06/08/2018

Fagansvarlig leder hjemmetjenesten

  • Herøy kommune i Nordland
  • Herøy, Nordland, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Ledelse

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 19.08.2018

Vi har ledig 100 % stilling som fagansvarlig sykepleier i hjemmetjenesten. Tiltredelse 1. september 2018.

Beskrivelse avdeling

Hjemmesykepleien leverer tjenester til innbyggerne i Herøy kommune. Tjenesten er døgnkontinuerlig og rettet mot blant annet syke, eldre, ny utskrevne sykehuspasienter og psykiatriske pasienter.
Samhandlingsreformen har medført store faglige utfordringer for hjemmetjenesten. Du jobber i team sammen med en flott arbeidsgjeng bestående av sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere og hjemmehjelpere.

Hjemmetjenesten består av hjemmesykepleie og Omsorgsboliger i omsorgssentret. Boligene er heldøgns bemannet. De ligger i tilknytting til sykehjemsavdelingen. Det er 9 leiligheter og 8 omsorgshybler. I tillegg har avdelingen en korttidsavdeling med tilbud om korttidsopphold, KAD-seng, avlastning og leilighet tiltenkt palliasjon / rehabilitering. 

Arbeidsoppgaver

Fagleder inngår i et lederteam som sammen fordeler arbeid og ansvarsoppgaver opp mot daglig ledelse av hjemmetjenesten. Vårt lederteam består av enhetsleder og fagledere i institusjon og hjemmetjenesten.
Fagleder har
-ansvar for daglige driften ved avdelingen i samarbeid med enhetsleder.
-ansvar for det sykepleierfaglige i avdelingen og medansvar for å utvikle kvalitet og service i pasienttilbudet.
-delta i avdelingens lederteam.
-turnusarbeid 
-påregnes bakvakter.

Vi søker

En person
- imøtekommende, har en positiv holdning.
- faglig trygghet og gode samarbeidsevner.
- mestringsfokusert å ha evne til å arbeide strukturert og selvstendig, men samtidig samarbeide i team. 
- som tar ansvar og liker utfordringer.
- har evne til å jobbe selvstendig og målrettet.
- har kjennskap til elektronisk journalføring
- det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper. 
- kan lede, motivere og skape en trivelig og utviklingsorientert arbeidsplass for de ansatte.

Krav til kompetanse

-off. godkjent sykepleier
-erfaring / egnethet i jobben.
-det vil bli lagt vekt på samarbeid, lojalitet og ansvarlighet.
-den som tilsettes bør ha sertifikat.
-utdanning innen ledelse / veiledning vektlegges. 
-må dokumentere at norsk språk beherskes både muntlig og skriftlig. Minimum norskprøve 3

Andre opplysninger

Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse.
Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

Søknadsprosedyre

Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via: 
Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format.
Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen.
Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

Kontakter

Wenche Sæthre Jørgensen
Enhetsleder
wenche.saethre.jorgensen@heroy-no.kommune.no
90629198

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå