09/03/2020

Rektor på Kvås skole

  • Lyngdal kommune
  • Lyngdal, Norge
Ledelse Rektor - Styrer Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 29.03.2020

Lyngdal er en sørlandskommune som har ca. 10 500 innbyggere og rundt tusen ansatte. Geografisk strekker den nye kommunen seg ca. 80 km, fra Korshamn i sør til Sveindal i nord. Lyngdal har en sentral og strategisk beliggenhet i vestre del av Agder, og er det naturlige handelssenteret mellom Kristiansand i øst og Stavanger i vest.

For å sikre oss de beste medarbeiderne har Lyngdal kommune en aktiv og målrettet arbeidsgiverpolitikk. Vi tilbyr utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver, hyggelige kolleger og pensjonsordning for alle ansatte.

100 % STILLING SOM REKTOR VED KVÅS SKOLE

Om stillingen

Vi har nå ledig fast stilling som rektor på Kvås skole. Stillingen er fordelt på 90 % administrativt arbeid og 10 % undervisning. Rektor har et definert ansvar for å forvalte økonomi, personal og fag i den daglige driften. I hovedsak innebærer dette at:
• Rektor er ansvarlig for elevenes læringsresultater og for å legge til rette for gode læringsprosesser på skolen.
• Rektor er ansvarlig for at alle delpliktene i § 9A blir ivaretatt slik at elevene har et og trygt og godt skolemiljø.
• Rektor skal drive god personalledelse – og er ansvarlig for skolens HMS-arbeid og har et særlig ansvar for utviklingen av et godt arbeidsmiljø.
• Rektor har administrative oppgaver, som f.eks. budsjetter, rapporter og internkontroll i tillegg til oppfølging av lovgivning på området og elevenes rettigheter.
• Rektor skal legge til rette for et godt foreldresamarbeid, bl.a. et tett og godt samarbeid med skolens FAU, SMU og SU.

Vi søker etter en tydelig og handlekraftig leder som sammen med personalet kan videreutvikle skolen i tråd med fagfornyelsen/opplæringsloven.

Kvås skole ligger i Kvås – ca. 15 km fra Lyngdal sentrum. Skolen har 49 elever (skoleåret 2019/2020) og elevene deles i fire klasser. Hvilke trinn som går sammen kan variere fra år til år. Skolen har syv pedagoger inkludert rektor, som tilsammen utgjør 6 fulle årsverk. I tillegg har skolen to fagarbeidere. 

Vi søker en leder som:

• Kommuniserer klart både skriftlig og muntlig gjennom å være tydelig, strukturert og synlig.
• Har evne til å lede, motivere og inspirere sine medarbeidere – og til å gå foran med begeistring og arbeidsglede.
• Har evne til å bygge profesjonsfellesskap, godt arbeidsmiljø, samarbeid og organisasjonskultur.
• Kan lede og utvikle læringsarbeidet ved skolen og ha fokus på elevenes læring og læringsmiljø i samsvar med nasjonalt og lokalt vedtatt politikk.
• Kan lede prosesser som er utviklingsrettede og som ivaretar god medvirkning, involvering og samskaping.
• Er en robust leder som kan holde fast i mål og retning – også når de utfordres.
• Har innsikt i og evne til god økonomistyring.
• Er fleksibel og serviceinnstilt.

Krav til stillingen

• Godkjent pedagogisk utdannelse på høyskole-/universitetsnivå.
• God pedagogisk forståelse.
• Gode samarbeidsevner.
• Bred faglig kompetanse.
• Forståelse og bruk av informasjonsteknologi som arbeidsverktøy.
• Ledererfaring er ønskelig.

Vi kan tilby

• Rektorskolen og mentorordning.
• Et aktivt og utviklende arbeidsmiljø.
• Dyktige kollegaer.
• Lønn etter avtale.
• Arbeidsvilkår etter gjeldende bestemmelser.

Søknadsfrist 29. mars 2020

Søkere som blir innkalt til intervju skal ta med attesterte kopier av vitnemål og attester, samt navn og telefonnummer til to referanser. 

For ytterligere opplysninger om stillingen kan virksomhetsleder for skole 1. – 7. trinn, Ingrid Alden, kontaktes på tlf: 916 49 477.

For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Det kreves politiattest for alle stillinger hvor det skal jobbes med utviklingshemmede, barn og unge.

For å fremme en innovativ kultur må organisasjonens ansatte oppleve at forventningene er tydelige, at man har tillit i utførelsen av arbeidet og at det er trygt å komme med forslag som utvikler oss til å bli en kommune som ivaretar de ansatte og innbyggerne på en god måte.

Kommunen er ansvarlig for å levere gode velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Kommunen er også gitt stor myndighet knyttet til utførelsen av oppgaver ihht. en rekke lover og forskrifter. Det er derfor viktig at handlingene til ansatte gjenspeiler høy etisk bevissthet.

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!