Vi har 87 aktive utlysninger

Én av dem kan være din drømmejobb

Nyeste stillingsutlysninger

19/09/2017
SØKNADSFRIST: 27.09.2017 Sektor for helse og kultur søker: Rådgiver, 100 % fast 100 % fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i sektor for helse og kultur Tiltredelse: Snarest. Ansvarsområde/hovedoppgaver: - Bidra til oversikt over statlige føringer innen sektorens fagområder og kommunens status i forhold til disse - Plan- og utviklingsarbeid innen sektorens fagområder - Ansvar for oppfølging av interkommunale samarbeidstiltak innen sektorens fagområder - Prosjektledelse og prosjektarbeid - Ansvar for avtaler med helseforetaket - Lage utredninger, presentasjoner og saksfremlegg til politisk nivå - Bidra i kommunens folkehelsearbeid - Kvalitetsarbeid - Ha oversikt over tilskuddsordninger - Støtte til enhetsledere - Stedfortreder for kommunalsjef Kvalifikasjoner: - 3-årig relevant høgskole/universitetsutdanning, fortrinnsvis innenfor helse-/sosialfag - Relevant erfaring, primært fra off. virksomhet - Relevant videreutdanning (gjerne mastergrad) og/eller erfaring med prosjektledelse og planarbeid er ønskelig - Personlige egenskaper som kvalifiserer for stillingen Personlige egenskaper: Vi ser etter en person som først og fremst innehar følgende egenskaper; - Du er engasjert, tillitsskapende - og har godt humør - Du har evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet - Du har evne til å holde oversikt og se sammenhenger på tvers av nivåer - Du kan motivere og utvikle gode samarbeidsrelasjoner - Du har gode datakunnskaper - Du har god formuleringsevne, både skriftlig og muntlig - Du er dyktig på å bygge gode relasjoner og dele din kompetanse med andre - Du trives med å ta initiativ og drive prosesser - Du har interesse og lyst til å videreutvikle deg selv og øke din kompetanse - Du identifiserer deg med Lillesand kommunes verdigrunnlag Lillesand kommune kan tilby: - En utfordrende stilling i en organisasjon med dyktige medarbeidere, høy faglig kompetanse og et spennende arbeidsmiljø - Varierte oppgaver med mulighet for personlig og faglig utvikling - Fleksibel arbeidstid - Gode pensjonsvilkår gjennom medlemskap i KLP - Lønn etter avtale Spørsmål om stillingen kan rettes til: Kommunalsjef Geir Jenssen på telefon 95744020. Søknadsfrist: 27.09.17. Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et eventuelt intervju. I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd http://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet.
Lillesand kommune
19/09/2017
SØKNADSFRIST: 21.09.2017 Beskrivelse arbeidssted Kirkenes videregående skole er en av de største skolene i Finnmark, med omtrent 550 elever fordelt på yrkesfaglige og studiespesialiserende programområder, og et kollegium på 150 personer som samarbeider for å gi elevene et godt sted å lære. Skolen ligger i hjertet av Barentsregionen, og er verdens nordligste IB-World School. Teknisk fagskole innen Anlegg og bergverk ble opprettet høsten 2015. Gjennom flere samarbeidsprosjekter med nord-vest-Russland,  Finland og nord-Sverige, ønsker vi å spille en aktiv rolle i den spennende kulturelle og næringsmessige utviklinga som finner sted i Barentsregionen. De siste årene har vi fokusert på å utvikle et fellesskap bygget på felles verdier og holdninger der alle er synlige for hverandre. Ved å sette søkelys på sammenhengen mellom tilstedeværelse og læring,  gode vurderingsformer og trygge relasjoner, har skolen forbedret resultatene innenfor trivsel og læringsutbytte. Samarbeid med rom for individuell utvikling står sentralt blant skolens verdier. Mer informasjon om skolen finner du på skolens hjemmeside på www.kirkenes.vgs.no   Vi søker Vi søker 2 lærere med snarlig tiltredelse - 1 lærer i vikariat i 100% stilling på studieforberedende avdeling. Vikariatet tiltres så raskt som mulig og går til 01.11.2018. Fagbehov norsk og matematikk, gjerne i kombinasjon med andre fag. - 1 lærer i midlertidig 100% stilling med undervisning på IB DP. Stillingen tiltres så raskt som mulig og går til 31.07.2019. Fagbehov matematikk og fysikk for IB DP, gjerne i kombinasjon med andre fag. Angi i søknadsteksten hvilken stilling du søker. Arbeidsoppgaver Lærere som tilsettes vil måtte påregne å undervise på alle programområdene skolen tilbyr, fagskolen, samt undervisning/veiledning av elever som skal ha spesialundervisning. Krav til kompetanse For alle søkere: - Godkjent undervisningskompetanse for videregående skole - For lærere som skal undervise elever med særskilt behov for tilrettelegging, er det ønskelig med utdanning innenfor,  eller erfaring fra spesped og/eller sosped området. Videre ønsker vi søkere som har  - evne til klasseledelse - formidlingsevner - samarbeidsevner Personlige egenskaper Ved tilsetting vil det i tillegg til utdanning og erfaring, legges vekt på personlige egenskaper som pålitelighet, lojalitet  samt vilje og evne til å utvikle skolen i et lærende fellesskap. Andre opplysninger Søknadene gjelder fram til 15. september for ledige stillinger ved skolen. Søkerne må regne med å bli kalt inn til intervju.  Søkere med undervisningskompetanse i flere fag foretrekkes. Vitnemål og attester forevises ved et eventuelt intervju. Det er krav om politiattest ved tilsetting i videregående skole. Søkere uten praktisk-pedagogisk utdannelse kan tilsettes på vilkår. Vi tilbyr - Dekning av utgifter i forbindelse med intervju - Tilsetting i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler - Meget god pensjonsordning  - Hjelp med å skaffe bolig - Å dekke flytteutgifter Fordeler ved å bo i Finnmark Gjennom ordninga med tiltakssonen kan du få årlig nedskrivelse av studielån og lavere personskatt. Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000 pr. år. Beregninger viser at virkemidlene samlet kan utgjøre inntil kr. 90.000 på årsbasis for en familie på fire. For mer informasjon se www.finnmark.no   Søknad sendes Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt Kirkenes vgs på telefon 78963300 Kontakter Navn: Nina Greiner Iversen Tittel: Avdelingsleder ST E-post: Nina.Greiner.Iversen@ffk.no   Mobil: 48068156 Navn: Even Stunes Tittel: Avdelingsleder ST E-post: even.stunes@ffk.no   Mobil: 92221884
Finnmark fylkeskommune Kirkenes, Norge
19/09/2017
SØKNADSFRIST: 10.10.2017 STILLING SOM VVA-INGENIØR (BYGGELEDER) Stillingen vil bli organisert under teknisk enhet, kommunalteknisk avdeling. Avdelingen har ansvar for veg, vann, avløp og grøntområder. Vi søker en medarbeider som ønsker å delta på laget med å planlegge, bygge og drifte fremtidens infrastruktur. Kommunen er i gang med sanering av gammelt VA- ledningsnett og har i tillegg oppgaver innenfor rehabilitering av veger og gatelys. Arbeidet blir i hovedsak utført på entrepriser, men enkle prosjekter blir utført i egen regi med innleide gravemaskintjenester. Aktuelle arbeidsoppgaver for stillingen: Prosjektledelse - fra initiering til og med ferdig prosjekt Byggeledelse Kontraktoppfølging Faglig ansvar og økonomisk rapporteringsplikt for gjennomføring av VA-prosjekter Stillingen kan tillegges andre oppgaver ved enheten Kvalifikasjoner: Relevant utdannelse fra universitet eller høgskole Relevant arbeidserfaring innenfor fag-, prosjekt og/eller byggeledelse innenfor vann, avløp og/eller veg Realkompetanse kan erstatte formell utdannelse spesielt innen byggeledelse Nyutdannede innen fagområdet med liten arbeidserfaring vil også bli vurdert Førerkort klasse B, bør disponere egen bil God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne med gode kommunikative egenskaper God planlegging- og gjennomføringsevne, kunne arbeide strukturert, systematisk og nøyaktig Vi tilbyr: -          Godt arbeidsmiljø med spennende, utfordrende og allsidige oppgaver -          Faglige utviklingsmuligheter -          Lønn etter avtale -          Fleksibel arbeidstid -          Pensjons- og forsikringsordninger Kontaktpersoner: Ingeborg Aasvangen, Avdelingsleder kommunalteknikk,  ingeborg@sor-odal.kommune.no  tlf. 62 96 80 33 mob. 474 63 666, eller enhetsleder teknisk Morten Andreassen mob. 417 45 517  morten.andreassen@sor-odal.kommune.no Søknaden merkes med arkivsaksnummer: 17/1678 Sør-Odal kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk. Noter deg arkivsaksnummeret og klikk på knappen "Søk nå". Tilsendte attester og vitnemål returneres ikke. Kopi av attester og vitnemål tas med til evt. intervju.
Sør-Odal kommune Sør-Odal, Norge
19/09/2017
LEIANDE HELSESØSTER 100 % Stilling: Id 468 Søknadsfrist: 26.09.17 Oppgaver Stillinga er ledig frå 01.12.2017. Arbeidsstad f.t. Sande helseavdeling på Larsnes. Flotte lokalitetar og godt arbeidsmiljø. Krav Vi søkjer etter helsesøster med god fagleg kompetanse til å leia og utvikla helsestasjonen vidare. Administrativ erfaring vil vera ein fordel. Vi ønskjer ein utviklingsorientert, fleksibel og positiv medarbeidar. Den som vert tilsett må disponera eigen bil i tenesta, og leggja fram politiattest før tiltreding. Søknad skal sendast elektronisk på kommunen sitt søknadsskjema for ledige stillingar, sjå link på denne sida. Vitnemål og attestar skal leggjast fram på intervju.  Betingelser Tilsetjing skjer i samsvar med gjeldande lover, regelment og tariffavtale. Kontaktperson Bård Dalen (helse- og omsorgssjef) Telefon: 70026700 Mobil: 48246331  
Sande kommune i Møre og Romsdal Sande, Møre og Romsdal, Norge
19/09/2017
HELSESØSTER 60 % Stilling: Id 469 Søknadsfrist: 26.09.2017 Oppgaver Stillinga er eit vikariat frå 01.11.2017- 01.11.2018. Arbeidsstad f.t.Sande helseavdeling Larsnes. Flotte lokale og godt arbeidsmiljø. Ordinære helsesøsteroppgåver er lagt til stillinga. Krav Utdanning som helsesøster. Vitnemål og attestar må leggjast fram på intervju. Den som vert tilsett må ha førarkort og kunna disponera bil i tenesta. Før tiltreding må politiattest leggjast fram. Søknads skal sendast elektronisk på kommunen sitt søknadsskjema for ledige stillingar, sjå link på denne sida. Betingelser Tilsetjing skjer i samsvar med gjeldande lover, reglement og tariffavtale. Kontaktperson Bård Dalen (Helse- og omsorgssjef) Telefon: 70026700 Mobil: 48246331  
Sande kommune i Møre og Romsdal Sande, Møre og Romsdal, Norge
18/09/2017
SØKNADSFRIST: 02.10.2017 Eining Knarvik sjukeheim og Lindås bu- og servicesenter er Lindås kommune sine to sjukeheimar. Sjukeheimseininga består av fire sjukeheimsavdelingar og sentralkjøkken. Kvar avdeling vert leia av avdelingsleiar. Sjukeheimstenesta tilbyr: - korttidsplassar  - korttidsplassar med rehabilitering og avlastning  - somatiske langtidsplassar  - langtidsplassar tilpassa personar med demenssjukdom og psykogeriatri Avdeling Avdeling 1 på Knarvik sjukeheim er ein langtidsavdeling med 24 somatiske plassar og 5 plassar med fokus på psykogeriatri. Det er ledig sjukepleiarstilling, 50 % fast i turnus med arbeid kvar 3. helg Arbeidsoppgåver Som sjukepleiarar arbeider du sjølvstendig og i samarbeid med andre for å gi heilskapleg omsorg og behandling. Samarbeid på tvers av avdelingar og faggrupper er avgjørende for at bebuarane skal få best mogleg behandling og pleie. Du inngår i eit tverrfagleg team som kan bestå av helsefagarbeidar, fysioterapeut, ergoterapeut, sjukeheimslege med fleir. Veiledning av studentar og anna helsepersonell, laboratoriearbeid og fagutvikling er viktige Kompetansekrav Autorisert sjukepleiar. Gode norskkunnskaper, skriftleg og muntleg. Personleg egnethet.Me søkjer ein sjukepleiar med eit brennande engasjement for eldreomsorg, og som vil væra med på å utvikle sjukeheimstenesta til det beste for pasientar og kollegaer. Relevant vidareutdanning, td i eldreomsorg/geriatri er ønskjeleg, men ikkje eit krav.  Vi tilbyr Lønn- og tilsetjingsvilkår i samsvar med lov-og avtaleverk. Søknad sendest Send søknad sendt via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt personalavdelinga. Kontakter Navn: Inger Aasta Lygren Tittel: Avdelingsleiar E-post: inger.lygren@lindas.kommune.no   Mobil: 994 01 011 Arbeid56 37 57 28
Lindås kommune Lindås, Norge
18/09/2017
Forlenget søknadsfrist: 20.09.2017 Sel kommune med ca. 6000 innbyggere ligger midt i Gudbrandsdalen med kort avstand til landets flotteste og mest besøkte nasjonalparker og elver. Kommune- og regionsenteret Otta er et viktig samferdselsknutepunkt for vei og jernbane. Otta har bystatus. Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter er lokalisert på Otta, og kommune er vertskommune for flere interkommunale tjenester. Kommunen har en betydelig reiselivs- og opplevelsesnæring med utgangspunkt i Rondane, Heidal og Sjoa elv. Kommunen står fremfor spennende utviklingsoppgaver som E6 utbygging, kraftutbygging, kommunereform og videreutvikling av Otta som regionsenter. Engasjement fra snarest og inntil 1 år St.id. 1828 Sel kommune har mottatt prosjektmidler fra Helsedirektoratet for å styrke helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Sel kommune har derfor ledig 80 % stilling som helsesøster Helsestasjonen er delt i småbarns- og skolehelseteam. Vi søker en person som har gode samarbeidsevner, som ser løsninger og kan arbeide like godt selvstendig som i team. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Arbeidssted:  Helsestasjon og skolehelsetjeneste   Arbeidsoppgaver: Helsestasjon Skolehelsetjeneste Helsestasjon for ungdom Tverrfaglig samarbeid Rapportering og koordinering av prosjektet   Formelle kvalifikasjoner: Helsesøster med godkjent utdanning Autorisert sykepleier kan bli vurdert   Vi tilbyr: Arbeid i en spennende kommune Gode samarbeidsforhold Godt utbygde tjenester Gode pensjons- og forsikringsordninger   Det stilles krav om politiattest og førerkort klasse B. Kontaktpersoner: Avdelingsleder Anne Enkerud Lien  anne.enkerud.lien@sel.kommune.no , tlf. 93 45 23 50 Virksomhetsleder Kristin Kalbakk  kristin.kalbakk@sel.kommune.no , tlf. 415 37 287   Søknadsskjema: Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema for ledige stillinger. Sel kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jfr. offentlighetslovens § 25. Kopi av attester og vitnemål blir etterspurt ved behov. Kopiene blir ikke returnert. E - post til Sel kommune:  postmottak@sel.kommune.no
Sel kommune Sel, Norge
18/09/2017
SØKNADSFRIST: 01.10.2017 Fyresdal kommune Klokkarhamaren 6  3870 FYRESDAL  Fyresdal er ein liten, men handlekraftig og spenstig kommune i Vest-Telemark. Vi legg særleg vekt på gode bu- og etablerartilhøve og har eit sterkt fokus på nytenking og utvikling. Hovudmålsetjinga i kommuneplanen vår er: Gjennom handlekraft, fleksibilitet og utradisjonelle løysingar, skal Fyresdal vere ein framifrå stad å bu og virke. Vi har ei ny demensavdeling, nyrenovert somatisk avdeling og eit godt utstyrt helsesenter. Vi gjennomfører nå ein organisasjonsgjennomgang innan helse og omsorg for å gjere tenestene enda betre. I Kommunal Rapport sitt Kommunebarometer er Fyresdal rangert på 15. plass blant alle landets kommunar og innan helse og omsorg har vi fått toppkarakter. For meir informasjon om kommunen, sjå www.fyresdal.kommune.no. Kommunalsjef helse og omsorg - Fyresdal kommune Kommunalsjefen har overordna ansvar for sektoren sin og sit i rådmannens leiargruppe. Vi søkjer nå ein dyktig leiar til eit viktig tenesteområde for kommunen. Arbeidsoppgaver Fagleg og administrativ leiar av sektoren med totalt 58 årsverk Plan- og økonomiansvar Koordinering av tverrfagleg arbeid og tenestene til brukarane Fagutvikling / rettleiing Sekretær for hovudutvalet Ansvarleg for drift av sektoren i høve til gjeldande lover, føreskrifter og retningslinjer Syte for eit godt arbeidsmiljø Kvalifikasjoner Leiarerfaring og kunnskap om samfunssutvikling med fokus på helse og omsorg Evne til å sjå samanhang i tenestene Evne til å vere ein pådrivar i innarbeidinga av god folkehelse Evne til å vere ein aktiv pådrivar i endrings- og utviklingsarbeid på tvers av sektorane Høgare relevant utdanning - fortrinnsvis i helsefagleg retning Utdanningsretning Medisin / Helse / Sosialfag Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad Personlige Egenskaper Gode relasjonsskapande eigenskapar Samarbeidsorientert haldning God gjennomføringskraft Ei operativ og strategisk legning Ei positiv og oppgåveløysande innstilling Vektlegg relasjonsbygging, samarbeid og utvikling og motivasjon av tilsette Språk Norsk Vi tilbyr Interessante og utviklande oppgåver Godt arbeidsmiljø blant hyggelege og dyktige kollegaer Ekstra fridagar for møteverksemd Kontaktinformasjon Arnfinn Dahl, seniorrådgiver, (+47) 902 08 694 Erik Aasmundtveit, seniorrådgiver, (+47) 414 31 938 Ketil Kiland, Rådmann, (+47) 970 78 500 Arbeidssted Klokkarhamaren 6 3870 Fyresdal
Fyresdal kommune Fyresdal, Norge