Halden kommune

Halden er Norges vakreste by, porten til Europa og Østfolds største kommune. Halden kommune har drøyt 2200 ansatte som hver dag jobber for å gjøre Halden litt bedre på en litt smartere måte enn i går.

Halden kommune leverer tjenester til over 30.000 innbyggere. Vi driver alt fra barnehager og skoler til eldreomsorg. Vi gir deg både vann og vei og kulturopplevelser. Er du så heldig å få jobb i Halden kommune, får du kollegaer innen svært mange yrkesgrupper. Det bidrar til å gi en arbeidsplass med mye kunnskap, varierte oppgaver og gode faglige utviklingsmuligheter.

Halden kommune har mål om å bli Norges mest innovative kommune. Hos oss er det lov å tenke nytt. Høyteknologisk industri, IKT, forskning, utvikling og innovasjon preger store deler av næringslivet i Halden. Kommunen samarbeider med næringslivet for å videreutvikle arbeidslivet og byen vår i fellesskap.

Medarbeidere i Halden kommune jobber etter verdiene: Åpenhet - tillit - respekt - redelighet.

27/12/2017
SØKNADSFRIST: 01.03.2018 Vil du bli med oss inn i en spennende fremtid? - Solheim senter, et sykehjem tilrettelagt for personer med demens totalt 46 plasser  - Iddebo sykehjem, består av en korttidsavdeling og en langtidsavdeling totalt 40 plasser  - Karrestad sykehjem og eldresenter, 15 plasser tilrettelagt for personer med demens og 30 plasser for somatisk langtidspasienter.  Vi satser i stor grad på kompetanse, myndig gjorte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø. Vi ønsker oss fornøyde medarbeidere som kan bruke å utvikle sin kompetanse sammen med et tilretteleggende og synlig lederskap. Enheten har fag og kvalitetsrådgiver og trivselskoordinator tilknyttet, samt mange frivillige. Vi satser stort på en aktiv omsorg. Beskrivelse av arbeidssted Karrestad Sykehjem er et sykehjem for personer med demens, det er en liten enhet med 15 plasser/rom. Vi er et aktivt sykehjem med dyktige medarbeidere. Avdelingen har egen sykehjemslege. Vi har behov for å kunne utøve somatisk behandling på faglig og kvalitativt godt nivå. Vi ønsker å styrke vår avdeling med flere sykepleiere, gjerne spesialsykepleiere som bidrar til utvikling for å møte dagens og fremtidens utfordringer.   Vi har følgende stillinger ledige ved Karrestad sykehjem: -Sykepleier 2 x 100 % fast ledig fra juni 2018.  -Sykepleier 70 % fast stilling ledig fra d.d. Vi innkaller fortløpende til intervju. Vi tilbyr: -Faste stillinger, med turnus og 3 hver helg -Lønnskompensasjon for etter og videreutdanning -Mulighet for videreutdanning -Tilrettelagt for etisk refleksjon i hverdagen, alle avdelinger -Deltakelse i utviklingsprosjekter, med god veiledning fra fag og kvalitetsrådgiver, samt forsker som er tilknyttet enheten. -Vi satser på internundervisning og gode tverrfaglige/etatlig nettverk  Vi søker: -Autoriserte sykepleiere, gjerne med etter- og videreutdanning -Faglig engasjement og evne til samarbeid -Gode bidragsytere til et positivt arbeidsmiljø -Menn oppfordres til å søke Generelle betingelser Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden. For mer opplysninger om Enhet Sykehjem se kommunens hjemmeside http://halden.kommune.no/kontakt/enheter/Sider/Sykehjem%20-%20enhet.aspx For ytterligere informasjon kontakt enhetsleder Anniken Nilsen, mobil +47 412 724 41, www.anniken.nilsen@halden.kommune.no Søknad sendes Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling". Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju. Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25. Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Kontakter Anniken Nilsen Enhetsleder enhet sykehjem E-post Anniken.Nilsen@halden.kommune.no   Mobil 41272441 Jane Anita Hammerstad Avdelingsleder E-post anita.hammerstad@halden.kommune.no   Mobil 47457585
Halden kommune Halden, Norge
27/11/2017
SØKNADSFRIST: 01.03.2018 Rekrutteringsstillinger for 3.års sykepleierstudenter i Omsorgsboligene Halden Er du sykepleier og synes det er supert å vite at du allerede har sikret deg en 100 % fast stilling etter fullført studie? Da ønsker vi kontakt med deg! Formålet med rekrutteringsstillingene er at nyutdannede sykepleier skal bli bedre kjent med organisasjonen Halden kommune, og få innblikk i de faglige utfordringene og spennende oppgavene vi har fokus på i kommunehelsetjenesten. Halden kommune har fokus på å videreutvikle kvaliteten på tjenesten. Dette sikres best igjennom gode faglige miljø. Nyutdannede sykepleier og vernepleierstudent bringer inn ny kunnskap og har friske innspill. Informasjon om rekrutteringsstilling: Fast ansettelse i 100 % fra 18. juni (eller etter tilpasning i forhold til eksamen)  Ansatte forplikter seg til å arbeide fullt under hele sommerferieavviklingen og får i ferieperioden lønn med 16 års ansiennitet. Fra 1. september eller så snart ferieavviklingen er over innplasseres den ansatte i ledige stillinger for sykepleier, faste eller vikariater, og det mottas ordinær lønn for stillingen. Beskrivelse av arbeidssted Vi kan tilby inntil tre faste 100 % stillinger fra sommeren 2018 under forutsetning av autorisasjon som sykepleier. Enhet omsorgsboliger består av Brygga omsorgsboliger, Vaterland / Hagegata, Søsterveien og Bergheim bofellesskap for demente. Mer informasjon om de ulike omsorgsboligene kan finnes på Halden kommunes nettsider. Omsorgsboligene er for brukere med bistandsbehov utover det hjemmesykepleien kan bidra med i selvstendig  boform. Det gis individuell bistand og opplæring til beboerne ut fra den enkeltes kartlagte behov. Det vektlegges at brukere / beboere i omsorgsboliger bor i egne hjem og i størst mulig grad skal føle og erfare at de bestemmer over egen hverdag. Omsorgsboligene skal skape trygge rammer for brukerne til å opprettholde egne funksjoner i lengst mulig grad. Vi arbeider ut i fra en tverrfaglig tenkning og satser i stor grad på faglighet, kurs og jobb i grupper med utviklende arbeidsmiljø. Vi satser på fornøyde medarbeidere, et tilretteleggende og synlig lederskap og arbeid mot felles mål og verdier. Stillingens arbeidsområder/oppgaver Helhetlig oppfølging av brukerne, legekontakt, medisinhåndtering, medisinsk tekniske prosedyrer i henhold til tiltaksplaner, pårørendekontakt, tverrfaglig samarbeid, rådgivende funksjon for andre faggrupper og dokumentasjon Kvalifikasjoner og utdanning 3. års sykepleier (Ferdig utdannet vår/sommer 2018)  Må beherske norsk for både skriftlig og muntlig kommunikasjon  Personlige egenskaper Evne til å tenke helhetlig, fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk Høy grad av stabilitet og kontinuitet Fleksibilitet Du liker å jobbe i team, og kan bidra i arbeidsmiljøet.  Positiv, serviceinnstilt og imøtekommende Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi kan tilby: Hyggelige og kompetente medarbeidere. Lønnskompensasjon for etter- og videreutdanning. IA bedrift hvor man kontinuerlig tilstreber et godt arbeidsmiljø gjennom samarbeid med tillitsvalgte og verneombud. Firmarabatt ved treningssenter. En by med flott natur med mange tur/treningsmuligheter og et meget aktivt sykkelmiljø Generelle betingelser Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden. Lønn etter lov og avtaleverk Pliktig medlemsskap i gjeldende pensjonskasse Søknad sendes Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling". Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju. Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25. Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Kontakter Navn: Merete Tangen Tittel: Enhetsleder Omsorgsbolig E-post: merete.tangen@halden.kommune.no Mobil: 46845821
Halden kommune Halden, Norge