Ledige stillinger 
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

17/01/2018
SØKNADSFRIST: 02.02.2018 Kirkenes videregående skole er en av de største skolene i Finnmark, med 530 elever fordelt på yrkesfaglige og studiespesialiserende programområder, og et kollegium på 140 personer som samarbeider for å gi elevene et godt sted å lære. Skolen ligger i hjertet av Barentsregionen, og er verdens nordligste IB-World school. Teknisk fagskole innen Anlegg og bergverk ble opprettet høsten 2015. Gjennom flere samarbeidsprosjekter med nord-vest-Russland, Finland og nord-Sverige, ønsker vi å spille en aktiv rolle i den spennende kulturelle og næringsmessige utviklinga som finner sted i Barentsregionen. De siste årene har vi fokusert på å utvikle et fellesskap bygget på felles verdier og holdninger der alle er synlige for hverandre. Ved å sette søkelys på sammenhengen mellom tilstedeværelse og læring, gode vurderingsformer og trygge relasjoner, har skolen forbedret resultatene innenfor trivsel og læringsutbytte.  Samarbeid med rom for individuell utvikling står sentralt blant skolens verdier. Mer informasjon om skolen finner du på skolens hjemmeside på www.kirkenes.vgs.no   Vi søker en avdelingsleder som sammen med resten av skolens ledelse kan legge til rette for en kultur der elevens læring er hovedfokus. Stillingen er en av to avdelingslederstillinger på avdeling for studieforberedende (ST). Tidspunkt for tiltredelse avtales, og om mulig ønskes snarlig tiltredelse. Kvinner oppfordres til å søke. Arbeidsoppgaver Avdelingsleder får personal- og pedagogisk ansvar for noen fagseksjoner innen programområdet ST, og skal rekruttere og utvikle en godt kvalifisert lærerstab sammen med den andre avdelingslederen på ST. Sammen med nåværende avdelingsleder får den nye avdelingslederen ansvar for en del felles oppgaver i avdelingen og for skolen, og noen av disse oppgavene deles mellom avdelingslederne. Begge skal sammen med resten av lederteamet lede og videreutvikle de pedagogiske prosessene som er i gang på skolen, og bidra til en god personalpolitikk. Krav til kompetanse - Godkjent undervisningskompetanse for videregående skole og relevant undervisningserfaring blir vektlagt - Ledererfaring og annen relevant erfaringsbakgrunn Personlige egenskaper Dine holdninger og lederstil kjennetegnes ved: - at eleven og elevens læring, læringsmiljø, trivsel og vekst er satt i sentrum - at du er endringsvillig og utviklingsorientert, og har evne til å analysere skolens praksis - et sterkt engasjement og god evne til å lede, motivere, veilede og støtte dine medarbeidere - at du er åpen og tydelig og har gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner - høy integritet og at du er en pålitelig og god lagspiller - at du etablerer god samhandling og forankring i skolesamfunnet - at du utøver din lederrolle i tråd med skolens verdigrunnlag - god organisasjons- og rolleforståelse - at du er kvalitetsorientert og opptatt av effektiv ressursbruk og gode resultater - at du har en kunnskapsbasert forståelse for skoleledelse - at du er ryddig og har stor arbeidskapasitet Andre opplysninger Vitnemål og attester forevises ved et eventuelt intervju. Det er krav om politiattest ved tilsetting i videregående skole. Vi tilbyr - Dekning av utgifter i forbindelse med intervju - Tilsetting i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler - Meget god pensjonsordning  - Hjelp med å skaffe bolig - Å dekke flytteutgifter Fordeler ved å bo i Finnmark Gjennom ordninga med tiltakssonen kan du få årlig nedskrivelse av studielån og lavere personskatt. Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000 pr. år. Beregninger viser at virkemidlene samlet kan utgjøre inntil kr. 90.000 på årsbasis for en familie på fire. For mer informasjon, se www.finnmark.no   Søknad sendes Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt (navn på virksomheten) Kontakter Øystein Hansen Rektor E-post oystein.hansen@ffk.no   mOBIL 41026991 Ingvild Wartiainen Assisterende rektor E-post Ingvild.Wartiainen@ffk.no   Mobil 95924051
Finnmark fylkeskommune Kirkenes, Norge
16/01/2018
SØKNADSFRIST: 03.02.2018 I Ørsta kommune er det frå 01.03.18 ledig 100% stilling som driftsoperatør for vatn og avløp. Stillinga er plassert i seksjon tekniske tenester med tenestestad p.t.kommunalteknikk. Det kan påreknast at stillinga blir tillagt vaktordningar innanfor avdelinga. Det kan også verte aktuelt å tilby deltaking i Ørsta brann og redning.  Sak nr. 2018/42 ID nr. 1135 Kommunalteknikk drifter alle kommunale anlegg og leidningsanlegg for vatn og avløp i Ørsta kommune. Det inkluderer 4 vassverk og 3 reinseanlegg for kloakk. Vassverka vart oppgraderte med nye UV-anlegg i 2013. Vikegeila vassverk for Ørsta sentrum er tenkt bygt om i 2018/19. Hovudreinseanlegget for kloakk, RA1 Vikeøyra, er eit heilt nytt finsilanlegg, som for tida er i testfase. Kommunen er i ferd med å innføre eit skarpare skilje mellom vatn og avløp i forhold til rein og skitten sone. Ny driftsbil for områd vatn er innkjøpt i 2017 og blir tatt i bruk i 2018 Arbeidsoppgåvene er knytt til aktivt vedlikehald og overvaking for å sikre ei kontinuerlig drift, samt valitetssikring av prosesser via analyser, driftskontrollsystem og anna utstyr. Mindre vedlikehaldsarbeid knytt til leidningsnett høyrar også til stillinga.   Arbeidet vårt byggjer på kommunen sine verdiar Tillit – gjennom gjensidig respekt, forståing og likeverd Energi – gjennom entusiasme, inkludering og humor og glede Løysingsvilje – gjennom lagånd, tydelege mål og meiningsfylte oppgåver Utvikling – gjennom medverknad, tilbakemelding og verdsetjing av kunnskap Vi søkjer ein person med interesse for faget, som kan kommunisere godt, gode evne til samarbeid og positive haldningar. Søkjar bør ha fagbrev innan kjemiske prosessfag, eller anna relevant fagbrev, då gjerne kombinert med VA kompetanse som for eksempel driftsoperatørkurs. Arbeidserfaring frå avløpsanlegg, vassverk eller anna relevant prosessindustri er ønskelig. Søkjar må vere villig til å ta naudsynte kurs.   Lønsplassering og stillingskode vert vurdert ut i frå formelle kvalifikasjonar ved tilsetting.   Nærmare opplysningar om stillinga kan fåast ved einingsleiar Ulf Kristian Rognstad, tlf 70049768/ 95155275 eller avdelingsingeniør Ole Idar Fiksdal, tlf 70049769/ 90284148.   Søkjarane vert vurdert ut i frå ei samla vurdering av formelle kvalifikasjonar, røynsle frå tilsvarande arbeid og personlege eigenskapar. Referansar vert nytta og aktuelle kandidatar kan vert kalla inn til intervju. Ved intervju og ved tilsetjing skal det leggjast fram rettkjende dokumentasjon av vitnemål og attestar.   Vitnemål og attestar dannar grunnlag for fastsetjing av ansiennitet og rett løn.   Tilsetjing skjer elles på dei vilkår og med dei rettar som går fram av gjeldande tariffavtalar og kommunale reglement. For faste stillingar er det 6 mnd prøvetid.   Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordningar i KLP for dei tilsette.   