Vest-Agder fylkeskommune

Vil du være med å skape fremtidens Vest-Agder sammen med dyktige kollegaer? Ditt engasjement, din kompetanse og dine idéer kan bidra til å utvikle landsdelen slik at den blir attraktiv for bosetting og næringsutvikling for nåværende og fremtidige generasjoner. 

Vest-Agder fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med cirka 1600 ansatte. Disse arbeider blant annet med tannhelse, utdanning, kultur, samferdsel og miljø. Vi ønsker et mangfold i arbeidsstokkens sammensetting, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke stillinger hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisk tilhørighet.

19/09/2018
SØKNADSFRIST: 21.10.2018 Ved Fagskolen i Kristiansand ønsker vi å knytte til oss en lærer innenfor skipstekniske fag på timebasis. Det kan gjerne være en person som ønsker å undervise noen timer i uken når han er hjemme på friperioden. Vedkommende vil bli tilknyttet maritim avdeling som utdanner maskinsjefer og skipsførere, og innebærer undervisning innen skipstekniske/maskin fag. Det vil bli ledig stilling i avdelingen 2 eller 3 kvartal neste år. Lønn i henhold til tariffavtale. Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stilling. Arbeidsoppgaver: Stillingen innebærer teoretisk og praktisk undervisning i alle tema innen emnene maskineri, vedlikehold, skips drift og ledelse. Det er ønskelig med gode kunnskaper i matematikk, fysikk, kjøleteknikk. Undervisning vil foregå i klasserom og i skolens laboratorier og simulatorrom Planlegge og gjennomføre opplæring i tråd med emneplaner Delta i lærerteam og utviklingsarbeid Delta i pedagogisk utviklingsarbeid Ansvar for årsplaner og periodeplaner for opplæring i egne emner Tilrettelegge for et godt og effektivt læringsmiljø Kvalifikasjoner: Inneha eller tidligere hatt sertifikat som maskinsjef kl M1 Erfaring som maskinsjef eller 1. maskinist Fordel med undervisningserfaring Gode kommunikasjonsegenskaper God IKT kompetanse Godkjent pedagogisk utdannelse (mulighet med ansettelse på vilkår dersom en mangler pedagogisk utdannelse) Utdanningsnivå: Fagskole / Fagbrev (2 år) Høyskole / Universitet Personlige egenskaper: Kunne involvere studenter og andre til å skape et godt og inkluderende læringsmiljø Evne til å arbeide systematisk og målrettet i et overordnet system Vi tilbyr: Varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende arbeidsmiljø Utviklingsmuligheter og et inkluderende kollegialt fellesskap Pensjonsavtale i Statens Pensjonskasse Gode velferdstilbud Tiltredelse snarest, eller etter avtale  Kontaktinfo: Steinar Kristiansen Avdelingsleder 91642801 stkr@vaf.no Fagskolen i Kristiansand  driver yrkesrettet videreutdanning på hel- og deltid innen tekniske fag, maritime fag og helsefag.  Skolen har 320 studenter og er i dag en del av Kvadraturen skolesenter, men skal på sikt slås sammen med Sørlandets fagskole i Grimstad og arbeidssted kan bli Kristiansand og/eller Grimstad. Kvadraturen skolesenter har ca. 250 ansatte og et bredt opplæringstilbud innenfor videregående opplæring og kursvirksomhet i tillegg til fagskoleutdanning:
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge
19/09/2018
SØKNADSFRIST: 14.10.2018 PP-tjenesten i Vest Agder fylkeskommune bistår videregående skoler og bedrifter i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. Gjennom sitt utredningsarbeid gir PP-tjenesten elever og foresatte, skoler og bedrifter råd og veiledning. I 2013 ble enheten ISO-sertifisert av Det Norske Veritas. PP-rådgiver arbeider derfor etter gjeldende prosedyrer bestemt i tjenestens egen kvalitetshåndbok. PP-tjenesten er organisert i to team, samt et psykososialt ressursteam med fokus på helsefremmende læringsmiljø i skolen. Hovedkontoret er i Kristiansand, med avdelingskontor i Lyngdal. Tjenesten består av 11,5 fagstillinger, leder, samt 1,3 merkantil stilling.  Vi har nå ledig fast stilling som PP-rådgiver. For tiden er det behov for rådgivertjenester ved skolene vest i fylket. Den som ansettes vil derfor i hovedsak betjene disse skolene. Kontorsted vil være Kristiansand eller Lyngdal, etter ansattes ønske. Dato for tiltredelse etter nærmere avtale. Den som ansettes må disponere bil, da kjøring til skoler/bedrifter er en del av arbeidsdagen. En del reisevirksomhet må derfor påregnes. Fra 1. januar 2020 blir Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner sammenslått til Agder fylkeskommune. Kontorlokalitet og organisering av tjenesten kan derfor bli endret fra 2020. Arbeidsoppgaver: Sakkyndighetsarbeid rettet mot spesialundervisning Råd og veiledning Systemrettet arbeid Kvalitetsutvikling innen tjenesteområdet Kvalifikasjoner: Mastergrad (eller tilsvarende) innen spesialpedagogikk/pedagogikk Erfaring fra pedagogisk-psykologisk tjeneste og kjennskap til videregående opplæring er en fordel Personlige egenskaper: Evne til å bygge gode relasjoner Gode samarbeidsevner Teamorientert Fleksibilitet på fag og arbeidsoppgaver Vi tilbyr: Godt fagmiljø Gode muligheter for kurs og etterutdanning Lønn etter avtale Kontaktinfo: Svein-Erik Birkeland Leder PP-tjenesten 481 50 048
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge
19/09/2018
SØKNADSFRIST: 28.09.2018 Eilert Sundt videregående skole har fra 1. november 2018 til 31. juli 2018 ledig 21 % midlertidig stilling i spansk. Lønn i henhold til tariffavtale. Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stilling i videregående skole Arbeidsoppgaver: Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningen Aktiv deltakelse i faglig og pedagogisk samarbeid Kvalifikasjoner: Undervisningskompetanse i spansk Det er ønskelig med undervisningserfaring fra videregående skole Godkjent pedagogisk utdannelse. Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet Personlige egenskaper: Ha gode formidlingsevner og faglig tyngde Evne til å planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning slik at den fører til læring for alle elevene Være en tydelig klasseleder som trives i samvær med unge mennesker Samarbeide godt med ledelse, kollegaer, elever og foresatte Ha evnen til å skape og utvikle gode relasjoner Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr: Varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende og spennende arbeidsmiljø Mulighet for å bidra til utvikling av en ny og moderne skole Dyktige og engasjerte kollegaer i et godt arbeidsmiljø Ordnede lønns- og arbeidsforhold Gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse Kontaktinfo: Børge Tjørn Avdelingsleder 38609203 / 90672526 Eilert Sundt videregående skole  har om lag 600 elever og 110 ansatte. Hovedskolen ligger i Farsund, men skolen har også studiesteder i Lyngdal og på Lista. Skolen tilbyr utdanning innen utdanningsprogrammene studiespesialisering, bygg- og anleggsteknikk, design- og håndverk, elektrofag, helse- og oppvekstfag, service- og samferdsel og teknikk og industriell produksjon. Eilert Sundt videregående skole har en høy grad av trivsel både blant elever og ansatte. Vårt fremste mål er at alle våre elever avslutter skoleløpet med planlagt kompetanse.  
