leder og har ansvar for økonomi og personalforvaltning. 
Du skal bruke ressursene optimalt for å forsterke elevenes læring. Det er din oppgave å videreutvikle et godt arbeids- og læringsmiljø, faglig utvikling og gode relasjoner internt og eksternt i samarbeid med medarbeiderne.
Som rektor vil du være ansvarlig for å lede endrings- og utviklingsprosesser ved egen skole.

Krav og ønsker til deg

Ønsket kompetanse:
Videreutdanning i skoleledelse er ønskelig

Vi søker deg som:
- Har høye ambisjoner for alle elever og som gir alle ansatte muligheten til å være en del av et sterkt profesjonsfellesskap 
- Mener at opplæringen skal foregå i et inkluderende fellesskap med fokus på god tilpasset opplæring
- Har evne til å utvikle en god praksis- og læringskultur sammen med ditt personale 
- Har forståelse for sammenhengen mellom eget lederskap og elevenes læringsutbytte 
- Er tydelig og målrettet i ditt lederarbeid gjennom å analysere skolens praksis og velge de riktige tiltakene 
- Kan kommunisere godt og samarbeide med rådsorganene, foreldrene og skolens øvrige samarbeidspartnere i felles utviklingsprosesser
- Har god kjennskap til lov- og avtaleverk og forstår verdien av godt partssamarbeid
- Har gjennomføringsevne, god økonomiforståelse og kan jobbe strukturert og målrettet i tråd med kommunens mål og visjoner
- Har evne til å sette deg inn i og bruke ulike systemer, samt svært gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
- Vil være en aktiv deltager i utviklingen av skolene i Kongsberg

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

 

Formelle kvalifikasjonskrav

Godkjent relevant pedagogisk høyskoleutdanning.

 

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. 
Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Kontakter

Navn: Håvard Ulfsnes
E-post: Havard.Ulfsnes@kongsberg.kommune.no
Mobil: +4791517497

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå