11/07/2018

Styrar Prestemarka barnehage 100% fast stilling

 • Skodje kommune
 • Skodje, Norge
Barnehage Ledelse

Stillingsbeskrivelse

skodje.jpg

SØKNADSFRIST: 29.07.2018

Skodje kommune har fire kommunale barnehagar som er organisert i ei eining med med ein einingsleiar med personal- og økonomiansvar. Kvar barnehage har ein styrar som har det daglege ansvaret for drift av den enkelte barnehage. Prestemarka barnehage ligg i sentrum i Skodje kommune. Barnehageåret 2018-19 vil barnehagen har omlag 119 barnehageplassar i bruk. Barnehagen vart opna i august 2014 og ligg i nærleik av skog og mark, sjø, skule, bibliotek, idrettsanlegg m.m. 

Vi søkjer ein leiar som bidreg til å finne løysingar og skape positiv utvikling i barnehagane våre.

Arbeidsoppgåver

 • Styrar vil ha følgjande ansvarsområde:
 • Vere ein tydeleg og tilstadeverande leiar som kjenner barn, foreldre og tilsette
 • Samarbeide tett med einingsleiar om god fagleg og økonomiske ressursutnytting ved barnehagen
 • Dagleg oppfølging av personalet. Sikre at overordna retningslinjer på personalområdet vert fulgt
 • Pedagogisk ansvar for at innhaldet i barnehagen er i samsvar med rammeplan og barnehagelov
 • Bidra til å klargjere rammer for tilsette og føresette, og for at det vert utarbeidd ein fagleg god årsplan.
 • Sørge for at personalteam i barnehagen arbeider på ein måte som gjev alle barn ibarnehagen dei beste utviklingsmogelegheiter
 • Sørge for at det foregår refleksjon og utvikling i barnehagen. Bidra til at tilsette utviklar seg positivt i arbeidet gjennom å bistå med fagleg råd og rettleiing
 • Inngå i leiarteam for kommunale barnehagar i Skodje kommune. Bidra med personlege eigenskapar/ kompetanse i leiarteamet, til det beste for alle kommunale barnehagar
 • Administrative oppgåver knytt til drift av barnehagane
 • Administrative oppgåver på barnehageområdet knytt til kommunen sine ulike IT-system
 • Rettleiing av personale i forhold til enkeltbarn og barnegrupper
 • Vere eni motivator og pådriver til utvikling av pedagogisk arbeid

Kvalifikasjonar

 • Godkjent utdanning som barnehagelærer eller anna pedagogisk utdanning på høgskulenivå med vidareutdanning barnehagepedagogikk
 • Erfaring og/ eller vidareutdanning innanfor leiing eller rettleiing
 • Relevant erfaring fra barnehage
 • Administrativ praksis frå barnehage
 • Gode norskkunnskaper skriftleg og munnleg
 • God kunnskap om gjeldande lov- og regelverk på barnehageområdet
 • God IT-kunnskap og -forståing
 • Politiattest av ny dato må leggast fram ved tilsetting

Utdanningsretning

 • Pedagogikk

Utdanningsnivå

 • Høgskule/Universitet

Personlege eigenskapar

 • Gode relasjonsferdigheter og evne til å arbeide i team
 • Kunne ta beslutninger på sjølvstendig grunnlag
 • Omstillingsdyktig og fleksibel
 • God arbeidskapasitet
 • Evne til nytenking
 • Evne til å skape motivasjon og læring i ei personalgruppe
 • Politiattest av ny dato
 • Personlege eigenskapar vert vektlagt

Vi tilbyr

 • Løn etter avtale
 • Leiaravtale for mellomleiar
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Eit positivt og fagleg sterkt team
 • Eit arbeidsmiljø bygd på verdiane trivsel, identitet, trygghet og entusiasme!

Andre opplysningar

 • Reiseaktivitet: Ingen reiseverksemd

Ansettelsesform

Fast

Søk nå