07/06/2019

Ledig fastlegeheimel Stryn legekontor

 • Stryn kommune
 • Stryn, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Lege

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 15.08.2019

Vi søkjer etter engasjert fastlege til ledig heimel med listetak på 900 pasientar. Det er behov for legekompetanse i andre allmennlegeoppgåver i kommunale deltidsstillingar. Akkurat nå er det behov for skulelege i 10 prosent stilling.

Stryn kommune har 10 fastlegeheimlar og 1 turnuslege. Legetenesta er samla i nybygde lokaler på Stryn helsesenter. Kontoret er godt utstyrt og er bemanna med dyktig hjelpepersonale. Her er gode økonomiske vilkår med «nullavtale» ved at kommunen står ansvarleg for drift av legesenteret og eig utstyret. Du som lege arbeider som sjølvstendig næringsdrivande utan utgifter til drift og med inntekter basert på takster i normaltariffen.

Legetenesta nyttar fagprogrammet Infodoc . Digitale løysingar er etablert for  meldingsutveksling med spesialisthelsetenesta og med pleie/omsorgstenestene. Vi tilbyr også mogliheiten for e-konsultasjon gjennom Helsenorge.no.

Det er lite vaktbelastning for legane ved Stryn legekontor, men det finns gode moglegheiter for vaktauke om dette er ønskjeleg. Måndag til fredag er det organisert daglegevakt ved legekontoret kl. 08.00-16.00. Utanom kontortid deltek legane i Nordfjord legevakt. Denne er lokalisert til sjukehuset på Nordfjordeid, og med Eid kommune som vertskommune. Interkommunal legevakt omfattar 5 kommunar med ca 23 200 innbyggjarar og ca 23-delt vakt. Det er tilstadevakt med  gode fastlønsvilkår. Legevakta er bemanna med kompetente sjukepleiarar. 

Kvalifikasjonar for stillinga:

Du må ha:

 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnusteneste
 • God kunnskap i norsk, munnleg og skriftleg
 • Vere spesialist i allmennmedisin eller avtale om å starte på spesialisering

Du må vere:

 • Fagleg engasjert og klar til å involvere deg i arbeidsplassen din
 • God på kommunikasjon og samarbeid
 • Fleksibel, strukturert og ansvarsbevisst 

Vi kan tilby:

 • Triveleg miljø og nybygde lokale frå våren 2017
 • Faglege utfordringar
 • Basistilskotet dekker leige av lokale, utstyr og hjelpepersonale.
 • Administrativ leiar ved legekontoret som syte føre all logistikk og koordinering av ressursar ved kontoret
 • Løn og vilkår slik det går fram av gjeldande lov- og avtaleverk
 • Hjelp til å skaffe bustad
 • Hjelp med kontaktar m.o.t. arbeid for partner
 • Mykje flott natur og opplevingar i nærområdet og i regionen. Sjå bl.a. www.nordfjord.no for å sjå kva kommunen har å by på. 

Den blir stilt krav om politiattest i tråd med reglane i helsepersonellova. 

Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)  

Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden.

Kontaktpersonar:

Alexander Rande
tlf: 57876940
mob: 97040762

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!