04/10/2019

Psykolog familiesenter Time kommune

  • Time kommune
  • Time, Norge
Psykologi

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 24.10.2019

Me søkjer psykolog til familiesenter

Familiesenteret er eit lavterskel tilbod innan psykisk helse for barn og unge. Senteret er knytt til helsestasjons - og skulehelsetenesta. Som psykolog vil du vera ein del av eit tverrfagleg team. Våre hovedtenester er familiesamtalar, foreldrerettleiing og samtalar med barn og unge i alder 0-18 år. Me har også ulike gruppetilbod. Det er fokus på samarbeid og samhandling med andre kommunale- og interkommunale tenester.

Me tilbyr

Eit engasjert fagmiljø. Det vil vera mogelegheit for psykologfagleg støtte og samarbeid med kommunepsykolog.

Kvalifikasjonar

Embetseksamen er eit krav. Er og ønskjeleg med relevant praksis, ved behov kan ein opna opp for anna relevant erfaring. Det vil verta lagt vekt på personelege eigenskaper og kvaliteter.

Løn etter avtale

Elektronisk søknadsprosess

Time kommune nyttar elektronisk søknadsprosess. Det er ikkje høve til å leggja ved attestar og vitnemål. Desse må du ta med til eit eventuelt intervju.

Viss du har spørsmål til søknadsprosessen, kan du kontakte personalavdelinga via servicetorget på tlf. 51 77 60 00.

Me gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan verta offentleggjorde, sjølv om ein har bede om å bli untatt offentlegheit. Søkjar vil bli varsla før offentleggjering.

Time kommune er opptatt av mangfald og me oppmodar derfor alle som er kvalifiserte til å søka hos oss; uansett alder, kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering og kjønnsidentitet.

Kontaktperson

Marianne Nesbø, Leder for helsestasjon - og skolehelsetjenesten i Time, tlf: 51776232, mobil: 92454617, marianne.nesbo@time.kommune.no  

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!