08/02/2019

Avdelingsledere i Enhet for Pleie og omsorg, p.t. ved Midtre Gauldal sykehjem

 • Midtre Gauldal kommune
 • Midtre Gauldal, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Ledelse

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 24.02.2019

Enhet for Pleie og omsorg i Midtre Gauldal kommune består av sykehjem med vaskeri og kjøkken/kantine, 4 bo og dagsenter, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste og 3 avdelinger for funksjonshemmede. Midtre Gauldal sykehjem er sertifisert som livsgledehjem. De som ansettes i enheten skal ha fokus på de individuelle psykososiale behovene til brukerne gjennom systematisk livsgledearbeid. 

I løpet av 2019 får enheten ledige 

ID 1223 – Faste 100 % stillinger som avdelingsledere i Enhet for Pleie og omsorg, p.t. ved Midtre Gauldal sykehjem – Tiltredelse etter avtale

Enhet for Pleie og omsorg er under stadig utvikling, og stillingen vil kunne gi muligheter for nye arbeidsoppgaver og ansvarsområder i fremtiden. 

Kvalifikasjonskrav: 

 • Sykepleierutdanning og autorisasjon
 • Det er ønskelig med:
  • Videreutdanning og/eller arbeidserfaring innenfor relevante fagområder
  • Påbegynt eller fullført relevant formell videreutdanning i ledelse
  • Ledererfaring
  • Erfaring innenfor områder som saksbehandling, ressursstyring, lov og avtaleverk, turnus og arbeidstidsordninger, fravær og nærværsarbeid, konflikthåndtering, HMS, internkontroll og kvalitetssikring
  • Bred arbeidserfaring, gjerne både fra sykehjem og hjemmetjenester, kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenester
  • Erfaring fra arbeid i somatisk sykehjemsavdeling 
 • Søker må ha gode formelle kunnskaper i norsk, og kunne utrykke seg godt både muntlig og skriftlig 

Arbeidsoppgaver

 • Daglig oppfølging av fag, personale og økonomi i avdelingene
 • Stå for effektiv ressursstyring, faglig kvalitet og et helhetlig tjenestetilbud til brukerne
 • Drive nærledelse og fagutvikling for enheten
 • Tett samarbeid i lederteam med fokus på helhetlig pasientforløp og morgendagens omsorg
 • Koordinering internt i kommunen og samhandling med spesialisthelsetjenesten
 • Personal og økonomiansvar for avdelingen
 • Holde seg faglig oppdatert
 • Det forventes at den som tilsettes deltar i lederutdanning i kommunal regi, eller annen på forhånd avtalt lederutdanning
 • Stillingen rapporterer til enhetsleder og vil ha en sentral rolle i utvikling av enhetens og  kommunens fremtidige oppgaver og ansvar 

Personlige egenskaper:

Vi søker en medarbeider med evne til å:

 • Være en tydelig leder med gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Kommunisere tydelige forventninger, gi tilbakemeldinger og anerkjennelse
 • Være selvstendig, ha høy arbeidskapasitet med initiativ og gjennomføringsevne.
 • Være utviklingsorientert, løsningsorientert og endringsvillig.
 • Samhandle og bygge tillit med godt samspill med pasienter/brukere, pårørende, medarbeidere, tillitsvalgte og andre samarbeidsparter
 • Være fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Tenke kreativt og nytt, og skape oppslutning om endringer
 • Legge til rette for læring og utvikling, gjennom å involvere og gi ansvar til medarbeidere 

Vi tilbyr:       

 • En ledergruppe med tett samarbeid og jevnlige treffpunkt
 • Godt arbeidsmiljø i en variert arbeidshverdag
 • Selvstendig og spennende lederutfordringer i en enhet i utvikling og omstilling
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et engasjerende og godt fag- og arbeidsmiljø med fokus på internopplæring og bedre utnyttelse av organisasjonens samlede kunnskap
 • Lønn etter avtale 

Ansettelsen skjer på de vilkår som fremgår av de gjeldene lover, reglement og tariffavtale. Medlemskap i god, offentlig pensjonsordning (KLP/STP). 

Tiltredelse etter avtale. Det er ønskelig å få til god overlapping og opplæring sammen med nåværende avdelingsleder. 

Før tiltredelse i stillingen vil det bli krevd fremlagt politiattest ikke eldre enn 3 måneder, i henhold til nye krav fra 1. januar 2017. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Enhetsleder Pleie og omsorg, Kristin Grindstuen, tlf. 72 40 31 96 / 91 30 59 38 

Registrer søknaden elektronisk på www.mgk.no 

Søknadsfrist: 24.02.19

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå