30/10/2019

Sjukepleiar - 2 x dagstillingar ved Gol helsetun

  • Gol kommune
  • Gol, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

BeskrivelseSØKNADSFRIST: 17.11.2019

Gol Helsetun er eit sjukeheim med 32 plassar for kort/rehabilitering- og langtidsplass, egen avdeling for personar med demens. Vi har dyktige medarbeidarar med høg fagleg kompetanse, og triveleg arbeidsmiljø.

Vi har ledig 2 x 100 % stillingar i vikariat som sjukepleiar.

Stillingane har sjukepleieransvar og dagvakter i vekedagane. Det er arbeid kvar 4.helg med 13-timers vakter laurdag og søndag Stillingane er eitt års svangerskapsvikariat og er ledig frå dags dato.

Vi samarbeider tett tverrfagleg med heimetenesta, lege, fysioterapeut, ergoterapeut og psykisk helseteneste for å få til eit heilskapleg pasientforløp. Vi arbeider kontinuerlig med auka kvalitet i tenesta, fagutvikling og innovasjon, for å møte framtidas behov.

Arbeidsoppgåver:

* Vi arbeider etter primærkontaktsystemet
* Hovedansvar for legevisitt og legemiddelhandtering
* Dokumentasjonsoppgåver og utføring av medisinske forordningar
* Utarbeiding og oppfølging av behadlingsplanar
* Opplæring og fagleg rettleiing av kollegaer
* Rettleiing av elevar, lærlingar og studentar
* Være med på å implementere nye digitale og velferdsteknologiske løysingar

Kvalifikasjonar:

* Autorisert sjukepleiar
* Nasjonal norskprøve nivå 3

Vi ynskjer at:

* Du kan bruke IKT-verktøy, - vi har Gerica og Lifecare Mobil Pleie
* Du har erfaring frå geriatri, demens, kreftomsorg, palliasjon og/eller velferdsteknologi

Personlege eigenskapar:

* Har gode kommunikasjons-, samarbeidsevner og er fleksibel
* Har evne til å arbeide sjølvstendig, er strukturert og tar ansvar
* Likar utfordringar, er fagleg fokusert og bidreg til tverrfagleg samarbeid
* Har fokus på nærvær og godt arbeidsmiljø
* Har evne til å jobbe i miljø i omstilling

Personlege eigenskapar vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

* Triveleg arbeidsplass med god opplæring, oppfølging med fadderordning og veiledning
* Varierte arbeidsoppgåver med moglegheit for å påverke og utvikle tenestene
* Kurs, opplæring og relevant hospitering
* Deltaking i fagleg forum
* Turnus arbeid 4. helg. Det er også mogleg å avtale kortare helgevakter og arbeid kvar 3. helg.
* Vi jobbar med utvikling av personsentrert omsorg og velferdsteknologi
* Fin natur med gode turmoglegheiter

For stillinga gjeld:

* Tilsetting etter gjeldande lov og avtaleverk
* Pensjonsordning i KLP

Gyldig politiattest, ikkje eldre enn 3 månader, må leggjast fram før tiltreding i stillinga

 

Anna:

Attestar og vitnemål må takast med til eventuelt intervju, det blir rekna ansiennitet ut i frå innleverte attestar.

Det er viktig at du fyller ut alle punkt under skule og utdanning. Det blir produsert ein CV på grunnlag av dei data du legg inn. Du får berekna ansiennitet for all offentleg teneste, samt relevant privat teneste. Dersom du har vore heime med barn eller hatt anna omsorgsarbeid må du fylle det inn som arbeidserfaring. Du kan få berekna inntil 3 år med ansiennitet for omsorgsarbeid.

I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette, men det skal gode grunnar til for at dette skal bli teke til følgje. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din.

Send søknad:

Gol kommune nytter elektronisk søknad, søknader som kjem på papir eller e-post vert returnert. Ved spørsmål knytt til registrering av elektronisk søknad, kontakt Trine Eidsgaard via Tenestetorget 32029000.

Er du ny som søkjar til stilling i Gol kommune vel du "Registrere søker" for å opprette brukarnamn og passord. Søkjarar som er, eller har vore tilsett i Gol kommune, har allereie eit brukarnamn. Dette er som regel namnet ditt, skrive med store bokstavar. For å generere passord må du følgje instruksane du får når du trykker på "Glemt brukarnamn/passord", som du finn på nettsida der du søkjer stilling. Du vil då få instruksar på din e-post i Gol kommune eller den e-posten du har oppgitt til Gol kommune.

Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

Kontakter

Navn: Sølvi Listøen
Tittel: Avdelingsleiar
Mobil: 90253342

Navn: Linda Muggerud Anderssen
Tittel: Avdelingsleiar
Mobil: 91673979

Ansettelsesform

Vikariat  

Søk her!