Vest-Agder fylkeskommune Farsund, Norge
19/09/2018
SØKNADSFRIST: 28.09.2018 Karriere Lister har fra 1. november ledig en 100 % fast stilling som saksbehandler/karriereveileder. Arbeidsoppgaver: Administrasjon og saksbehandling knyttet til videregående opplæring og realkompetansevurdering for voksne. Bruk av IKT-systemer for systemarbeid knyttet til videregående opplæring og for videreutvikling av tjenestene våre ved kontoret. Samarbeid med ulike instanser; videregående skoler, fagopplæring, Nav, lokalt næringsliv, karrieresentrene i fylket mm. Karriereveiledning. Bidra til å videreutvikle fylkets tilbud knyttet til videregående opplæring for voksne. Kvalifikasjoner: Universitetsutdanning innen relevante fagfelt, gjerne med emner i veiledning. Erfaring med arbeid knyttet til videregående opplæring og realkompetansevurdering for voksne. Erfaring med bruk av komplekse IKT-system. God muntlig og skriftlig framstillingsevne. Erfaring med tverrfaglig samarbeid. Kjennskap til lokalt næringsliv. God systemforståelse. Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet Personlige egenskaper: Ha evne til å motivere og gi voksne veisøkere en god opplevelse i møte med Karriere Lister. Interesse for system- og kvalitetsarbeid. Være løsningsorientert og innovativ. Kunne jobbe selvstendig og nøyaktig. Kunne bidra til et godt arbeidsmiljø. Det vil bli lagt stor vekt på relevant erfaring og personlig egnethet. Vi tilbyr: Varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende og spennende arbeidsmiljø. Dyktige og engasjerte kollegaer i et godt arbeidsmiljø. Ordnede lønns- og arbeidsforhold. Gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse. Kontaktinfo: Kirsti Salvesen konst.leder 38609113/40237639   Karriere Vest-Agder  er en felles organisasjon som omfatter tre karrieresentre.  Karrieresentrene er samlokalisert med videregående skoler.  I Listerregionen er Karriere Lister tilknyttet Eilert Sundt videregående skole.  Karrieresenterets oppgave er bl.a. å drive karriereveiledning for voksne og lærlinger, gi realkompetansevurdering og koordinere voksenopplæringen i regionen i samarbeid med fylkeskommunen, NAV, kommuner og næringslivet i regionen.
Vest-Agder fylkeskommune Lyngdal, Norge
19/09/2018
SØKNADSFRIST: 23.09.2018 Økonomiseksjonen er en av seksjonene i Fylkesrådmannens stab. Seksjonen har 19 ansatte med ansvar for budsjettering, rapportering, lønnsutbetalinger til alle fylkeskommunens ansatte, inn- og utgående fakturaer samt regnskapsføring for hele fylkeskommunens virksomhet.  Økonomiseksjonen har ledig fast stilling som rådgiver i faggruppe regnskap. Den som ansettes vil i hovedsak arbeide med daglig regnskap, internkontroll, merverdiavgift, rapporteringer, periodeavslutninger og avstemminger. Fra 1.januar 2020 blir Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner sammenslått til Agder fylkeskommune med hovedsete i Kristiansand. Dette kan medføre endringer i stillingsinnhold og arbeidssted. Arbeidsoppgaver: Bokføring, kontroll og avstemming Merverdiavgift Investeringsregnskap, likviditet, finans, renter og avdrag Årsavslutning av regnskapet med forskriftsrapporter og noter Veiregnskap og samarbeid med Statens vegvesen Samarbeid med revisjonen Opplæring og kursvirksomhet Utarbeidelse av regnskapsrutiner og veiledninger Bistå i løpende regnskapsarbeid i faggruppen og seksjonen Kvalifikasjoner: Minimum fire års utdanning på universitets-/høyskolenivå innenfor fagområdene økonomi, regnskap eller revisjon Spesielt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet Kunnskap og erfaring fra tilsvarende oppgaver og god kjennskap til regnskapsregelverk Erfaring fra kommuneregnskap og god kjennskap til merverdiavgift i bred forstand vil bli tillagt vekt Det er ønskelig med god kjennskap til bruk av Excel og Agresso evt Xledger regnskapssystem God muntlig og skriftlig formidlingsevne Personlige egenskaper: Nøyaktig og grundig Serviceorientert og fleksibel Positiv og endringsvillig Selvstendig og pliktoppfyllende Vi tilbyr: En trivelig arbeidsplass med godt faglig og sosialt miljø Faglige utviklingsmuligheter Fleksitidsordning Kontaktinfo: Torstein Fredly Fagleder regnskap (+47) 901 24 156 Lise Solgaard Økonomisjef (+47) 952 81 010
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge
13/09/2018
