Trysil kommune

Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til.

Trysil ligger i Hedmark fylke, cirka 22 mil nord for Oslo og sju mil nord for Elverum. Vi er cirka 6 550 innbyggere.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret har et variert handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. Vi har Trysilfjellet, Norges største alpinområde, og mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer.

I Trysil er det seks kommunale og fem private barnehager, tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud. 

02/01/2018
SØKNADSFRIST: 23.01.2018 Ledig stilling – enhetsleder ved Trysil sykehjem – 100 % fast – Helse, omsorg og sosialsektoren Det er en nyopprettet stilling som enhetsleder for Trysil sykehjem etter vedtak om ny struktur i HOS-sektoren. Stillingen er sentral i kommunalsjefens nye ledergruppe og i utviklingen av gode pasientforløp, samhandling med andre enheter og i fortsettelse av den sterke faglige utviklingen ved sykehjemmet. Om enheten Trysil sykehjem har 80 plasser, ligger sentralt i tilknytning til legesentret og andre helse- og omsorgstjenester og består av 5 avdelinger med avdelingsledere i linje til den nye enhetslederen. Her er korttidsavdeling for rehabilitering, KAD-plasser og palliasjonsplass, to langtidsavdelinger, Borgtun demens-avdeling samt sykehjemskjøkken/kantine. Enheten bedriver en betydelig fagutvikling så vel innen demensomsorg som ved korttidsavdelingen, og har mange praksisplasser for studenter på forskjellig nivå. Det er en tett samhandling med fysio/ergoterapeuter, fastleger, hjemmetjeneste og tjenestekontor/koordinerende enhet. Det er videre et utstrakt samarbeid med spesialisthelsetjenesten og utdanningsinstitusjoner. Stillingen har selvstendig delegert ansvar for faget, økonomien, personaladministrasjonen ved enheten og forventes å bidra til at HOS-sektoren oppfattes som en helhet i møte med pasienten. Følgende stilling er ledig: Fast 100 % stilling som enhetsleder for Trysil sykehjem i sektor for helse, omsorg og sosial. Kvalifikasjoner: - Norsk autorisasjon som sykepleier - Høyskoleutdanning i helseledelse - Minst 10 års relevant praksis fra offentlig virksomhet, av disse minst 5 år i ledelse av helseinstitusjon gjerne sykehjem/rehabiliteringsavdeling - Personlige egenskaper vil tillegges betydelig vekt Vi ønsker søkere som: - Har engasjement og interesse for integrerte tjenester som tar pasienten og pårørende på alvor - Har evne til å skape gode relasjoner til kolleger og samarbeidspartnere - Er kreativ og kan bidra til nytenking og utviklingsarbeid - Kan arbeide selvstendig, ta initiativ og har gode samarbeidsevner - Har gode kommunikasjonsevner og behersker norsk muntlig og skriftlig godt Det vil bli gjennomført intervju av utvalgte kandidater til stillingen. Vi kan tilby - Varierte og spennende arbeidsoppgaver i et godt tverrfaglig og sosialt miljø hvor du som leder i høy grad får påvirke utviklingen av en robust og integrert eldreomsorg med likevektig trykk på mestring og omsorg i kommunen vår. - Lønn etter avtale - God offentlig tjenestepensjon Andre opplysninger Tilsetting skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune. Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til: kommunalsjef Trygve Øverby på telefon 47473005 eller 95821291. Søknadsfrist: 23.01.2018 Vi krever skriftlig søknad med CV. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema. Dette finner du på www.trysil.kommune.no   Vi ber om at samtlige punkter i søknaden fylles ut. Dette gjelder også for interne søkere. Trenger du rådgivning i forbindelse med utfylling av søknad. Ta kontakt på tlf. 62 45 77 00. Jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 skal det alle som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven legge frem politiattest. Om søknaden Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om disse senere i ansettelsesprosessen. Fortrinnsrett I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen. Søkerliste Alle søkere vil i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten. Om organisasjonen Trysil kommune Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens brukere. Kommunen vår er organisert slik: Rådmannsnivå med en rådmann tre kommunalsjefer for henholdsvis Helse og omsorg, Oppvekst og kultur og Forvaltning og teknisk drift, Stabs- og støttefunksjoner organisert i tre avdelinger; økonomi, personal og informasjon. Næringsavdeling med næringssjef. Om Trysil Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til. Trysil ligger i Hedmark fylke, cirka 22 mil nord for Oslo og sju mil nord for Elverum. Vi er 6 566 innbyggere. Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret har et variert handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. Vi har Trysilfjellet, Norges største alpinområde, og mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer. I Trysil er det seks kommunale og fem private barnehager, tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud.
Trysil kommune Trysil, Norge