Ledige stillinger 
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

16/02/2018
SØKNADSFRIST: 04.03.2018 ID 1054 Tinn kommune søker lærere til faste stillinger og vikariater for skoleåret 2018 – 2019.  Vi kan tilby: Utviklende og godt skolefaglig miljø Moderne skoleanlegg Positivt og godt arbeidsmiljø Delta i spennende utviklingsarbeid Bruk av I-pad i undervisningen (1:1) Ekstra lønnstillegg for formell utdanning (30/60) innen matematikk, norsk og engelsk Hjelp til å skaffe bolig  Vi trenger lærere som har: Lærerutdanning Stort engasjement og arbeidsglede Lyst og evne til å bidra i en lærende organisasjon Tydelig klasseledelse God kompetanse i bruk av IKT i undervisningen  Den som skal tilsettes, må ha kompetanse som er godkjent for undervisning på de aktuelle trinnene/i de aktuelle fagene. Det er særlig behov for lærere med utdanning i fagene norsk, matematikk, engelsk og tysk.  Politiattest må vises fram ved tilsetting - jf. § 10-9 i opplæringsloven.  Søknadsfrist 4. mars 2018   Vi ber om at søkere benytter elektronisk søknadsskjema (trykk på knappen "Søk nå") og at søknaden er så fullstendig som mulig.  Attester og vitnemål  merkes med ID-nummer 1054 og ettersendes til Tinn kommune, Postboks 14, 3661 Rjukan.  Evt til  postmottak@tinn.kommune.no eller  edialog.   For generelle opplysninger om stillingene kan kommunalsjef Gjertrud Nysæter Lien kontaktes, tlf. 91 74 87 66.  Tinn kommune har fem skoler. For mer informasjon om skolene og aktuelle stillinger, kan rektor ved den enkelte skole kontaktes.
Tinn kommune Tinn, Norge
16/02/2018
SØKNADSFRIST: 27.02.2018 VIRKSOMHET HELSE OG OMSORG - RE HELSEHUS – Sykepleier (arkivsaksnr. 18/288) Vi har ledig en fast 100% stilling som sykepleier ved Re helsehus fra 01.04.2018. Stillingen er delt med 50% stilling på natt på somatisk avdeling og 50% stilling i bemanningsenhet, vesentlig kveldsvakter. Om virksomheten: Virksomhet helse og omsorg yter helse og omsorgstjenester til Re kommunes innbyggere.  Virksomheten er samlokalisert i nye Re Helsehus, sentralt på Revetal.  Dette gir helse og omsorg en unik mulighet til å utvikle tjenestene fremover.  Vår visjon er «Livskvalitet og trivsel.» Hovedarbeidsoppgaver for stillingen: Skape forutsigbarhet, trygghet og struktur ved målrettet miljøarbeid Oppdatering og vedlikehold av prosedyrer-rutiner Medikamenthåndtering – ved bruk av medikamentkabinett Tverrfaglig samarbeid Ha spesielt fokus på helsefremmende tiltak for pasienter Kvalifikasjoner for stillingen: Autorisasjon som sykepleier Beherske norsk muntlig og skriftlig Vi tilbyr: Interessante og varierte arbeidsoppgaver Turnusarbeide Et positivt arbeidsmiljø og fine lokaler Engasjerte og faglig dyktige medarbeidere Hyggelig kantine/kafé og mulighet til å benytte treningsrom Har du spørsmål? Nærmere opplysinger om stillingen fås ved henvendelse til Leder somatisk avdelig, Toril Råknes, tlf:  918 40 364, e-post:  toril.raknes@re.kommune.no , eller leder for bemanningsenhet, May-Liss Lodes, på tlf. 409 21472, e-post:  may-liss.lodes@re.kommune.no . Kopier av attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.
Re kommune Re, Norge
16/02/2018
SØKNADSFRIST: 02.03.2018 Det er ledig 100 % vikariat i Førebyggande tenester som pedagogisk-psykologisk rådgjevar frå snarast fram til 30.06.19 – med moglegheit for fast tilsetjing. Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) for Stord og Fitjar Stord kommune er i gang med fleire spennande utvikingsarbeid, som: Inkluderande barnehage og skule Språkkommune Betre tverrfagleg innsats (BTI) Nettverksarbeid mellom skular m.m. Pedagogisk-psykologisk rådgjevar  (ID 1366) Det er ledig 100 % vikariat frå snarast fram til 30.06.19 – med moglegheit for fast tilsetjing. Me treng fagperson med: Master i spesialpedagogikk eller anna relevant fagområde Kjennskap til og/eller interesse for utviklingsarbeid i skulen Interesse for, og fokus på elevar med særlege behov Test/utgreiingskompetanse i samband med sakkunnearbeid (§ 19-a/5-1) Me ynskjer deg som er: Engasjert og personleg eigna Systematisk og sjølvstendig Jobbar godt saman med andre God når det gjeld munnleg og skriftleg framstillingsevne Påliteleg Løns- og arbeidsvilkår vert i samsvar med kommunalt avtaleverk.  Ved tilsetjing vil det bli stilt krav om at ein legg fram politiattest av ny dato. Dersom søkjar ynskjer å verta unnateke frå offentleg søkjarliste, må det grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ynskje om reservasjon ikkje vert teke til fylgje. Spørsmål om stillingane kan rettast til einingsleiar Birthe Blokhus tlf. 92064415, eller pedagogisk-psykologisk rådgjevar Ingrid Helen Mjelde, tlf. 90800109. Søknadsfrist:  02.03.18  
Stord kommune Stord, Norge
16/02/2018
SØKNADSFRIST: 04.03.2018 Barnevernet i Grimstad er organisatorisk underlagt Helse og Omsorg sektoren i Grimstad kommune. Barneverntjenesten er en enhet i omstilling og i stadig positiv utvikling.  Det er nå ledig vikariat i 100 %. Stillingen er som saksbehandler i barneverntjenesten. Stillingen er ledig med snarlig tiltredelse. Varighet er ut desember 2018.  Barneverntjenesten er lokalisert på rådhuset i Grimstad kommune. Barnevernet ble sommeren 2015 organisert i tre team: tiltaksgruppe og i melding- og undersøkelsesgruppe og omsorgsgruppen. Den ledige stillingen vil bli plassert etter behov. Arbeidsoppgaver Arbeidet vil i hovedsak bestå i saksbehandling etter lov om barneverntjenester. Herunder undersøkelser, tiltaksarbeid, evalueringer av hjelpetiltak og fosterhjem og ettervern. Andre oppgaver kan forekomme ved behov. Det vil til tider være noe arbeid utenfor kontortid. Det vil være noe behov for å disponere egen bil i tjenesten. Kvalifikasjoner Krav om utdanning som barnevernspedagog eller sosionom Erfaring fra arbeid innen barneverntjenesten er ønskelig. Personlig egnethet vil bli vektlagt Den som tilsettes må levere politiattest iht. barneverntjenesteloven Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig Attester og vitnemål må legges ved søknaden Utdanningsretning Kultur og fritid Sosialfag Annet Utdanningstittel: Sosialfaglig utdanning Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, (180 sp, 3 år) Diplom / Bachelorgrad Personlige egenskaper Nøyaktig og fleksibel Gode kommunikasjonsferdigheter - skriftlig og muntlig Gode samarbeidsevner Personlig egnethet vektlegges i stor grad Det er ønske om søkere som er innovative Ønske om kjenskap fra fagsystemet "familia" Det må oppgis tre referanser Språk Norsk Vi tilbyr Faglig dyktige kolleger i et godt arbeidsmiljø En utfordrende stilling med muligheter for faglig og personlig utvikling Vi tilbyr lønn etter avtale, gode forsikrings- og pensjonsordninger. Medlemskap KLP: Stillingene er underlagt de til enhver tid gjeldene regler for ansatte i Grimstad kommune • Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengg av kulturell bakgrunn, alder, kjønn og funksjonsevne Andre opplysninger Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes Kontaktinfo: Kim Andrè Vangberg  Enhetsleder +4795832695
Grimstad kommune Grimstad, Norge
16/02/2018
SØKNADSFRIST: 11.03.2018 Det er ledig inntil fire faste lærarstillingar i nyoppretta vikarbank for grunnskulane i Vanylven kommune frå 01.08.2018. Kommunen har tre grunnskular; Myklebust skule, Fiskå skule og Åheim skule. Meir informasjon om skulane våre finn du på heimesidene til skulane:  https://www.vanylven.kommune.no/kultur-og-oppvekst/   StillingsID 531 Vanylven kommune opprettar frå skuleåret 2018 – 2019 vikarbank for grunnskulane i kommunen. Kommunen har gjennom skuleåret behov for kvalifiserte og erfarne vikarar.  Dei seinare åra har det vore utfordringar med å skaffe slikt personale ved både korttids og langtidsfråvær. For å hjelpe på situasjonen ønskjer Vanylven kommune å etablere eigen vikarbank med godt kvalifiserte lærarar. Tilsette i vikarbanken blir fast tilsette i Vanylven kommune og vil i tillegg til ordinær lærarlønn få utbetalt kontaktlærartillegg (pr. 01.08.18, kr. 23 000,-). Oppmøtestad er rådhuset i Vanylven kommune i Fiskå sentrum. Du må være innstilt på både korte og lengre periodar på skulane i kommunen. Krav og ynskje til stillingane: allmennlærarutdanning/grunnskulelærarutdanning 1-7 eller 5-10 ønskjeleg med minimum 30/60 studiepoeng i basisfag anna relevant utdanning ønskjeleg med erfaring frå læraryrket god pedagogisk digital kompetanse personlege eigenskapar vil bli vektlagt Vi søkjer deg som er: ein klar og tydelig klasseleiar utviklings- og løysingsorientert omgjengelig, initiativrik og fleksibel flink til å planlegge og gjennomføre undervisning opptatt av elevenes læringsutvikling og elevvurdering bidragsyter til eit godt arbeidsmiljø Opplysningar om stillingane får du med kommunalsjef Frode Vik,  frode.vik@vanylven.kommune.no ,  tlf. 70030005. Løn og tilsetting på kommunale vilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk. Vanylven kommune har gode rekrutteringstiltak, sjå meir på heimesida. God pensjonsordning. Søknad skal sendast på kommunen sitt søknadsskjema som du finn til høgre på sida her.  CV skal fyllast inn i søknaden. Gjer vel å oppgje referansar. Aktuelle søkjarar blir kalla inn til intervju. Tilsetting vil skje med atterhald om politisk godkjenning.
Vanylven kommune Vanylven, Norge
16/02/2018
SØKNADSFRIST: 11.03.2018 Det er ledig inntil fire stillingar som lærar for fast tilsetting og vikariat i Vanylven kommune frå 01.08.2018. Kommunen har tre grunnskular; Myklebust skule, Fiskå skule og Åheim skule. Meir informasjon om skulane våre finn du på heimesidene til skulane:  https://www.vanylven.kommune.no/kultur-og-oppvekst/   StillingsID 529 Vanylven kommune er med i pulje 7 i den nasjonale satsinga vurdering for læring. Vi har fokus på mestring, utvikling, erfaringsdeling og samarbeid mellom skulane våre. Vi ønskjer tilsette med god klasseleiing, samarbeidsevne, god fagleg kompetanse og evne til å være med å skape ein felles skule i utvikling. Grunnskulane i Vanylven treng lærarar med godkjent kompetanse for dei ulike trinna, og då særleg fagkompetanse innan spesialpedagogikk, musikk, kroppsøving, engelsk, matematikk og norsk. Krav og ynskje til stillingane: allmennlærarutdanning/grunnskulelærarutdanning 1-7 eller 5-10 ønskjeleg med minimum 30/60 studiepoeng i basisfag anna relevant utdanning ønskjeleg med erfaring frå læraryrket god pedagogisk digital kompetanse personlege eigenskapar vil bli vektlagt Vi søkjer deg som er: utviklings- og løysingsorientert ein klar og tydelig klasseleder god til å tenkje heilskapleg rundt barns oppvekstmiljø omgjengelig, initiativrik og fleksibel flink til å planlegge og gjennomføre undervisning opptatt av elevenes læringsutvikling og elevvurdering bidragsyter til eit godt arbeidsmiljø Opplysningar om stillingane får du med kommunalsjef Frode Vik,  frode.vik@vanylven.kommune.no ,  tlf. 70030005. Løn og tilsetting på kommunale vilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk. Vanylven kommune har gode rekrutteringstiltak, sjå meir på heimesida. God pensjonsordning. Søknad skal sendast på kommunen sitt søknadsskjema som du finn til høgre på sida her. CV skal fyllast inn i søknaden. Gjer vel å oppgje referansar. Aktuelle søkjarar blir kalla inn til intervju.
Vanylven kommune Vanylven, Norge
16/02/2018
SØKNADSFRIST: 11.03.2018 Det er ledig inntil tre stillingar som pedagogisk leiar/barnehagelærar for fast tilsetting og vikariat i Vanylven kommune frå 01.08.2018. Kommunen har to kommunale barnehagar, Syvde barnehage og Åheim barnehage. Meir informasjon om barnehagane våre finn du på  https://www.vanylven.kommune.no/kultur-og-oppvekst/   StillingsID 532 Søknadsfrist 11.03.18  Barnehagane i Vanylven kommune har fokus på leiarutvikling, det lærande møte, og implementering av ny rammeplan for barnehagar.  Vi har fokus på tidleg innsats, utvikling, erfaringsdeling og samarbeid mellom barnehagane våre. Vi ynskjer tilsette med gode samarbeidsevner, god fagleg kompetanse og evne til å være med å skape ein felles barnehagesektor i utvikling. Barnehagane i Vanylven treng utdanna barnehagelærarar, men andre med minst treårig anna barnefagleg høgskuleutdanning kan også søkje. Det er ønskjeleg med kompetanse innan estetiske fag, friluftsliv, kompetanse for mangfald, språk, IKT og realfag. Vanylven kommune sin visjon for barn og unge er «i tryggleik og trivsel». Visjonen skal vere ei inspirasjonskjelde for alle tilsette i sektoren vår. I barnehagane vert det arbeidd med å ta i vare og vidareutvikle gode læringsmiljø som sikrar barna ei god psykisk og fysisk helse ved gode relasjonar og med mål om å meistre eige liv. Vi søker personar som har slike kvalifikasjonar:  godkjent utdanning som barnehagelærar anna treårig barnefagleg høgskuleutdanning rettleiingskompetanse det er ønskjeleg med erfaring som pedagogisk leiar Vi søker personar som:  har evne til å bygge gode relasjonar  gode evner til kommunikasjon er engasjerte og motiverte i arbeid med barn  er tydelege vaksne  er utviklingsorienterte og kreative søker tett samarbeid for å nå felles mål  Vi kan tilby:  utfordrande og spanande oppgåver i barnehagar i utvikling  eit kreativt og samarbeidande miljø  gode høve for fagleg utvikling minimum 5 timar ubunden tid Opplysningar om stillingane får du med rådgjevar barnehage Beate Farestveit Brandal, tlf. 70030033/46664251.  beate.farestveit.brandal@vanylven.kommune.no  eller kommunalsjef Frode Vik, tlf. 70030005.  frode.vik@vanylven.kommune.no Løn og tilsetting på kommunale vilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk. Vanylven kommune har gode rekrutteringstiltak, sjå meir på heimesida. God pensjonsordning. Søknad skal sendast på kommunen sitt søknadsskjema som du finn til høgre på sida her. CV skal fyllast inn i søknaden. Gjer vel å oppgje referansar. Aktuelle søkjarar blir kalla inn til intervju. Tilsetting vil skje med atterhald om politisk godkjenning.  
Vanylven kommune Vanylven, Norge
16/02/2018
SØKNADSFRIST: 11.03.2018 Det er ledig  inntil 20 % stilling som lærar i DRAMA/TEATER  og 20% stilling som musikklærar ved Myklebust skule. Stillingane kan kombinerast.  StillingsID 533 Kulturskulen i Vanylven kommune skal bidra til at barn og unge i og utanfor skuletida får utvikle sine sansar og skapande evner. Kulturskulen skal vere med på å styrke barn og unge sin sjølvtillit, og gje glede i livet. Kulturskulen har og ansvaret for aspirantopplæringa for korpsa i kommunen. Skulen har om lag 120 elevar og 12 tilsette. Krav og ynskje til stillingane: ønskjeleg med 60 poeng i musikk eller drama/teater ønskjeleg med erfaring frå kulturskuleundervisning eller frå musikklinja anna relevant utdanning god pedagogisk digital kompetanse personlege eigenskapar vil bli vektlagt  Vi søkjer deg som er: utviklings- og løysingsorientert ein klar og tydelig klasseleiar god til å tenkje heilskapleg rundt barns oppvekstmiljø omgjengelig, initiativrik og fleksibel flink til å planlegge og gjennomføre undervisning opptatt av elevenes læringsutvikling og elevvurdering bidragsyter til eit godt arbeidsmiljø Opplysningar om stillingane får du med rektor Hanne Benedicte Drabløs, tlf. 70030405/97035396. Løn og tilsetting på kommunale vilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk. Vanylven kommune har gode rekrutteringstiltak, sjå meir på heimesida. God pensjonsordning. Søknad skal sendast på kommunen sitt søknadsskjema som du finn til høgre på sida her.  CV skal fyllast inn i søknaden. Gjer vel å oppgje referansar.
Vanylven kommune Vanylven, Norge