Vi ber deg nytte det elektroniske søknadsskjemaet, som du finn lenkje til på heimesida. Kontakt servicekontoret dersom du ønskjer å få tilsendt søknadsskjema på papir. Gjer vel å føre opp saksnummer og ID-nummer dersom du nyttar papirskjema.   Framlegging av vitnemål og attestar saman med søknaden er ein føresetnad for best mogleg sakshandsaming. Kopiar av vitnemål og attestar skal sendast som e-post i ei pdf-fil til postmottak@orsta.kommune.no eller til Ørsta kommune, Dalevegen 6, 6153 Ørsta.   Søknaden med vedlegg vert ikkje returnert. Desse vert makulert etter tilsetjing.    Om offentleg søkjarliste I samsvar med offentleglova § 25, kan opplysningar om søkjaren unnatakast offentleg søkjarliste, dersom søkjaren sjølv oppmodar om det. Den som ønskjer at namnet skal vere unnateke offentleg søkjarliste, må grunngje dette. Søkjaren sine behov vil verte vurdert konkret opp mot omsynet til offentleg interesse og kravet om ålment innsyn. Elles vil oppmodinga verte vurdert i høve til prinsippet om meirinnsyn på vanleg måte. Dersom kommunen meiner at det ikkje er grunnlag for fritak, vil søkjaren verte kontakta og få tilbod om å trekkje søknaden før endeleg søkjarliste vert laga. Kontakt Ulf Kristian Rognstad Einingsleiar kommunalteknikk E-post: ulf.kristian.rognstad@orsta.kommune.no    Ole Idar Fiksdal Avdelingsingeniør vatn og avløp 902 84 148 E-post:  ole.idar.fiksdal@orsta.kommune.no
Ørsta kommune Ørsta, Norge
16/01/2018
SØKNADSFRIST: 01.02.2018 Vernepleier i 50% vikariat i perioden 01.02.2018 - 01.02.2019. 2. gangs utlysning. Beskrivelse av arbeidssted Arbeidssted p.t Joveien, heldøgns omsorgsbolig for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Hovedarbeidsområder Tilrettelegging og oppfølging av praktiske gjøremål og aktiviteter. Målrettet miljøarbeid. Daglig bistand og omsorg til mennesker med nedsatte funksjonsevner.  Ønskede kvalifikasjoner Norsk autorisasjon Beherske norsk skriftlig og muntlig Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere, pasienter, pårørende og øvrige samarbeidspartnere Erfaring med målrettet miljøarbeid Nøkkelverdier Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen. Se http://www.rennebu.kommune.no/Administrasjonen/Etikk/Vaare-noekkelverdier   Vi tilbyr Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseheving  Lønn etter avtaleverk God forsikringsordning Politiattest Stillingen krever politiattest ikke eldre enn 3 måneder Søknad sendes Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.  Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju. Søkerliste Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring. Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke  skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn. Kontakter Navn: Hanne Kristin Rise Tittel: Leder tjenesten for funksjonshemmede E-post:  hanne.rise@rennebu.kommune.no Arbeid: 72402510
Rennebu kommune Rennebu, Norge
16/01/2018
SØKNADSFRIST: 01.02.2018 Vernepleier i perioden 01.03.2018 til 15.01.2019. Turnus med arbeid hver 3. helg. 2. gangs utlysning. Beskrivelse av arbeidssted Arbeidssted p.t Joveien, heldøgns omsorgsbolig for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Hovedarbeidsområder Tilrettelegging og oppfølging av praktiske gjøremål og aktiviteter. Målrettet miljøarbeid. Oppgaver knyttet til medisinsk kompetanse  Ønskede kvalifikasjoner Fortrinnsvis vernepleierutdanning, eller annen 3-årig utdannelse med helse- og sosialfaglig bakgrunn. Beherske norsk skriftlig og muntlig. Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere, pasienter, pårørende og øvrige samarbeidspartnere. Relevant rrfaring med målrettet miljøarbeid fra lignende arbeid. Nøkkelverdier Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen. Se http://www.rennebu.kommune.no/Administrasjonen/Etikk/Vaare-noekkelverdier   Vi tilbyr Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseheving  Lønn etter avtaleverk God forsikringsordning Politiattest Stillingen krever politiattest ikke eldre enn 3 måneder Søknad sendes Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.  Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju. Søkerliste Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring. Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke  skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn. Kontakter Navn: Hanne Kristin Rise Tittel: Leder tjenesten for funksjonshemmede E-post: hanne.rise@rennebu.kommune.no Arbeid: 72402510
Rennebu kommune Rennebu, Norge
16/01/2018
SØKNADSFRIST: 06.02.2018 Arbeidsområde: Organisere og planlegge arbeid ilag med overordna Drifte ca 45 vatn og avløpsstasjonar Service og vedlikehald av vatn og avløpsnett Ivareta HMS og kvalitetsrutinar Vaktordning VA  Kvalifikasjonar for stillinga: Krav om sertificat klasse B/BE Fagbrev som røyrleggar eller automasjon.  Lang arbeidserfaring kan kompensere for fagbrev Gode leiareigenskapar samt evne til samarbeid og gjennomføring av arbeidsoppgåver og prosjekt.   Gode norskkunnskapar -  skriftleg og munnleg  Vi kan tilby: Variert arbeid i eit positivt miljø Spennande og utfordrande arbeidsoppgåver Kompetansetiltak - kurs og etterutdanning Gode pensjons- og forsikringsordningar   For stillinga gjeld: Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement Lønn etter tariff Den som vert tilsett må legge fram helseiattest av ny dato Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert) Om du ønskjer å reservere deg for offentleggjering i søkjarlista, jrf Offentleglova, må du ta kontakt med servicekontoret 57 87 47 00. Kontaktpersonar: Anders Maurset  mob: +47 90133402
Stryn kommune Stryn, Norge
16/01/2018
SØKNADSFRIST: 08.02.2018 Ferievikariat Stryn helsesenter 2018 Les meir her --- Ferievikariat i tenestene for funksjonshemma 2018 Les meir her --- Ferievikariat Vikane omsorgssenter 2018 Les meir her --- Ferievikariat Stryn omsorgssenter 2018 Les meir her  
Stryn kommune Stryn, Norge
16/01/2018
SØKNADSFRIST: 04.02.2018 Follo lokalmedisinske senter (LMS) er et interkommunalt selskap drevet av Follo kommunene, Ski, Oppegård, Frogn, Ås, Enebakk og Nesodden. Selskapet består av to enheter, legevakt og døgnenhet for kommunal øyeblikkelig hjelp (KAD). Vi betjener også daglegevakten til Ski kommune.  Follo LMS har tilholdssted på Ski sykehus som ligger ca 20 min fra Oslo. Forbindelsen til Oslo går via tog eller buss fra Ski sentrum.  Follo LMS, legevakt   Sykepleiere  Vi har ledig 2 x 50 % fast stilling for sykepleier/spesialsykepleier.  Vi har også ledige helgestillinger.  Det vil om kort tid i tillegg bli to svangerskapsvikariater i henholdsvis 60% og 80 %.  Vi søker også etter sommervikarer. Alle stillingene er for tiden i tredelt turnus med helg.  Vi søker deg som er faglig engasjert, positiv og opptatt av å finne gode løsninger til det beste for pasientene og arbeidsplassen.  Ved omrokkering internt kan det åpne seg andre stillingsstørrelser og stillinger på døgnpost KAD Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier Dokumenterte norskkunnskaper på nivå B2 Beherske vanlige IKT-verktøy Sykepleier på legevakt bør ha minimum 2 års klinisk erfaring og det er ønskelig med erfaring fra legevakt/akuttenheter Nyutdannede sykepleiere samt medisinstudenter med lisens oppfordres også til å søke Utdanningsretning Medisin / Helse / Sosialfag Utdanningsnivå Høyskole / Universitet Personlige Egenskaper Positiv og engasjert Ansvarsbevisst og fleksibel Gode kommunikasjons og samarbeidsevner Trives med å jobbe tverrfaglig Trives i et aktivt og travelt miljø Personlige egenskaper vektlegges Vi tilbyr Et spennende og trivelig fagmiljø med mye humor Mange varierte og utfordrende arbeidsoppgaver Dyktige og engasjerte medarbeidere Faglige utfordringer i grensesnittet kommunehelsetjeneste - spesialisthelsetjeneste Faglig utvikling, fagdager i turnus og egen fagutviklingssykepleier Medarbeiderpåvirket årsturnus Lønn etter gjeldende tariff samt lokal lønnspolitikk Bedriftshelsetjeneste IA avtale Attester og vitnemål tas med til et evt. intervju Den som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven skal fremlegge politiattest som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. FINT OM DU SKRIVER I SØKNADEN HVILKEN STILLINGSPROSENT SOM VIL VÆRE Å FORETREKKE FOR DEG. Follo lokalmedisinske senter er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Follo lokalmedisinske senter, praktiserer meroffentlighet for offentlige søkerlister. Opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker ber seg unntatt fra søkerliste. Kontaktinformasjon Cathrine Kalmer, Avdelingsleder, (+47) 95285541 Turi Bakstad, Fagsykepleier, (+47) 976 48 282 Arbeidssted Ski
Follo lokalmedisinske senter Ski, Norge
16/01/2018
SØKNADSFRIST: 31.01.2018 Follo lokalmedisinske senter (LMS) er et interkommunalt selskap drevet av Follo kommunene, Ski, Oppegård, Frogn, Ås, Enebakk og Nesodden. Selskapet består av to enheter, legevakt og døgnpost for kommunal øyeblikkelig hjelp (KAD). Follo LMS ble opprettet med føringer fra samhandlingsreformen for å behandle pasienter som ikke trenger innleggelse i sykehus. Follo LMS har tilholdssted på Ski sykehus som ligger ca 20 min fra Oslo. Forbindelsen til Oslo går via tog eller buss fra Ski sentrum.   Døgnposten er en post for kommunalt øyeblikkelig hjelp pasienter (KAD), vi har 14 senger. Oppgaver Som lege vil du drive pasientrettet arbeid og ha det medisinsk faglige ansvaret for pasientene ved døgnposten. Stillingen er pr nå på dagtid, men vil kunne inngå i vaktordning med helgearbeid etter hvert. Utdanning/kvalifikasjoner - Vi søker fortrinnsvis etter spesialist i allmennmedisin eller om du er i utdanningsløp til allmennmedisin. - Andre spesialiteter kan vurderes. - Vedkommende må ha gode datakunnskaper. - Det forutsettes gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig. Personlige egenskaper Vi ønsker oss en faglig engasjert og fleksibel lege med gode samarbeidsevner og med forståelse for legens sentrale rolle som kommunal helseaktør i samhandlingsreformen. Vi tilbyr Et spennende fagmiljø med dyktige kollegaer. Trivelig arbeidsmiljø. Faglige utfordringer i grensesnittet kommunehelsetjeneste - spesialisthelsetjeneste. Faglig utvikling. Lønn etter gjeldende tariff Kontaktinformasjon Tove Kreppen Jørgensen, Daglig leder, (+47) 909 43 418
Follo lokalmedisinske senter Ski, Norge
16/01/2018
SØKNADSFRIST: 11.02.2018 Avdelingsleder 100% - Sørli Bolig 1 Sørli Boliger er en heldøgns bolig for mennesker med nedsatt funksjonsevne - for tiden med 7 faste beboere + noe avlastning. Boligen har ca 26 årsverk. Den er underlagt Tjenesten for funksjonshemmede. Tjenesten er under stadig utvikling og vil ha vesentlig flere brukere de nærmeste årene. Vi står overfor store omstillinger og den nye lederen vil være en del av ledergruppa i tjenesten og få ta del i omstillingsarbeidet. Arbeidsoppgaver/arbeidsområder - Personalleldelse - Økonomi- og budsjettarbeid - Overordnet faglig ansvar for tilbudet til brukerne - Samarbeid med interne og eksterne aktører Nødvendig kompetanse - Utdanning som vernepleier eller sykepleier - Erfaring fra arbeid med mennesker med nedsatt funksjonsevne - Ledererfaring vil bli høyt vektlagt (personalledelse, budsjett- og fagansvar) - Lederutdanning - Erfaring i bruk av fagsystemer - Kjennskap til aktuelt lovverk, f.eks KHOL kap 9 Nødvendige personlige egenskaper - Selvstendighet - Gode samarbeidsevner - Entusiasme - Pålitelighet - Evne til å være klar og tydelig - God kommunikasjonsevne - Ærlighet/åpenhet Vi kan tilby - Trivelige arbeidskollegaer med fokus på godt arbeidsmiljø - God pensjonsordning - Fri gruppelivs- og yrkesskadeforsikring - Lønn etter avtale - Kompetanseutvikling - Spennende og varierte arbeidsoppgaver Informasjon om stillingen Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges før ansettelse Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler Iflg. Offentleglova §25 skal det tungtveiende grunner til å skjerme søkere fra offentlig søkerliste Søknad sendes Vi har elektronisk søknadsbehandling Kontakter Navn: Nette Lunde Mobil: 90972212 Arbeid: 63887530 Navn: Eli Margrethe Mehus Mobil: 41654875 Arbeid: 63882890 -------------------------------------------------------------------------- Veileder/ fagleder 100 % - Tjenesten for funksjonshemmede Tjenesten for funksjonshemmede yter varierte tjenester til brukere med ulike funksjonsheminger. Denne stillinge vil ha ansvar for å følge opp brukere i tjenesten for funksjonshemmede, herunder særlig ressurskrevende brukere. Det vil være en god del dagarbeid, men det må påregnes fleksibilitet rundt arbeidstiden. Arbeidsoppgaver/arbeidsområder - Kartlegge og systematisere innhentet data. - Veilede og gi opplæring til hjemmeboende brukere. - Veilede ansatte i bl.a. målrettet miljøarbeid. - Bistå særlig ressurskrevende brukerer. - Kunne lage opptreningsprogrammer i fht. daglige ferdigheter/ sosiale ferdigheter m.m. - Samarbeide emd interne/ eksterne instanser. Nødvendig kompetanse - Minimum 3 årig høgskoleutdanning innen Helse- og sosialfag, gjerne med master i adferdsanalys. - Erfaring fra å arbeide med målgruppen. - Ha god erfraing i arbeid med Kap. 9. - Veiledningskompetanse. - Gode muntlige og skriftlige ferdigheter. - Kan bruke-/ utforme kartleggingsverktøy. - Gode samarbeidsevner. - Førerkort er en fordel. Nødvendige personlige egenskaper - Evne til å jobbe selvstendig, men også i team. - Er fleksibel og løsningsoriendter. - Kan jobbe strukturert og er pålitelig. Vi kan tilby En spennedne tjenesten som er under utvikling og vil vokse i de nærmeste årene. Involvering og deltakelse i prosjekter for å utvikle gode tjenester og kompetanse. Trivelige arbeidskollegaer med fokus på godt arbeidsmiljø. God pensjonsordning. Fri gruppelivs- og yrkesskadeforsikring. Informasjon om stillingen Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges før ansettelse Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler Iflg. Offentleglova §25 skal det tungtveiende grunner til å skjerme søkere fra offentlig søkerliste Søknad sendes Vi har elektronisk søknadsbehandling Kontakter Navn: Nette Lunde Mobil: 90972212 Arbeid: 63887530
Fet kommune Fet, Norge