06/08/2018

Enhetsleder i enhet for rehabilitering

 • Trysil kommune
 • Trysil, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Ledelse

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 23.08.2018

​Hel, fast nyopprettet stilling som enhetsleder er ledig i enhet for rehabilitering.

Dette er en nyopprettet stilling som enhetsleder i enhet for rehabilitering, etter vedtak om ny struktur i Helse, omsorg og sosialsektoren.

Stillingen er viktig i kommunalsjefens nye ledergruppe for å representere betydningen av forebygging, mestring og rehabilitering. Samarbeid med andre sektorer og spesialisthelsetjenesten er praktisk og strategisk viktig.

Om enheten

Enhet for rehabilitering har p.t. 5,5 årsverk. Den holder til i renoverte lokaler i sykehjemmets første etasje og arbeider tett med sykehjemmets korttidsavdeling (annen etasje).
Hverdagsrehabilitering, hjelpemiddel-sentral, oppfølging av velferdsteknologi ligger til enheten. Andre funksjoner som aktivitør-arbeid i eldreomsorg kan i fremtiden bli lagt til enheten. Tjenesteområdet har fokus på tverrfaglig og tverretatlig samarbeid for brukernes beste.

En ny, helhetlig rehabiliteringsplan er under arbeid med støtte fra Fylkesmannen. Tjenesteområdet har stort engasjement og vilje til utvikling. Man samarbeider tett med øvrige enheter i sektoren (hjemmetjeneste, psykisk helse, legesenter, familie-enheten, NAV, koordinerende enhet). Enheten blir sentral i oppfølgingen av melding til Stortinget Leve Hele Livet.

Enheten har også oppfølgingsansvar for de private fysioterapi-hjemlene i Trysil.

Stillingstype/-prosent: 100 % fast
Søknadsfrist: 23. august 2018

​Arbeidsoppgaver

Stillingen som enhetsleder har selvstendig delegert ansvar for faget, økonomien, personaladministrasjonen ved enheten, og forventes å bidra til at HOS-sektoren oppfattes som en helhet i møte med bruker/pasient og pårørende. I tillegg vil enhetsleder ha noe kurativt arbeid som fysioterapeut.

Politisk saksforberedelse innenfor fagfeltet vil kunne bli lagt til stillingen. Det er ellers noen støttefunksjoner innenfor økonomi, rekruttering og fagutvikling i kommunalsjefens stab. Stillingsinnehaver kan også forvente å bli tillagt enkelte sektorvide tilleggsoppgaver i lys av sin realkompetanse og i nært samarbeid med kommunalsjefen.

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent fysioterapeut, med norsk autorisasjon
 • Høgskoleutdanning i ledelse er ønskelig, men relevant ledererfaring vil kunne kompensere for dette
 • Relevant erfaring som leder

Personlige egenskaper vil tillegges betydelig vekt

Vi ønsker en medarbeider som

 • har engasjement og interesse for å arbeide med mennesker ut i fra et helhetlig syn og med forståelse av balansen
 • mellom mestring og omsorg og som tar bruker/pasient og pårørende på alvor
 • har trygghet og tydelighet i rollen som leder
 • har evne til å skape gode relasjoner til kolleger og samarbeidspartnere
 • har evne til innovativt og fremtidsrettet arbeid, utvikling og tenkning i et område i rask endring
 • kan arbeide selvstendig, strukturert og systematisk
 • har gode kommunikasjonsevner med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi kan tilby

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver i et godt tverrfaglig og sosialt miljø der du som leder i høy grad får påvirke utviklingen av en robuste og fremtidsrettede tjenester for mennesker i alle aldre og livssituasjoner med likevektig trykk på mestring og omsorg i kommunen vår
 • Lønn etter avtale
 • God offentlig tjenestepensjon

Andre opplysninger

Jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 skal alle som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven legge frem politiattest.

Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune.

Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

​Kontaktperson(er)

Kommunalsjef Trygve Øverby tlf. 474 73 005 / 958 21 291 eller fungerende enhetsleder Jorunn G. Løken tlf. 400 36 308

​Søknad

Elektronisk søknad

Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert cv-en din.

Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15.

Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen.

I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse.

Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der.

Offentlig søkerliste

Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.

At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Fortrinnsrett

I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap. 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse.

Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

Trysil kommunes toppledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer; for helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift.

Stabs- og støttefunksjonene driftes av tre avdelinger; økonomi og IKT, lønn og personal samt informasjon.

Vi har egen næringsavdeling med næringssjef.

Trysil kommune har rundt 580 årsverk fordelt på i overkant av 760 ansatte.

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå