Spennende jobber
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

22/11/2017
SØKNADSFRIST: 06.12.2017 Sjå kva Voss kan tilby! Det er ledig inntil 2 faste 100 % stillingar som barnevernkonsulent ved Voss barnevernteneste frå 1.1.2018. Om arbeidsstaden Voss barnevernteneste er organisert i eit mottak/undersøkingsteam og eit tiltaksteam. Arbeidsoppgåver Stillingane inneber saksbehandling etter Lov om barneverntjenester og er tillagt ansvar og arbeidsoppgåver som krev barnevernfagleg kompetanse. Me søkjer Kompetanse: Grunnleggjande 3-årig sosial- eller barnevernfagleg høgskuleutdanning, eller anna høgskuleutdanning om ein samstundes kan vise til realkompetanse/erfaring med saksbehandling på barnevernfeltet. - Relevant tilleggsutdanning - Erfaring frå arbeid i kommunal barnevernteneste - Kjennskap til dataprogrammet "Familia" er ein føremun Det vert lagt vekt på personlege eigenskapar. Me tilbyr - Eit travelt og triveleg arbeidsmiljø med gode kollegaer - Gode vilkår for fagleg utvikling - Intern og ekstern rettleiing - Gode forsikrings- og pensjonsordningar - Løn etter kommunalt avtaleverk og elles tilsetjing på vanlege kommunale vilkår Fullstendig lysingstekst på www.voss.kommune.no  
Voss kommune Voss, Norge
22/11/2017
SØKNADSFRIST: 08.12.2017 Vi har ledig eit 81,92 % vikariat som sjukepleiar ved Vinje sjukeheim, korttids- og rehabiliteringsavdelinga frå 05.02.2018 – tom 28.02.2019, ID 1489.  Har du lyst til å arbeide som sjukepleiar hjå oss?  Vi søkjer deg som har  • Autorisasjon som sjukepleiar  • Norskkunnskap, munnleg og skriftleg, minimum nivå B2,  • Evne til å arbeide sjølvstendig  • Gode samarbeidsevner  Turnus over 6 veker med arbeid kvar 3. helg.  Avlønning jf lokal stige. 100 % stilling frå: organiserte kr 393 700 – 482 000 etter ansiennitet uorganiserte kr 385 300 – 476 000 etter ansiennitet Ved interne rokkeringar blir det tilsett i desse stillingane også. I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast. Nærare opplysningar om stillinga ved avdelingsleiar Liv Berit Versto tlf. 91 76 54 97.
Vinje kommune Vinje, Norge
22/11/2017
SØKNADSFRIST: 08.12.2017 Det er ledig 60,8 % fast stilling som sjukepleiar natt/nattpatrulje ved Vinje sjukeheim frå 1.juni 2018 – ID 1488. Nattpatrulja har base på sjukeheimen i Åmot. Der er det ein sjukepleiar og ein helsefagarbeidar som blir dine kollegaer på natt. Vi er opptekne av å bruke ressursane og den kompetansen vi har tilgjengeleg så fleksibelt som vi kan.  Arbeid i nattpatrulje krev at du har sertifikat. Kommunen held bil i tenesta. Oppdrag er primært i Åmot distrikt, i særlege høve, og etter avtale kan det og vera aktuelt med oppdrag utanfor dette området. Sjukeheimen i Åmot har 41 plassar fordelt på desse funksjonane: 2 kommunale Øyeblikkeleg hjelp plassar, korttidsavdeling med 7 plassar, 13 plassar for demente og 19 plassar i somatisk sjukeheimsavdeling. Vi søkjer deg som har • Autorisasjon som sjukepleiar • Fordel med erfaring frå arbeid på natt • Norskkunnskap minimum tilsvarande nivå 3 • Evne til å arbeida sjølvstendig • Gode samarbeidsevner • Førarkort klasse B Turnus over 6 veker med arbeid kvar 3. helg. Avlønning jf lokal lønsstige natt:  organisert frå kr 433 700 – kr 532 000 etter ansiennitet uorganisert frå kr 425 300 – kr 526 000 etter ansiennitet Ved interne omrokkeringar vil det bli tilsett i desse stillingane samstundes. Tenkjer du at dette er noko for deg vil vi gjerne at du tek kontakt - ring avdelingsleiar Liv Berit Versto tlf. 91 76 54 97. I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast.  
Vinje kommune Vinje, Norge
22/11/2017
SØKNADSFRIST: 29.11.2017 ​Vi trenger to nye leger på vårt moderne, veldrevne og hektiske legesenter fra 1. desember. Det er snakk om to vikariater fram til 1. august 2018 - ett i hel stilling og ett i halv stilling. Legevikarene skal jobbe som fastlege/akuttlege/legevaktslege. Du har nå en unik mulighet til faglige utfordringer og til å jobbe med et bredt spekter av medisinske oppgaver i allmennmedisin og akuttmedisin. Stillingstype/-prosent ​Vikariat - 100 % og 50 % Søknadsfrist 29. november 2017 ​Som legevikar i Trysil vil du ​inngå i kommunens beredskapsvakt med muligheter for tilpasset vaktordning. bli del av et dyktig og stabilt legeteam med flinke medhjelpere på legesenteret. ha mulighet til å inngå i et kompetent behandlerteam i behandling av akutte og kroniske lidelser. Kvalifikasjoner Søker må: ha norsk autorisasjon som lege og beherske norsk skriftlig og muntlig. ha erfaring med EDB-basert verktøy. ha gode samarbeidsegenskaper og kunne arbeide i team. vise interesse for utvikling av kommunens legetjeneste. ha førerkort. Vi kan tilby lønn etter avtale. Om tjenestestedet ​ Trysil legesenter er lokalisert ved foten av Trysilfjellet og har i dag 5,5 avtalehjemler for fastleger i felles praksis. Utover tjenester til lokalbefolkningen har vi ansvar for øyeblikkelig hjelp til turister som besøker kommunen både sommer og vinter. Vi har et kompetent helsepersonell og leger med bred erfaring. Legesenteret har eget røntgenutstyr. Andre opplysninger Godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder må framlegges ved tilsetting. ​Kontaktperson ​ Helsesjef Jon Arne Bye, jab@trysil.kommune.no , tlf. 474 59 288. ​Søknad ​Elektronisk søknad (trykk på knappen "Søk nå") Vi krever at du bruker vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert cv-en din. Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen. Offentlig søkerliste ​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten. Organisasjon Trysil kommunes toppledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer; for helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift. Stabs- og støttefunksjonene driftes av tre avdelinger; økonomi og IKT, lønn og personal samt informasjon. Vi har egen næringsavdeling med næringssjef. Trysil kommune har rundt 580 årsverk fordelt på i overkant av 760 ansatte.  
Trysil kommune Trysil, Norge
22/11/2017
                                    SØKNADSFRIST: 15.12.2017 Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge IKS (TkMN) har ledig 1 års svangerskapsvikariat for psykolog i 100 % stilling fra 01.04.2018. Psykologen skal arbeide i prosjektet «Tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi (sterk tannbehandlingsangst)» (TOO). TkMN er ett av i alt seks regionale odontologiske kompetansesentre i Norge, og vi er lokalisert i nye lokaler i Trondheim i Klæbuvn.70. Vår region er Møre og Romsdal og Trøndelag hvor disse fylkeskommunene også er våre eiere. Samfunnsoppdraget for de regionale odontologiske kompetansesentrene er å bygge opp regionale kompetansemiljø som kan være drivkraft for fagutvikling og forskning i tannhelsetjenesten, for å sikre befolkningen et behandlingstilbud med tilgang til avansert diagnostikk og tverrfaglig spesialistbehandling. TkMNs kjerneoppgaver er pasientbehandling, kompetanseutvikling og forskning. Gjennom TOO-prosjektet tilbys pasientene angstbehandling og tilrettelagt tannbehandling til tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi. Prosjektet ble etablert i 2012 og er finansiert gjennom Helsedirektoratet. TkMN har TOO-team i hvert av fylkene i regionen. Hovedmålsettingen for behandlingen er å lære pasienter og gå til tannlege og klare å motta enkel tannbehandling. Psykologen skal jobbe klinisk med utredning og behandling av pasienter, både selvstendig og i team med tannlege og tannhelsesekretær ved TkMN. Psykologen skal også bidra til kompetanseoppbygging og rådgivning til TOO-team i den offentlige- og private tannhelsetjenesten i regionen. Psykologens arbeidssted er i TkMNs lokaler, Klæbuveien 70. Arbeidsoppgaver : - Utrede og behandle pasienter med tannbehandlingsvegring, både tverrfaglig og individuelt. - Bidra til kompetansespredning til aktuelle samarbeidspartnere - Veilede tannleger og tannhelsesekretærer i forhold til pasientbehandling/kognitiv atferdsterapi. - Delta i nettverk med øvrige odontologiske kompetansesentre og andre samarbeidspartnere - Ha et koordinerende ansvar for TOO-teamene i Midt-Norge, både ift fagutvikling, møtevirksomhet og kalibrering av tilbudet til pasientene. Kvalifikasjoner - Erfaring med- eller interesse for arbeid med traumer og kognitiv adferdsterapi (CBT) - Psykolog med klinisk erfaring. Psykolog med spesialistkompetanse er å foretrekke. - Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. Personlige egenskaper: Gode samarbeidsevner Evne til å jobbe selvstendig God formidlingsevne Vi tilbyr : Lønn etter avtale Hyggelig arbeidsmiljø Gode faglige utviklingsmuligheter Gode kommunale pensjons- og forsikringsordninger. Søknad med CV og eventuelle referanser bes fortrinnsvis sendt elektronisk via denne siden. Søknadsfrist 15. desember 2017 Eventuelle spørsmål angående vikariatet rettes til administrativ leder Hege Ertzaas Fossland, e-post hege.fossland@tkmidt.no, tlf. 934 37 997 eller psykologspesialist Lena Myran, e-post lena.myran@tkmidt.no, tlf. 469 16 130
Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge IKS Trondheim, Norge
21/11/2017
  SØKNADSFRIST: 15.12.2017 Det søkes etter 100 % stilling fast som ergoterapeut fra 1. februar 2018. Stillingen har oppgaver på rehabiliteringsavdeling på Elverhøy Helsetun, hverdagsrehabilitering i hjemmet, hjelpemiddelhåndtering og forebyggende helsearbeid på helsestasjon, skole og frisklivsentral. Stillingen er organisatorisk tilknyttet avdeling helse og forebygging men har nært samarbeid med andre enheter. Det blir lagt vekt på relevant erfaring, samarbeidsevne og personlig egnethet. Det er nødvendig med førerkort. Tilsetting i.h.h.t gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.  Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til tjenesteleder i avdeling helse og  forebygging, Marit Mikkelsplass, tlf. 32068418, e-post:   mmi@nes-bu.kommune.no , CV og attester sendes  postmottak@nes-bu.kommun.no  eller Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 NESBYEN.
Nes kommune i Buskerud Nes, Norge
21/11/2017
SØKNADSFRIST: 10.12.2017 Vest-Agder fylkeskommune Vi søker HR-rådgiver for ett års vikariat med mulighet for forlengelse. Stillingen inngår i faggruppe HR i organisasjonsseksjonen, som er en del av fylkesrådmannens stab. Faggruppens ansvarsområde er å videreutvikle fylkeskommunens organisasjonspolitikk innen HMS, lønn, rekruttering, inkluderende arbeidsliv, internkontroll og omstillinger, og bistå organisasjonen på håndtering av disse områdene. Arbeidsoppgaver: Bistå i omstillingsprosessen knyttet til "Ett Agder" Delta i rekrutteringsprosesser. Fornyelse av avtaleverk og videreutvikling av reglement og rutiner. Rådgiving overfor ansatte og ledere. Delta i arbeidet med beredskap både på systemnivå og praktisk oppfølging Delta i organisasjonsutviklingsprosesser Kvalifikasjoner: Høyskole/universitetsutdanning, minimum 4 år, innen relevant fagområde som HR, ledelse, sosiologi eller organisasjonspsykologi Kunnskap og erfaring med organisasjonsutviklingsprosesser, omstillingsprosesser, prosjektledelse og rekruttering vil bli vektlagt. Erfaring og forståelse for avtaleverk i offentlig sektor er en fordel. Gode kunnskaper innen IKT/digitalisering God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet, (240 sp, 4 år) Cand Mag / Siv*** Personlige egenskaper: Selvstendig, engasjert og målbevisst Analytisk, strukturert og systematisk Evne til å gjennomføre prosesser og involvere og motivere andre. Nysgjerrig og åpen for nytenking Vi tilbyr: Muligheter for sertifisering innen rekrutteringsprosesser gjennom DNV Lønn etter avtale Godt arbeidsmiljø Fleksitid Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø.  Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet. Kontaktinfo: Kari Veggeland Rådgiver (+47)95748108 Karin Løvgren Stenersen Konst.personalsjef (+47) 91744395
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge
21/11/2017
SØKNADSFRIST: 17.12.2017 Rana kommune Teknisk avd. byggdrift har i dag ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunes bygningsmasse. Byggdrift er sammen med prosjektavdelingen organisert under Teknisk sjef med administrasjon, teknisk systemansvarlige, driftsteknikeravdeling, renholdere og boligavdeling. Totalt 96 personer. 130 eiendommer fordelt på alt fra typiske kommunale formålsbygg, leide bygg, personalboliger og kommunale boliger. Da vår nåværende Byggingeniør og Teknisk systemansvarlig for bygg går over i annen stilling samt avdelingens økende oppdragsmengde, søker vi nå etter to byggingeniører. Den ene stillingen vil være teknisk systemansvarlig bygg som igjen innebærer fagansvar for alle bygningsdeler utenom tekniske anlegg hvor vi har egne systemansvarlige. Den andre stillingen vil være ordinær byggingeniør-stilling egnet for faglig utvikling. Stillingene er fast i 100 % og inngår i byggdriftavdelingens administrasjon, er uten personalansvar og underlagt byggdriftsjef. Arbeidsoppgaver: • Teknisk systemansvarlig: Utøve teknisk systemansvar for alle bygningsdeler utenom tekniske anlegg. Ansvarlig for hovedplan vedlikehold for alle fag basert på avviksregistreringen i vedlikeholds-systemet Facilit.  • Begge stillinger: Planlegge alle livs-syklus aktiviteter innen planlagt, forebyggende og korrektivt vedlikehold. Holde kravspesifikasjon for sitt fagområde til enhver tid oppdatert. Bindeledd for bygg-teknisk mellom Byggdrift og Prosjektavdeling ved nybygg og modifikasjonsprosjekter. Føre bygg-regnskap ved mindre prosjekter og tiltak under terskelverdi for tiden 1,1mill.    Kvalifikasjonskrav: • Høyere bygg-teknisk utdannelse på minimum bachelor nivå eller 180 studiepoeng. Relevant fagbrev, relevant erfaring og realkompetanse kan kompensere for formalkompetanse. • Erfaring med overordnet forvaltning drift og vedlikehold av bygg / eiendom. • Prosjekterfaring fra både prosjektering og oppfølging. • Evne til å samhandle strukturert og godt i team med høy integritet. Vi tilbyr: • Lønns og arbeidsvilkår i tråd med lov, avtaleverk og gjeldende praksis i kommunale ingeniørstillinger på gjeldende nivå. Ytelsesbasert pensjonsordning og IA avtale. • Utfordrende oppgaver i en bygningsmasse under stadig utvikling og forbedring. • Godt og inkluderende arbeidsmiljø etter våre verdier: Åpenhet, respekt, samarbeid og tillit. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Nyutdannede oppfordres til å søke da den ene stillingen er egnet for faglig utvikling. Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen. Ved evt. intern omrokkering kan det bli ledig annen stilling av samme type. Vi ber søkerne oppgi om de også ønsker å stå som søkere på andre ledige stillinger. To referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju. Nyansatte som flytter til Rana kan få leie personalbolig. Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser. Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen rettes til byggdriftsjef Steinar Henriksen telefon 481 92 221, epost:  steinar.henriksen@rana.kommune.no Ved krav om gyldig politiattest skal denne fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger. Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side.
Rana kommune Rana, Norge
21/11/2017
SØKNADSFRIST: 26.11.2017 Seksjonsleder for sykestue / sykehjem, 100 % fast stilling (143806) | Båtsfjord kommune Båtsfjord kommune har ledig fast 100 % lederstilling, arbeidstid 37,5 timer pr uke Sykestua/sykehjemmet med to akuttplasser og 18 sykehjemsplasser som inkluderer avdeling for demente, søker en aktiv og fremtidsorientert leder. Arbeidet omfatter ledelse, fag - og personalplanlegging, økonomistyring og faglig veiledning. Krav : Sykepleier med norsk godkjenning. Ledelseserfaring Erfaring fra personalplanlegging inkl turnusutarbeiding Erfaring - eller kunnskaper om økonomistyring av personellbruk Åpen for nytekning og endringer Personlig egnethet som lojalitet og fleksibilitet samt samarbeidsevne og selvstendighet er selvfølgelig i denne stillingen som er en nøkkelstilling i organisasjonen Vi tilbyr : Konkurransedyktig lønn Vi er behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass Skattefordel i Finnmark, og nedskriving av studielån etter nærmere regler Det gjøres oppmerksom på at navnet på søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, jf offentleglova § 25. Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse av stilling, og egenerklæring om MRSA og TBC blir krevd før tilsetting. Kontakt pro-leder helse og omsorg Rita Nilsen, tlf 78985440 / 971 33574 eller mail: rita.nilsen@batsfjord.kommune.no Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere!
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge