Stryn kommune

Stryn kommune med sine om lag 7 200 innbyggjarar er sentralt plassert i ein større bu- og arbeidsregion i Nordfjord / Søre Sunnmøre. Her er omfattande turisme, eit rikt kulturliv og gode oppvekstvilkår for born og unge. Det er eit ekspansivt næringsliv med etterspurnad etter ulik type arbeidskraft. Det er gode kommunikasjonar med Oslo, Bergen, Ålesund og Tronheim. Flyplass er Ørsta - Volda eller Sandane med reisetid ca. 1 time.

14/05/2018
SØKNADSFRIST: 25.05.2018 Ledig stilling - vikariat 01.08.18 - 31.07.19 Arbeidsområde:  Stillinga er knytt til administrasjonen ved Stryn ungdomsskule, og har ca 50 % undervisning.  Arbeidsoppgåver: - ansvar spes.ped. - Ansvar for samarbeid med andre ( t.d. PPT og BUP) - Oppfølging av sjukmelde - andre oppgåver etter avtale med rektor     Kvalifikasjonar for stillinga: Krav om godkjend lærarutdanning, og undervisningskompetanse på ungdomstrinnet Personlege føresetnader, god samarbeidsevne og relevant praksis vert vektlagd Datakunnskapar  Vi kan tilby: Variert arbeid i eit positivt miljø God pensjonsordning i SPK.   For stillinga gjeld: Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement Løn . Stillinga er i dag plassert mewd årsløn 608.989 for heil stilling Den som vert tilsett må legge fram politiattest av ny dato  Kopi av rettkjende attestar og vitnemål må skannast inn og sendast saman med søknaden.   Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden. Kontaktpersonar: Karin Sæten tlf: +47 57872960 
Stryn kommune Stryn, Norge
14/05/2018
SØKNADSFRIST: 29.05.2018 Det er ledig 65% vikariat som helsefagarbeidar for perioden 01.06.18 - 31.01.19 ved Vikane omsorgssenter, sjukeavdelinga. Arbeidsområde: Turnusarbeid i institusjon. Arbeid 3. kvar helg   Kvalifikasjonar for stillinga: Offentleg godkjent helsefagarbeidar eller tilsvarande utdanning. Andre kan og søkje Personlege føresetnader, god samarbeidsevne og relevant praksis vert vektlagd Datakunnskapar  Vi kan tilby: Variert arbeid i eit positivt miljø Utfordrande arbeid   For stillinga gjeld: Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement Lønn etter tariff Den som vert tilsett må legge fram helse- og politiattest av ny dato  Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)   Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden. Kontaktpersonar: Grethe Grøsvik Hilde  tlf: 57873552 
Stryn kommune Stryn, Norge
14/05/2018
SØKNADSFRIST: 29.05.2018 Det er ledig eit 50% vikariat som kokk ved kjøkkenet, Vikane omsorgssenter, for perioden 01.08.18 - 22.01.19. Arbeidsområde: Variert matproduksjon for institusjonsbebuarar og heimebuande Varemottak Oppvask og reinhald   Kvalifikasjonar for stillinga: Ønskje om fagbrev som institusjonskokk, men andre kan og søkje Gode sprøkkunnskapar i norsk, skrifteleg og munnleg Kjennskap til HACCP  Personlege eigenskapar: Serviceinnstilt og positiv Arbeidsvilleg, fleksibel og strukturert  Vi kan tilby: Variert arbeid i eit positivt miljø Utfordrande arbeid   For stillinga gjeld: Turnusteneste, arbeid 3. kvar helg Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement Lønn etter tariff Den som vert tilsett må legge fram helse av ny dato  Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)   Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden. Kontaktpersonar: Grethe Grøsvik Hilde  tlf: 57873552 
Stryn kommune Stryn, Norge
14/05/2018
SØKNADSFRIST: 29.05.2018 Arbeidsområde: Stillinga vert knytt til tenestene for funksjonshemma, heimetenesta avd. Setrevegen 4. Arbeid 3. kvar helg. Vi ønskjer søkjarar av begge kjønn.   Kvalifikasjonar for stillinga: Krav om helse- eller sosialfagleg høgskuleutdanning evt. pedagogisk utdanning Personlege føresetnader, god samarbeidsevne og relevant praksis vert vektlagd Datakunnskapar  Vi kan tilby: Variert arbeid i eit positivt miljø Utfordrande arbeid Tenester i utvikling God pensjonsordning   For stillinga gjeld: Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement Lønn etter tariff Turnusarbeid Den som vert tilsett må legge fram helse- og politiattest av ny dato Frå løna vert det trekt 2% innskot til pensjonsordning  Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)  Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden. Kontaktinfo: Anne-Karin Høgalmen tlf: 45077044 
Stryn kommune Stryn, Norge
14/05/2018
SØKNADSFRIST: 29.05.2018 Arbeidsområde: Stillinga vert knytt til tenestene for funksjonshemma fordelt på 45% st ved Stryn arbeidssenter og 13,3% helgevaktst ved bufellesskap i Setrevegen 4. Arbeid 3. kvar helg. Vi ønskjer søkjarar av begge kjønn.   Kvalifikasjonar for stillinga: Krav om helse- og sosialfagleg høgskuleutdanning evt. pedagogisk utdanning Personlege føresetnader, god samarbeidsevne og relevant praksis vert vektlagd Datakunnskapar  Vi kan tilby: Variert arbeid i eit positivt miljø Utfordrande arbeid Tenester i utvikling God pensjonsordning   For stillinga gjeld: Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement Lønn etter tariff Den som vert tilsett må legge fram helse- og politiattest av ny dato  Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)  Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden. Kontaktinfo: Anne-Karin Høgalmen tlf: 45077044 
Stryn kommune Stryn, Norge
14/05/2018
SØKNADSFRIST: 29.05.2018 Arbeidsområde: Stillinga vert knytt til tenestene for funksjonshemma fordelt på 55% st bufellesskap i Setrevegen 4, inkl helg, og 40% Stryn arbeidssenter. Vi ønskjer søkjarar av begge kjønn . Kvalifikasjonar for stillinga: Krav om helse- eller sosialfagleg høgskuleutdanning evt. pedagogisk utdanning Personlege føresetnader, god samarbeidsevne og relevant praksis vert vektlagd Datakunnskapar  Vi kan tilby: Variert arbeid i eit positivt miljø Utfordrande arbeid Tenester i utvikling God pensjonsordning   For stillinga gjeld: Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement Lønn etter tariff Turnusarbeid Den som vert tilsett må legge fram helse- og politiattest av ny dato Frå løna vert det trekt 2% innskot til pensjonsordning  Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)  Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden. Kontaktinfo: Anne-Karin Høgalmen tlf: 45077044 
Stryn kommune Stryn, Norge
26/04/2018
SØKNADSFRIST: 18.05.2018 Arbeidsområde: 100% stilling som brannsinspektør vil vere knytt til avd. Brann, feiing og redning og brennsjefen blir næraste overordna. Branninspektør vil vere leiar Forebyggande avdeling.    Kvalifikasjonar for stillinga:  Utdanning som ingeniør eller særskild brannteknisk utdanning på same nivå.    Det er ein føremun med yrkesutdanning i forebyggande brannvern, men arbeidsgjevar vil legge tilrett for relevant etter- og vidareutanning.   Personlege føresetnader, samarbeidsevne og relevant praksis vert vektlagd God skriftleg framstillingsevne.     Vi kan tilby: Variert og utfordrande arbeid i eit positivt miljø Gode pensjons- og forsikringsordningar Hjelpsam med bustad   For stillinga gjeld: Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement Lønn etter avtale.   Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)  Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden. Kontaktpersonar: John Jatgeir Vinsrygg  mob: +47 91721629
Stryn kommune Stryn, Norge