Bremanger kommune

Bremanger kommune er ein kystkommune i Sogn og Fjordane med ca 3.900 innbyggjarar. Kommunen har full barnehagedekning, trygge oppvekstvilkår og eit rikt kulturliv. Her er variert natur med gode tilhøve for eit aktivt friluftsliv. Meir informasjon om kommunen finn du på www.bremanger.kommune.no.

07/03/2018
SØKNADSFRIST: 25.03.2018 Vi har ledig 100 % årsvikariat som pedagogisk leiar frå 1.mai 2018 -  til 1.mai 2019. Kvalifikasjonar for stillinga som barnehagelærar: • Utdanning som førskulelærar/ barnehagelærar • Pedagogisk engasjement og fokus på godt læringsmiljø • Gode norsk-kunnskapar Den som vert tilsett må i tillegg til faglege kunnskapar: • Ha gode samarbeidsevner • Vere tydeleg og motivert • Vere engasjert til det beste for barn og medarbeidarar • Evne til å inspirere og motivere barn og tilsette  Lønsvilkår:   Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk. Tek du jobb i Bremanger kommune får du kr 25 000 over tariff.  Den som vert tilsett må legge fram politiattest av nyare dato.   Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i eige dokument sendt til post@bremanger.kommune.no  eller Bremanger kommune, pb 104, 6723 Svelgen.    Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.     Kalvåg barnehage  er organisert som oppvekstsenter saman med Frøyen skule- Kalvåg oppvekst. Oppvekstsenteret har ein driftssjef og ein fagleiar for barnehage.  Kalvåg barnehage har to avdelingar.  Både barnehagen og skulen er i stadig utvikling. Barnehagane samarbeider tett og arbeider målretta med kommunale satsingsområde innan PALS, Språk (Språkløyper) og Resultatleiing.
Bremanger kommune Bremanger, Norge
07/03/2018
Trykk på stillingstittel for å lese fullstendig stillingsutlysning: Ferievikar vaksenopplæringa Rise Ferievikar i vaksenopplæringa på Hauge Ferievikar, reinhaldar vaksenopplæringa på Hauge Ferievikar i heimesjukepleien, Ytre Bremanger Ferievikar, reinhaldar Hauge legekontor Ferievikar, reinhaldar Svelgen helsesenter
Bremanger kommune Bremanger, Norge
07/03/2018
SØKNADSFRIST: 25.03.2018 Ved Svelgen Omsorgssenter er det ledig faste stillingar som sjukepleiar i 100%. Vi søkjer etter personar som er offentleg godkjente sjukepleiarar. Dei som vert tilsett må kunne nytte norsk munnleg og skriftleg godt, då kommunikasjon og dokumentering er ein stor og viktig del av arbeidet. Bremanger kommune: • Lønnar alle sjukepleiarar 25 000 kroner over minsteløn. • Har gode pensjonsordning og heildøgns forsikring. • Hjelper til å skaffe bustad og barnehageplass  I mars 2016 flytta vi inn i eit heilt nytt Omsorgssenter. Her bur pasientane i lyse og trivlege omgjevnader og medarbeidarane har fått ein heilt moderne og til rettelagd arbeidsplass. Vi har fleire ressursteam, der det er mogleg å fordjupe seg, m.a. rehabilitering, demens, palliativ omsorg og kreft. Vi arbeider i årsturnus kor medarbeidarane har anledning til å få innverknad på arbeid –og fritida si. Ved tilsetting må det leggast fram politiattest av nyare dato. Du er velkomen som søkjar til eit godt fagleg arbeidsmiljø ilag med mange gode medarbeidarar! For nærare opplysningar, ta kontakt med driftssjef Hilde Gretha Hauge tlf:95 98 93 10   Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i søknadsteksten i søknaden.  Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Bremanger toppbanner
Bremanger kommune Bremanger, Norge
07/03/2018
SØKNADSFRIST: 25.03.2018 Det er ledig ei fast 100 % stillingar som sjukepleiar heimesjukepleien i Svelgen frå snarast. Vi søkjer etter ein person som er offentleg godkjent sjukepleiar.  Bremanger kommune: • Nyttar løn som rekrutteringstiltak.  • Har god pensjonsordning og heildøgns forsikring • Kan hjelpe til å skaffe bustad og barnehageplass Heimesjukepleia i Svelgen har sin base på Omsorgssenteret. Dette bygget sto ferdig i 2016, så vi arbeider i moderne omgjevnadar og har gode arbeidsforhold. Vi arbeider i 2.delt årsturnus med arbeid kvar tredje helg, der det er ikkje natt-teneste.  Her har medarbeidarane stor moglegheit til å få kunne påverke arbeids –og fritida si.  Vi har fleire ressursteam, som ein kan fordjupe seg i. M.a. demens, palliativ omsorg, kreft, rehabilitering m.m. Vi har òg innført Kvardagsrehabilitering. Den som vert tilsett må kunne nytte norsk munnleg og skriftleg godt, og ha evne til å arbeide i team. Søkjar må ha sertifikat i klasse B. Den som vert tilsett må vise politiattest av nyare dato. Du er velkomen som søkjar til eit godt fagleg arbeidsmiljø ilag med gode medarbeidarar! Nærare opplysningar, ta kontakt med driftssjef Hilde Gretha Hauge tlf:95 98 93 10 Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i søknadsteksten i søknaden.  Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Bremanger toppbanner
Bremanger kommune Bremanger, Norge
07/03/2018
SØKNADSFRIST: 25.03.2018 Attraktiv start på arbeidslivet  Til deg som ønskjer å verte fagarbeidar innan kontorfaget, helse og omsorg eller barne og ungdomsarbeidarfaget. Vi søkjer etter deg som likar å arbeide med varierte oppgåver innan faga og er serviceinnstilt, likar å ta ansvar, viser vilje og evne til å samhandle med andre og også kunne arbeide sjølvstendig. Du har fullført og bestått: VG1 og VG2 Som rekrutteringstiltak lønar vi våre lærlingar betre enn tariffløn fram til du etter tariffen oppnår 80% av fagarbeidarløn.  Bremanger kommune • Kan hjelpe til å skaffe bustad • Har forsikring heile døgnet For nærare opplysningar ta kontakt med leiar for Servicekontoret, Hilde J. Midtbø på tlf. 95 98 29 70. 
Bremanger kommune Bremanger, Norge
07/03/2018
SØKNADSFRIST: 25.03.2018 Ved psykisk helse i Bremanger kommune er det ledig eit vikariat i 100% frå 01.02.18 - 31.01.19.  Det kan bli mogelegheit for fast tilsetjing.  Vi søkjer etter ein person med høgskuleutdanning som sosionom, sjukepleiar eller anna relevant utdanning og erfaring. Helsefagarbeidarar med relevant utdanning kan og søkje. Den som vert tilsett må: kunne nytte norsk munnleg og skriftleg ha førarkort legge fram politiattest av nyare dato Bremanger kommune kan tilby:  • God pensjonsordning og heildøgns forsikring. • Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass. For nærare opplysningar, ta kontakt med driftssjef Anita Brevik tlf 95982939. Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i søknadsteksten i søknaden.  Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.
Bremanger kommune Bremanger, Norge
07/03/2018
SØKNADSFRIST: 25.03.2018 Vi har ledig inntil 3 x 100 % faste stillingar som barnehagelærar/ pedagogisk leiar, frå 01. august 2018 Kvalifikasjonar for stillingane: • Utdanning som førskulelærar/ barnehagelærar • Pedagogisk engasjement og fokus på godt læringsmiljø • Gode norsk-kunnskapar Dei som vert tilsette  må i tillegg til faglege kunnskapar: • Ha gode samarbeidsevner • Vere tydeleg og motivert • Vere engasjert til det beste for barn og medarbeidarar • Evne til å inspirere og motivere barn og tilsette  Den som vert tilsett må legge fram politiattest av nyare dato.   Lønsvilkår:   Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk. Tek du jobb i Bremanger kommune får du kr 25 000 over tariff.   Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i eige dokument sendt til post@bremanger.kommune.no   eller Bremanger kommune, pb 104, 6723 Svelgen.    Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Svelgen oppvekst er ei oppveksteining der Svelgen skule, Svelgen barnehage og Langeneset barnehage organiserte som ei driftseining. Eininga har ein driftssjef, ein fagleiar skule og ein fagleiar for barnehage. Svelgen skule er ein kombinert barne- og ungdomsskule med til saman 186 elevar. Svelgen barnehage er samlokalisert med Svelgen skule.  Barnehagen har i år drift på 3 avdelingar, og borna er i alderen 3 – 6 år. Langeneset barnehage sine lokaler ligg på  Langeneset og  har 2 avdelingar. Her har 1- og 2-åringane plass. Både barnehagane og skulen er i stadig utvikling. Barnehagane samarbeider tett og arbeider målretta med kommunale satsingsområde innan PALS, Språk (Språkløyper) og Resultatleiing.
Bremanger kommune Bremanger, Norge
07/03/2018
SØKNADSFRIST: 25.03.2018 Vi har ledig inntil  2 x 100% faste stillingar  som barnehagelærar frå 1. august  2018. Kvalifikasjonar for stillinga som barnehagelærar: • Utdanning som førskulelærar/ barnehagelærar • Pedagogisk engasjement og fokus på godt læringsmiljø • Gode norsk-kunnskapar Den som vert tilsett må i tillegg til faglege kunnskapar: • Ha gode samarbeidsevner • Vere tydeleg og motivert • Vere engasjert til det beste for barn og medarbeidarar • Evne til å inspirere og motivere barn og tilsette  Lønsvilkår: Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk. Tek du jobb i Bremanger kommune får du kr 25 000 over tariff Kontaktperson:  Fagleiar for barnehage, Anette Igland, 95988713 Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i eige dokument sendt til post@bremanger.kommune.no  eller Bremanger kommune, pb 104, 6723 Svelgen.    Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.   Kalvåg barnehage  er organisert som oppvekstsenter saman med Frøyen skule- Kalvåg oppvekst. Oppvekstsenteret har ein driftssjef og ein fagleiar for barnehage.  Kalvåg barnehage har to avdelingar.  Både barnehagen og skulen er i stadig utvikling. Barnehagane samarbeider tett og arbeider målretta med kommunale satsingsområde innan PALS, Språk (Språkløyper) og Resultatleiing.
Bremanger kommune Bremanger, Norge
07/03/2018
SØKNADSFRIST: 25.03.2018 Ved Kalvåg oppvekst er Kalvåg barnehage med to avdelingar og Frøyen skule som er ein barneskule med om lag 50 elevar.  Vi har ledige eit årsvikariat som lærar i inntil 100% for skuleåret 2018/2019  Fagynskjer: Norsk, Engelsk, Matematikk, minoritetspråkleg kompetanse og spesialundervisning. Søkjarar med anna fagkompetanse kan òg søkje. Den som vert tilsett må i tillegg til faglege kunnskapar: • Ha gode samarbeidsevner • Vere tydeleg og motivert leiar i klasserommet • Vere engasjert til det beste for elevane Gode norskkunnskapar vert vektlagt. Kontaktperson: Driftssjef ved Kalvåg oppvekst er Dag Magne Nigardsøy , tlf. 959 82 982 Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i eige dokument sendt til post@bremanger.kommune.no  eller Bremanger kommune, pb 104, 6723 Svelgen.    Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk (trykk på knappen "Søk nå" på denne sida).
Bremanger kommune Bremanger, Norge