Stryn kommune

Stryn kommune med sine om lag 7 200 innbyggjarar er sentralt plassert i ein større bu- og arbeidsregion i Nordfjord / Søre Sunnmøre. Her er omfattande turisme, eit rikt kulturliv og gode oppvekstvilkår for born og unge. Det er eit ekspansivt næringsliv med etterspurnad etter ulik type arbeidskraft. Det er gode kommunikasjonar med Oslo, Bergen, Ålesund og Tronheim. Flyplass er Ørsta - Volda eller Sandane med reisetid ca. 1 time.

13/02/2018
SØKNADSFRIST: 02.03.2018 Fagarbeidarar / assistentar frå 01.08.18 Arbeidsområde:  Det vil vere ledige stillingar som fagarbeidar / assistent ved barnehagar og SFO/ skule frå 01.08.18.   Kvalifikasjonar for stillinga: Krav om fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar Søkjarar med anna utdanning eller relevant praksis kan og søke. Personlege føresetnader, god samarbeidsevne og relevant praksis vert vektlag  Vi kan tilby: Variert arbeid i eit positivt miljø God pensjonsordning i KLP   For stillinga gjeld: Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement Lønn etter tariff som fagarbeidar eller assistent Den som vert tilsett må legge fram politiattest av ny dato   Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)  Om du ønskjer å reservere deg for offentleggjering i søkjarlista, jrf Offentleglova, må du ta kontakt med servicekontoret 57 87 47 00. Kontaktpersonar: Eva Sefland  - tlf: 5787 4754 Hilde Lødøen - tlf: 57874751   
Stryn kommune Stryn, Norge
01/02/2018
SØKNADSFRIST: 22.02.2018 Det er ledig 95% vikariat som sjukepleiar ved Stryn omsorgssenter, heimesjukepleien, for perioden 02.04.18 - 07.04.19. Stillinga er todelt med dag- og kveldsvakter, og arbeid 3. kvar helg Arbeidsområde: Pleie- og omsorgsoppgåver i heimen.   Kvalifikasjonar for stillinga: Krav om norsk autorisasjon som offentleg godkjent sjukepleiar Evne til å vise omsorg, empati og respekt Samarbeidsevne Datakunnskap Førarkort for bil, kunne disponere bil på dagtid Gode norskkunnskapar, munnleg og skriftleg  Vi kan tilby: Variert arbeid i eit positivt miljø Utfordrande arbeid Tenester i utvikling Kompetansetiltak God pensjonsordning  For stillinga gjeld: Tilsetting etter gjeldande lover, tariffavtale og reglement Lønn etter avtale Den som vert tilsett må legge fram helse- og politiattest av ny dato   Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)  Om du ønskjer å reservere deg for offentleggjering i søkjarlista, jrf Offentleglova, må du ta kontakt med servicekontoret 57 87 47 00 Kontaktpersonar: Aslaug H. Nygård  tlf: 57876951 
Stryn kommune Stryn, Norge
01/02/2018
SØKNADSFRIST: 22.02.2018 Stryn omsorgssenter har avdelingar med institusjonsplassar og omsorgsbustadar med heildøgnsomsorg i bufellesskap Det er ledig 91,6% vikariat som sjukepleiar i institusjon ved Stryn omsorgssenter for perioden 23.04.18 - 05.05.19 Arbeidsområde:  Pleie, omsorg og rehabilitering av eldre og sjuke i institusjon   Kvalifikasjonar for stillinga: Krav om norsk autorisasjon som offentleg godkjent sjukepleiar Personlege føresetnader, god samarbeidsevne og relevant praksis vert vektlagd Gode norsk kunnskapar muntleg og skriftleg Datakunnskapar  Vi kan tilby: Variert arbeid i eit positivt miljø Utfordrande arbeid Tenester i utvikling Kompetansetiltak God pensjonsordning   For stillinga gjeld: Turnusarbeid med arbeid kvar 3. helg Tilsetting etter gjeldande lover, tariffavtale og reglement Lønn etter tariff Den som vert tilsett må legge fram helse- og politiattest av ny dato Frå løna vert det trekt 2% innskot til pensjonsordning  Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)  Om du ønskjer å reservere deg for offentleggjering i søkjarlista, jrf Offentleglova, må du ta kontakt med servicekontoret 57 87 47 00 Kontaktpersonar: Aslaug H. Nygård  tlf: 57876951 
Stryn kommune Stryn, Norge
01/02/2018
SØKNADSFRIST: 02.03.2018 Arbeidsområde:  Stryn kommune har i alt 8 skular + norskundervisning for innvandrarar. Fem skular er organisert som oppvekstsenter i kombinasjon med barnehage og evt.SFo. Det vil vere eit antal ledige stillingar ved dei fleste skulane frå 01.08.18. Arbeidsområdet vil vere undervisning på barne- og ungdomstrinnet.   Kvalifikasjonar for stillinga: Krav om godkjend lærarutdanning. Personlege føresetnader, god samarbeidsevne og relevant praksis vert vektlagd  Vi kan tilby: Variert arbeid i eit positivt miljø God pensjonsordning i Statens pensjonskasse   For stillinga gjeld: Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement Lønn etter tariff Den som vert tilsett må legge politiattest av ny dato   Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)  Om du ønskjer å reservere deg for offentleggjering i søkjarlista, jrf Offentleglova, må du ta kontakt med servicekontoret 57 87 47 00 Kontaktpersonar: Hilde Lødøen  tlf: 57874751  Kjell Solheim  tlf: +47 57874752 
Stryn kommune Stryn, Norge
01/02/2018
SØKNADFRIST: 02.03.2018 Arbeidsområde:  Stryn kommune har i alt 8 barnehagar, av desse er 3 reine barnehagar og dei andre er organisert saman med skular. Arbeidet vil vere på avdeling i barnehagane.   Kvalifikasjonar for stillinga: Krav om utdanning som barnehagelærar Personlege føresetnader, god samarbeidsevne og relevant praksis vert vektlagd  Vi kan tilby: Variert arbeid i eit positivt miljø God pensjonsordning i KLP   For stillinga gjeld: Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement Lønn etter tariff - Stryn kommune gir 6 års startansiennitet på høgskulestegen Den som vert tilsett må legge fram politiattest av ny dato   Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)  Om du ønskjer å reservere deg for offentleggjering i søkjarlista, jrf Offentleglova, må du ta kontakt med servicekontoret 57 87 47 00 Kontaktpersonar: Eva Sefland  tlf: 5787 4754  Hilde Lødøen  tlf: 57874751 
Stryn kommune Stryn, Norge
01/02/2018
SØKNADSFRIST: 02.03.2018 Arbeidsområde:  Stillinga er ved Olden skule. Skulen har forutan rektor 2 inspektørstillingar og sekretærstilling i 55 % stilling. Skulen har både barne - og ungdomstrinn med totalt ca 35 tilsette og den ligg i Olden sentrum. Stillinga har ca 50 % undervisning. Hovudoppgåver som elles ligg til stillinga i dag er rådgjevaroppgåver, koordinator for spesialundervisning og andre administrative oppgåver etter nærare avtale med rektor.   Kvalifikasjonar for stillinga: Krav om godkjend lærarutdanning, gjerne med administrativ vidareutdanning og erfaring. Personlege føresetnader, god samarbeidsevne og relevant praksis vert vektlagd  Vi kan tilby: Variert arbeid i eit positivt miljø God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.   For stillinga gjeld: Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement Lønn etter lokal avtale - pr i dag 608.989,- pr år. Løna vert justert etter tariffoppgjer i 2018. Den som vert tilsett må legge fram politiattest av ny dato   Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)  Om du ønskjer å reservere deg for offentleggjering i søkjarlista, jrf Offentleglova, må du ta kontakt med servicekontoret 57 87 47 00 Kontaktpersonar: Kjell Solheim  tlf: +47 57874752  Reidar Bruland  tlf: 5787 3902 
Stryn kommune Stryn, Norge
01/02/2018
SØKNADSFRIST: 02.03.2018 Arbeidsområde:  Stillinga er på 55 %, og er knytt til administrasjonen ved Olden skule. Hovudoppgåver vil vere sentralbord / ekspedisjon, post/arkiv, bruk av administrative program, og elles merkantile oppgåver etter avtale med rektor.   Kvalifikasjonar for stillinga: Krav om administrativ / økonomisk utdanning. Erfaring frå liknande arbeid er ein fordel. Personlege føresetnader, god samarbeidsevne og relevant praksis vert vektlagd Datakunnskapar  Vi kan tilby: Variert arbeid i eit positivt miljø. God pensjonsordning i KLP   For stillinga gjeld: Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement Lønn etter tariff - sekretær ( fagarbeidar ) Den som vert tilsett må legge fram helse- og politiattest av ny dato   Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)  Om du ønskjer å reservere deg for offentleggjering i søkjarlista, jrf Offentleglova, må du ta kontakt med servicekontoret 57 87 47 00 Kontaktpersonar: Reidar Bruland  tlf: 5787 3902 
Stryn kommune Stryn, Norge