02/12/2019

Ledige helgestillingar ved omsorgssentera

 • Luster kommune
 • Luster, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 15.12.2019

Stillingsinformasjon

 • Stillingane er lokalisert til Hafslo omsorgssenter, Gaupne omsorgssenter, Luster omsorgssenter og Grandmo
  busenter.
 • Vi ber om at de i søknaden set opp ønskje om arbeidsstad i prioritert rekkefølgje. 

Arbeidsoppgåver

 • Yte pleie og omsorgstenester til pasientane.
 • Ved busenteret omfattar det og praktisk bistand.

Kvalifikasjonar

 • Autorisasjon som sjukepleiar/vernepleiar/hjelpepleiar/helsefagarbeidar.
 • Relevant praksis.
 • Evne til å arbeide aktivt, målretta og løysingsorientert - saman med andre.
 • Personlege eigenskapar vil bli vektlagde.

Særskild for stillingane

 • Løns- og arbeidsvilkår iflg. gjeldande lov, forskrift og tariffavtalar.
 • Årsturnus med arbeid primært 3. kvar helg.

Søknad

Bruk søknadsskjema som ligg til stillingsannonsa på vår heimeside: www.luster.kommune.no - ledige stillingar.
For spørsmål om stillinga kan du henvende deg til kontaktperson. Dersom du har behov for hjelp til å søkje kan du ta kontakt med Servicetorget på tlf. 57 68 55 00.

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av vitnemål, attestar, kursbevis m.m. Desse skal takast med ved eventuelt intervju eller sendast ved førespurnad.

Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.
I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal bli offentleggjort må du grunngje dette. Opplysningar om søkjarane kan likevel bli offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du kan trekkje søknaden din.

Kontakter

Navn: Kari Olseng Paulsen
Tittel: leiar omsorgstenesta
E-post: kari.paulsen@luster.kommune.no 
Mobil: 41689136
Arbeid: 57685702

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!