Ledige stillinger 
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

22/06/2018
SØKNADSFRIST: 06.07.2018 Kort om stillinga Øygarden kommune har, for barnehageåret 2018/2019, 2 ledige vikariat som pedagogisk leiar i 100% stilling, i Tjeldstø barnehage. Den eine med moglegheit for fast tilsetjing. Tjeldstø barnehage er ein kommunal barnehage som ligg på Tjeldstø, i nordre del av Øygarden kommune. Barnehagen ligg i eit eldre bygg som vart pussa opp og teken i bruk som barnehage i 2005. Bygget er stort og romsleg, med mange gode grupperom og utsikt over fjorden. Det er landlege omgjevnader ikring oss, og vi har både fotballbane, fjære, skogsområder og bondegardar i nærområdet vårt. Det er og kort veg til butikk, bussterminal og barneskule. Oppgåver/satningsområder Våre satsingsområder er sosial- og emosjonell kompetanse og kystkultur. Vi jobbar med dei pedagogiske programma De Utrolige Årene og Dinosaurskulen, og har eit tett samarbeid med Skjergardsheimen leirskule. Barnehagen fokuserer også på eit sunt kosthald, der fisk, frukt og grønsaker er viktige ingrediensar. Barnehagen har 3 avdelingar, og forventa barnetal for komande barnehageår, er på inntil 18 storbarnsplassar og 18 småbarnsplassar. Kvalifikasjoner for stillinga Utdanning som offentleg godkjent barnehagelærar. Me ser etter kandidatar som Har gode leiareigenskapar Har stor innsatsvilje, og som er engasjert og motivert for arbeidsoppgåvene Vil bidra til vidareutvikling av barnehagen Har gode samarbeidseigenskapar Er positiv og løysningsorientert Er opptatt av barnet i fokus Helst har gjennomført grunnopplæringa i De Utrolige Årene, og som i tillegg er interessert i sjø, fiske og båtliv Me tilbyr Løn etter tariff og lokalt tillegg kr 31.000 i 100% stilling. Meir om søknaden Øygarden kommune ber alle søkjarar å søkja på stillingar elektronisk. For ytterlegare informasjon og rettleiing kring søknadsprosessen ta kontakt med servicetorget på tlf: 56 38 20 00. Arbeidstakarar vert tilsette i kommunen på dei vilkår som til ei kvar tid går fram av gjeldande lover, reglar og tariffavtaler. Medlemskap i pensjonsordning hos KLP eller SPK. Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Øygarden kommune er IA- verksemd. Me gjer merksam på at jfr. Offentlighetsloven § 25 kan opplysningar om søkjar vert gjort offentleg sjølv om søkjar har oppmoda til ikkje verta ført opp i postjournal. Søknad om å verta unnateke offentligheita må vere grunngjeven. Dersom søknaden ikkje vert teken til følgje vil søkjar verta varsla om dette. Den som får tilbod om stilling skal levera politiattest ikkje eldre enn 3 månader, jf. barnehageloven § 19, jf. politiregisterloven § 39 første ledd. Rett kopi av attestar og vitnemål skal ikkje sendast inn, men vert teken med ved evt. intervju. Kontakter Navn: Hilde Sture Ervik Tittel: Einingsleiar E-post: hse@oygarden.kommune.no Mobil: 95998208 Arbeid: 56385470
Øygarden kommune Øygarden, Norge
22/06/2018
SØKNADSFRIST: 03.07.2018 Kort om stillinga Øygarden kommune er ein kommune i vekst, med nytenking i pleie- og omsorgstenesta. Kommunen driv ei dagavdeling, lokalisert til Tednebakkane omsorgssenter, Rong. Pleie og omsorg har ledig 100% stilling som ergoterapeut, som er knytt til dagavdelinga i kommunen med open drift 5 dagar/veke.  Dagavdelinga skal gi eit sosialt og aktivitets-tilbod for grupper med heimebuande eldre,  3 dager innen demensomsorg, 2 dager somatisk behov. Vi søkjer etter ein initiativrik, allsidig og strukturert medarbeidar med engasjement og gjennomføringskraft På dagavdelinga er det tilsett til saman 2 årsverk. Det kan bli mogeleg med endring til arbeid kvar 3.helg. Arbeidsoppgåver - Dagavdelinga har som mål å skape gode og meningsfulle dager for brukere gjennom felles måltid, varierte og tilpassa aktivitetar og gode fellesskapsopplevingar. - Legge til rette for god og heilskapleg drift på dagavdelinga, med målretta arbeid for å gje gode tenester til innbyggjarane - Ansvar for å gi et variert aktivitetstilbud for brukergruppene.  - Dagavdelingen skal så langt det let seg gjere, inkludere dei som bur i sjukeheimen og i omsorgsbustadene som er tilknytt sjukeheimen, i aktiviteter som andakter, trim og sittedans, felles bingo, sangstund, ulike spel, turer o.a. - Samarbeide med andre aktører som frivillighetssentralen, seniorforum, kirke og andre organisasjonar. - Arbeide for å redusere funksjonstap hos brukere ved å innvolvere dei i oppgaver og aktiviteter  - Fagleg ansvar for hukommelsesteamet.  - Ergoterapeuten bør også være innstilt på å utføre lettere pleieoppgaver der det trengs. Kvalifikasjonar for stillinga - Autorisasjon som ergoterapeut.  - Erfaring med brukargruppene er en fordel.  - Det er ein fordel om en kan spele eit instrument og har interesse for sang, musikk og fysisk aktivitet.  Me ser etter kandidatar som Har allsidig kompetanse på å yte tenester til menneske med ulike bistandsbehov. Brukargruppa er i hovedsak eldre, men vi ønskjer også å utvikle tilbod til unge med begynnende demens. Som leiande ergoterapeut har du ansvar for å leggja til rette for, og gje gode tenester til brukar i samarbeid med anna personale.  Me tilbyr - Eit spanande og utfordrande arbeid som gir høve til å forma og utvikla dagavdelinga kontinuerlig - Arbeidsmiljø med faglege ambisjonar. - Fokus på personalutvikling gjennom opplæring, gode rutinar og rettleiing. - Gode pensjons- og forsikringsordningar Søknad Øygarden kommune ber alle søkjarar å søkja på stillingar elektronisk. For ytterlegare informasjon og rettleiing kring søknadsprosessen ta kontakt med servicetorget på tlf: 56 38 20 00. Arbeidstakarar vert tilsette i kommunen på dei vilkår som til ei kvar tid går fram av gjeldande lover, reglar og tariffavtaler. Medlemskap i pensjonsordning hos KLP eller SPK. Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Øygarden kommune er IA- verksemd. Me gjer merksam på at jfr. Offentlighetsloven § 25 kan opplysningar om søkjar vert gjort offentleg sjølv om søkjar har oppmoda til ikkje verta ført opp i postjournal. Søknad om å verta unnateke offentligheita må vere grunngjeven. Dersom søknaden ikkje vert teken til følgje vil søkjar verta varsla om dette. Rett kopi av attestar og vitnemål skal ikkje sendast inn, men vert teken med ved evt. intervju. Kontakter Navn:  Marianne Våge Berland Tittel: Fagleiar E-post: mvb@oygarden.kommune.no  
Øygarden kommune Øygarden, Norge
22/06/2018
SØKNADSFRIST: 03.07.2018 Kort om stillinga Øygarden kommune er ein kommune i vekst, med nytenking i pleie- og omsorgstenesta. På demensavdelinga har me ledig 100% fast stilling som sjukepleiar frå snarast. Stillinga er i todelt turnus med tredje kvar helg. Kvalifikasjonar for stillinga - Autorisasjon som sjukepleiar - Høgskule/universitet/diplom/bachelorgrad Me ser etter kandidatar som er - Ansvarsfull og trygg. - Positiv og blid. - Fagleg sterk og engasjert. - Fleksibel med gode samarbeidsevner. Me tilbyr - Ansvar og høve til å forma ein arbeidsplass i kontinuerlig utvikling. - Arbeidsmiljø med faglege ambisjonar. - Fokus på personalutvikling gjennom opplæring, gode rutinar og rettleiing. - Høve til kompetanseutvikling. - Gode pensjons- og forsikringsordningar. - Løn etter tariff. Meir om søknaden Øygarden kommune ber alle søkjarar å søkja på stillingar elektronisk. For ytterlegare informasjon og rettleiing kring søknadsprosessen ta kontakt med servicetorget på tlf: 56 38 20 00. Arbeidstakarar vert tilsette i kommunen på dei vilkår som til ei kvar tid går fram av gjeldande lover, reglar og tariffavtaler. Medlemskap i pensjonsordning hos KLP eller SPK. Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Øygarden kommune er IA- verksemd. Me gjer merksam på at jfr. Offentlighetsloven § 25 kan opplysningar om søkjar vert gjort offentleg sjølv om søkjar har oppmoda til ikkje verta ført opp i postjournal. Søknad om å verta unnateke offentligheita må vere grunngjeven. Dersom søknaden ikkje vert teken til følgje vil søkjar verta varsla om dette. Den som får tilbod om stilling skal levera politiattest ikkje eldre enn 3 månader, jf. helsepersonellloven § 20a første ledd, jf. politiregisterloven § 39, første ledd. Rett kopi av attestar og vitnemål skal ikkje sendast inn, men vert teken med ved evt. intervju. Kontakter Navn:  Brit Larsson Tittel: Fagleiar E-post: Brit.Larsson@oygarden.kommune.no  
Øygarden kommune Øygarden, Norge
22/06/2018
SØKNADSFRIST: 06.08.2018 Sykepleier - VIRKSOMHET HELSE OG OMSORG (arkivsaksnr. 18/1215) Re kommune skal ta i bruk en ny fløy i Re helsehus, og vi må derfor styrke vår kompetanse og bemanning på natt. Ved avdeling institusjonsomsorg er det nyopprettede sykepleierstillinger, med hovedarbeid på natt. Re kommune jobber med å etablere enn heltidskultur. Utgangspunktet for stillingsstørrelsene på natt er følgende stillingsprosent, 53%, 62% og 71 %. Virksomheten kan tilby ønsket stillingsstørrelse opp til 100% hvor øvrig stillingsprosent er i bemanningsenheten. Vi ønsker sykepleiere som ønsker å gjøre det lille ekstra for pasienter, pårørende og kollegaer. Re helsehus ble åpnet i 2015 og består av demensomsorg, omsorgsboliger, dagsenter, hjemmetjeneste, tjenestekontor, frisør, kjøkken, kafé, fysio- og ergoterapi og legetjenester. Vi legger stor vekt på å samarbeide i hele virksomheten, og har et aktivt kultur- og musikkmiljø bl.a. i regi av vår kulturkoordinator. Vi har interessante faglige prosjekter og et godt samarbeid med Re videregående skole og Høgskolen Sørøst-Norge. Vi tilbyr nye lokaler og parkering i parkeringskjeller. Hovedarbeidsoppgaver for stillingen: Sykepleier natt med arbeid p.t. hver 3. helg ved institusjonsomsorg, somatisk avdeling, som p.t. består av fire enheter med 36 pasienter. I avdelingen er det langtid, korttid, rehabilitering og lindrende plasser. Kvalifikasjoner for stillingen: Autorisert sykepleier Godkjent politiattest Faglig dyktighet og gode IKT-kunnskaper Gode samarbeidsevner, evne til å jobbe selvstendig og villighet til å jobbe på tvers Personlig egnethet vil bli vektlagt Beherske norsk skriftlig og muntlig Vi tilbyr: Engasjerte og faglig dyktige medarbeidere Interessante og varierte arbeidsoppgaver Hyggelig kantine/kafé, og mulighet til å benytte treningsrom Gratis parkering i parkeringshus Lønnsvilkår Etter avtale  Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder for institusjonsomsorg Toril Råknes, tlf. 918 40 364 eller e-post: toril.raknes@re.kommune@re.kommune.no  evt virksomhetsleder Ingerd Saasen Backe tlf. 970 19 017 e-post  ingerd.backe@re.kommune.no Kopier av attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.  Trykk på knappen "Søk nå" på denne siden for å søke på stillingen.  Søknadsfrist 06.08.2018.
Re kommune Re, Norge
21/06/2018
SØKNADSFRIST: 22.07.2018 I Vennesla kommune har vi nå ledig ny stilling som ingeniør innen bygg og anlegg / kommunalteknikk.   Stillingen er ved Enhet for teknisk forvaltning og omfatter saksbehandling innen spredt avløp, miljø/forurensing og prosjektering vann og avløp. Arbeidsoppgaver  Innmåling og utstikking i egenregiprosjekter. Inntegning og ajourhold av ledningskart. Prosjektering av vann og avløpsprosjekter.  Tilsyn og saksbehandling av spredt avløp. Behandle henvendelser vedrørende hensatte kjøretøyer, eiendeler og avfall.  Stillingen kan også inngå i vaktordning for brøyting og ta del i parkeringskontroll. Kvalifikasjoner: 3-årig høgskole Ingeniør bygg og anlegg / kommunalteknikk Ønskelig med erfaring fra Novapoint og Autocad Utdanningsnivå: Høyskole/Universitet Personlige egenskaper: Vi søker en fleksibel, strukturert og samarbeidsvillig medarbeider Vi tilbyr: Varierte arbeidsoppgaver og godt arbeidsmiljø Fleksibel arbeidstid Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP Kontaktinfo: Arne Vatne Enhetsleder Mobiltelefon: 911 07 195
Vennesla kommune Vennesla, Norge
21/06/2018
SØKNADSFRIST: 15.07.2018 Kort om stillingen: 90 % fast stilling som renholdsleder/renholder. Om enheten: Virksomheten har ansvaret for jord-, skog-, miljø- og utmarksforvaltning, arealplanlegging, oppmåling, byggesaksbehandling og kommunalteknisk drift. Virksomheten har ca 25 årsverk. Kommunalteknisk drift omfatter forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av all kommunal infrastruktur og er delt i to enheter; renhold og øvrig drift. Renholdsleder har ansvaret for renholderne, mens driftsleder har ansvaret for øvrig driftspersonell. Både driftsleder og renholdsleder rapporterer direkte til virksomhetsleder. Stillingsbeskrivelse/arbeidsoppgaver: Behovsrengjøring og vedlikeholdsrengjøring i dialog med brukerne om innemiljø. Renholderne jobber i team på 2-4 renholdere. Det er 3 team; ett for bygningsmassen på Bergset, ett for bygningsmassen på Otnes og ett for bygningsmassen på Åkre. Renholdet baseres på innemiljøstandarden. Vi søker en person som fungerer som renholdsleder i 40 % og som renholder i 50 %. Renholdsleder vil ha ansvar for all oppfølging av samtlige renholdere. Vedkommende vil inngå i virksomhetens ledergruppe som i tillegg består av virksomhetsleder og driftsleder.  Kvalifikasjoner: Relevant erfaring og utdanning, primært ledererfaring og fagutdanning innen renhold Løsningsfokusert og med gode samarbeidsevner - personlig egnethet vil bli særlig vektlagt  Kommunikasjonsevner vil tillegges vekt, søker må av hensyn til HMS og øvrig samhandling med ansatte/brukere beherske norsk skriftlig og muntlig.  Søker må ha førerkort og disponere eget kjøretøy  Særskilte krav til stillingen: Den som tilsettes må fremlegge godkjent politiattest før tiltredelsen Vi tilbyr: Jobb i et aktivt og ungdommelig arbeidsmiljø  Gode pensjons- og forsikringsvilkår Hjelp til anskaffelse av bolig Søknad sendes: Rendalen kommune benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen "Søk på stilling". Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. DET ER IKKE MULIG Å SENDE MED VEDLEGG. Attester og vitnemål må derfor medbringes til intervju. Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som fremgår av lover, reglement og gjeldende avtaler. Rendalen kommune har som hovedregel at stillingssøkere skal være offentlige jf. § 25 i offentlighetsloven. Dersom navn ikke ønskes offentliggjort, må dette begrunnes. Kontakter Navn: Halgrim Breie Tittel: Virksomhetslder E-post: Halgrim.Breie@rendalen.kommune.no Mobil: 91768995
Rendalen kommune Rendalen, Norge
21/06/2018
SØKNADSFRIST: 01.07.2018 Vest-Agder fylkeskommune Det er ledig 60% fast stilling som driftsoperatør ved Byremo videregående skole fra 01.09.2018. Arbeidsoppgaver: Stillingen vil bli tillagt arbeidsoppgaver innen drift og vedlikehold av tekniske anlegg, drift av skolens styringssystemer, internkontroller, drift og vedlikehold av det bygningsmessige ved skolen innvendig og utvendig. Kvalifikasjoner: Det kreves fagbrev innen byggtekniske fagområder. Det er ønskelig med relevant praksis innen drift og vedlikehold av bygninger og tekniske anlegg. Kunnskap om bruk av data som arbeidsverktøy og beherske norsk muntlig og skriftlig. Gode byggtekniske kunnskaper knyttet til vedlikehold. Utdanningsretning: Bygg og anlegg, WS Utdanningsnivå: Fagskole / Fagbrev (2 år) Personlige egenskaper: Stillingen krever at du er selvstendig og strukturert i forhold til planlegging og utførelse av eget arbeid. Vest-Agder fylkeskommune  er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring. Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid.  Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø.  Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet. Byremo videregående skole  har som visjon å skape begeistring ved å yte og mestre.  Skolen har ca 115 elever og totalt 30 ansatte. Skolen tilbyr utdanningsprogram innen bygg- og anleggsteknikk, teknikk og industriell produksjon, helse- og sosialfag og studiespesialisering. Kontaktinfo: Jan Telhaug Rektor (+47) 95046930
Vest-Agder fylkeskommune Byremo, Norge
21/06/2018
. . SØKNADSFRIST: 28.06.2018 Vest-Agder fylkeskommune Ved Flekkefjord videregående skole studiested Flekkefjord er det ledig midlertidige stillinger for undervisning i innføringsklasse for minoritetsspråklige elever og tysk i studieforberedende utdanningsprogram.  Til innføringsklassen: Matematikk - inntil 20 %,  Naturfag - inntil 13%, Norsk - inntil 40% Engelsk - inntil 35% I tillegg er det ledig: Tysk - inntil 20% Stillingene kan kombineres. Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stilling videregående skole. Det tas forbehold om at stillingen kan falle bort på grunn av overtallighet ved noen av skolene i fylket eller at planlagte grupper ikke settes i gang Arbeidsoppgaver: Undervisning i fagene som er lyst ut Samarbeide med eksterne kontakter Kvalifikasjoner: Undervisningskompetanse i de utlyste fagene Praktisk pedagogisk utdanning Ønske om spesialpedagogisk utdanning Ønskelig med erfaring eller kjennskap til undervisning med minoritetsspråklige elever I tillegg til å være en tydelig klasseleder, må søkeren kunne bidra til en arbeidsform som bygger på samarbeid med elever, foresatte, kollegaer og eksterne samarbeidsparter. Søker må beherske IKT både som undervisnings- og arbeidsverktøy Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet Personlige egenskaper: Personlig egenhet og høy faglig kompetanse vil bli vektlagt Evne til tett oppfølging av elever gjennom veiledning og tilbakemelding er avgjørende Søker må like å kommunisere med og motivere unge mennesker Vi tilbyr: Inspirerende, utfordrende og sosialt arbeidsmiljø Fylkeskommunale tilsettingsvilkår, herunder gode pensjons- og forsikringsordninger Lønn i henhold etter bestemmelser i Hovedtariffavtalen Muligheter for kurs og kompetanseheving   Flekkefjord videregående skole   er en moderne skole, med fokus på tilpasset opplæring.  Våre verdier er  fellesskap, faglighet  og  framover.  Arbeidsmiljøet kjennetegnes av en "stå-på-kultur" der elevenes læringsutbytte og trivsel står i sentrum. Skolen har rundt 600 elever og 110 ansatte.  Vi tilbyr utdanning både i Flekkefjord og ved studiested Kvinesdal innen følgende utdanningsprogram:  Studiespesialisering (ST), de studieforberedende utdanningsprogrammene Kunst, design og arkitektur (KDA) og Medier- og kommunikasjon (MK), samt de yrkesforberedende utdanningsprogrammene: Bygg- og anleggsteknikk (BA), Elektrofag (EF), Helse- og oppvekstfag (HO), Restaurant- og matfag (RM), Service- og samferdsel (SS) samt Teknikk og industriell produksjon (TIP).  Skolen gir gode spesialpedagogiske tilbud organisert i arbeidslivstrening og hverdagslivstrening, samt gjennom planlagt løp mot grunnkompetanse. Vest-Agder fylkeskommune  er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring.  Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid. Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø. Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet. Kontaktinfo: Tor-Inge Rake rektor 38609199 / 91681522 Anne Marie Njerve avdelingsleder 38609104 / 97657950
Vest-Agder fylkeskommune Flekkefjord, Norge
21/06/2018
SØKNADSFRIST: 02.07.2018 Austevoll kommune har ledig 100 prosent fast stilling som teamleiar med arbeidsstad f.t. Eidsbøen bufellesskap.  Stillinga er ledig frå 01.09.2018. Direkte under avdelingsleiar i Eidsbøen bufellesskap. Ved fråver er teamleiar stedfortredar for leiar i den operative drifta primært knytt til sjølve bufellesskapet. Leiar har ansvar for delegering av oppgåver og rettleiing. Hovudoppgåver: - Ansvar for systematisk fagleg oppfølging, rettleiing og utvikling av dei tilsette i bufellesskapet. -Ansvar for koordinering av tenestetilbodet kring den einskilde tenestemottakar i samarbeid med  aktuelle samarbeidspartnarar. - Sikre at prosedyrar og rettningslinjer i høve til vedtak om tenester vert fylgt opp. - Deltek i aktuelle nettverk for å bidra til utvikling av tenesteområdet. - Deltek i samhandling med aktuelle samarbeidspartnarar, deriblant Austevoll arbeidssamvirke As, helseservicekontoret, vaksenopplæringa, legetenesta og spesialisthelsetenesta.- Samarbeid med        helseservicokontoret i høve til vurdering av tenester kring den enkelt tenestemottakar. - Koordinator ansvar for individuell plan og delegering av koordinatorrolla til aktuelle tilsette. Tett samarbeid med teamleiar i utegruppa samt miljøterapeutgruppa. - Arbeid med turnus og arbeidsplanar.  - Rapportering til leiar  - Fagkoordinator må ta aktiv del i miljøarbeid ut frå arbeidsplan og  elles ved behov. Fagkoordinator har medansvar for at Austevoll kommune og Eidsbøen bufellesskap sine visjonar vert realisert.Fagkoordinator har medansvar for å skapa eit godt arbeidsmiljø og samarbeidsklima.Fagkoordinator pliktar å halde seg til Austevoll kommune sitt arbeidsreglement. Vi ser gjerne at du har: Praksis: Erfaring frå liknande arbeid er ynskjeleg. Utdanning: Vi ser gjerne at du har: Treårig helse/ og eller sosialfagleg høgskuleutdanning. Relevant vidareutdanning kan bli vurdert som vektleggjande. Praksis: Erfaring med liknande arbeid er ynskjeleg. Du må ha sertifikat kl B. Anna/personlege eigenskapar: Det blir lagt vekt på fleksibilitet, kommunikasjons-/ og samarbeidsegenskapar, evne til å jobbe sjølvstendig samt evne til problemløysing. Vi ynskjer ein engasjert og motivert teamleiar som vil jobbe for å vidareutvikle drifta av bufellesskapet til det beste for tenestemottakarar og tilsette. Det vil bli lagt vekt på evne til å inkludere medarbeidarar og evne til å samle kollegaer til eit team. Vi tilbyr ein spennande arbeidsplass der ingen dagar er like og der du vil få stor moglegheit til å påverke. Vi tilbyr: •Spennande utfordringar •Eit bredt fagmiljø som arbeider saman for felles må •Løn etter kvalifikasjonar •Gode pensjons- og forsikringsvilkår •Ryddige arbeidsforhold Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Linn-Beathe Suphammer Stillingstittel: Leiar Telefon:  982 32 951
Austevoll kommune Austevoll, Norge