SØKNADSFRIST: 26.09.2018 Vest-Agder fylkeskommune Ved Kvadraturen skolesenter er det ledig inntil 50 % midlertidig stilling som fagarbeider i elektrofag på Vg3 fagopplæring i skole. Vi søker etter dyktig montør i elektrikerfaget. Elevene skal følge læreplanen Vg3 i bedrift for elektrikerfaget som går ut fra Vg2 elenergi. Dette er et tilbud til elever som har fullført Vg2, men ikke fått læreplass. Opplæringen vil derfor være praktisk rettet og vil gå over en periode på inntil 24 mnd Opplæringen vil skje i lokaler ved Kvadraturen skolesenter. Det må også påregnes noe hospitering i bedrift i samarbeid med lokalt næringsliv. Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stilling i videregående skole. Arbeidsoppgaver: Oppfølging av det praktiske arbeidet i avdelingen Oppfølging og formidling av Vg3 elever i bedrift Holde kvalifiserende kurs Ved behov bistå faglærer i praksisundervisning i elektroavd på vgs Kvalifikasjoner: Vi søker etter dyktig og erfaren person med relevant fagbrev med relevant erfaring som kan delta i den daglige oppfølgingen av elevene Ønskelig med flest mulig av følgende sertifikater: BE, C og D1 Solid holdning og kunnskap innen HMS Det vil være en fordel med instruktør erfaring Utdanningsnivå: Fagskole / Fagbrev (2 år) Personlige egenskaper: Lederegenskaper Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner God formidlingsevne Evne til å jobbe selvstendig og i team Liker å arbeide med ungdom fra 16 - 20 år Evne til å se den enkelte elevs behov Vi tilbyr: Varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende og utfordrende arbeidsmiljø Ordnede lønns- og arbeidsforhold Pensjonsavtale i Statens pensjonskasse Startdato for ansettelse: snarest/etter avtale   Kvadraturen skolesenter  er en kreativ og mangfoldig skole.  Skolesenterets visjon "Her er- og blir du noe" speiler en lang tradisjon der vi ønsker å legge til rette for læring for alle våre elver på en slik måte at de kan utvikle seg i forhold til sitt eget potensial.  Skolesenteret har spesielt fokus på læringsresultater gjennom tilpasset opplæring, elevmedvirkning og fagsamarbeid. Vest-Agder fylkeskommune  er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring. Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid. Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø.  Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet. Kontaktinfo: Arild Knutsen Avdelingsleder (+47) 90893119
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge
05/09/2018
SØKNADSFRIST: 23.09.2018 Seksjon for samfunns- og næringsutvikling er en av fem seksjoner i Regionalavdelingen. Seksjonens oppgaver er knyttet til satsingene i eksisterende Regionplan Agder 2020 og kommende Regionplan Agder 2030. Dette omfatter fagfelt som klima og miljø, inkludering og mangfold, næringsutvikling og folkehelse. Seksjonen har ansvar for oppfølging og implementering av regionale planer og er i tett kontakt med næringsliv, kommuner og øvrige deler av det offentlige virkemiddelapparatet. Vest-Agder fylkeskommune skal med virkning fra 1. januar 2020 slås sammen med Aust-Agder fylkeskommune til Agder fylkeskommune med hovedsete i Kristiansand. Det innebærer at fagmiljøene blir større. Arbeidsoppgaver: Oppfølging av Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping (VINN Agder) Behandling av enkeltsøknader om tilskudd Oppfølging av regionalt forskningsfond for Agder og forskningsmobilisering Agder Være aktiv pådriver for mobilisering og samordning av det regionale partnerskapet Delta i regionale planprosesser Kontinuerlig effektivisering og forbedring av virkemiddelbruken Kvalifikasjoner: Mastergrad eller hovedfag innen samfunnsfag, samfunnsplanlegging eller andre relevante fagområder Interesse for plan- og prosjektarbeid innen offentlig virksomhet og oppgaver som krever samarbeid og nettverksbygging God oversikt over næringsliv og det regionale partnerskapet på Agder Det er en fordel med erfaring fra planarbeid knyttet til forskning og utvikling, innovasjonsvirksomhet eller næringsutvikling God kjennskap til relevante aktører som det er viktig for fylkeskommunen å samarbeide med i plan- og utviklingsprosesser vil være positivt Kunnskap om og erfaring med de digitale forvaltningssystemene som brukes i fylkeskommunen er ønskelig God skriftlig og muntlig fremstillingsevne Personlige egenskaper: Engasjert og målbevisst Samarbeidsorientert og motiverende Utadvendt og kontaktskapende Endringsfokusert og fleksibel Vi tilbyr: Interessante arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø med stor faglig bredde Gode muligheter for faglig utvikling Fleksitidsordning Sammenslåingsprosessen kan medføre endringer i stillingsinnhold og arbeidssted Kontaktinfo: Kenneth Andresen Leder Regionalavdelingen 480 10 538
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge