07/06/2019

Barnevernskonsulent

 • Stryn kommune
 • Stryn, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 25.06.2019

Vi har oppretta ny stilling i berneverntenesta og lyser med dette ut 100% fast stilling som barnevernskonsulent frå 01.08.2019.

Barneverntenesta i Stryn er organisert i helse- og sosialetaten. Barnevernleiar har kommunalsjef som næraste leiar. Det er 4 stillingar knytt til tenesta i tillegg til ny stillingsheimel. Vi har fokus på utvikling av barnevernfaget og vi vil auke kompetanse og innsats innan førebyggjande arbeid og tiltaksarbeid i heimen. Hovudoppgåver i stillinga vil vere generelt barnevernsfagleg arbeid. Ut frå samansetning av personale i tenesta vil det verte tilpassa oppgåver med bakgrunn i rett kompetansebruk.

For å fylle den ledige stillinga leitar vi etter deg som: 

 • er engasjert i barn og unge sine oppvekstvilkår

 • har innsikt i faktorar som fremjar og hemmer desse

 • har evne til å sjå barn og unge i deira heilskaplege situasjon

 • har evne til å støtte og rettleie foreldre til å fremje omsorgsevna

 • har evne til å byggje relasjonar til målgruppa

 • har tolmod til å stå i situasjonar sjølv om dei ikkje let seg løyse raskt

 • kan omgjere teoriar og metodar til god praksis

 • ser verdi av tverrfagleg samarbeid

 • kan arbeide sjølvstendig 

Kompetansekrav:

 • sosialfagleg høgskuleutdanning

 • relevant vidareutdanning og/eller sertifisering innan fag og metodikkar er ynskjeleg

 • erfaring med arbeid innan felt barn og unge og deira familiar vil vere ein fordel, gjerne tiltaksarbeid

 • god skrifteleg framstillingsevne

 • personleg eignaheit vil bli vektlagt 

Du må ha:

 • førarkort og mulegheit for å disponere bil 

Vi kan tilby:

 • gode arbeidstilhøver i kommunesenteret i Stryn

 • kompetente kollegaer i godt arbeidsmiljø

 • mulegheit for kompetanseutvikling

 • løn etter tariff

 • god pensjonsordning  

Politiattest må framleggast før tiltreding i stillinga 

Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)  

Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden.

Kontaktpersonar:

Rita Stølen Veamyhr
tlf: 57874700

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!