Ledige stillinger 
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

19/03/2018
SØKNADSFRIST: 06.04.2018 Har du lyst på en stilling som gir deg en unik mulighet til å arbeide i et tverrfaglig godt arbeidsmiljø, under en ny kommunal organisering? I så fall er Pedagogisk støtte arbeidsstedet for deg. Barn, Unge og Familie er en virksomhet som er sammensatt av enhetene Barnevern, Pedagogisk støttetjeneste og Familiehelsetjenester. Virksomheten har også et familieteam som arbeider på tvers av enhetene. Målet for virksomheten er å skape en mer samordnet og forebyggende virksomhet. Pedagogisk-psykologisk tjeneste er en kommunal eller fylkeskommunal rådgivende tjeneste. PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever, lærekandidater, lærlinger, praksisbrevkandidater og voksne med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov.  Arbeidsoppgaver Stillingen er delt i 50 % logoped og 50 % PP-rådgiver. Som logoped har du blant annet følgende arbeidsoppgaver: - R-kurs for alle skoler - Forebyggende veiledning i barnehagene - Oppfølging av ulike talevansker - Utredning av språk-, lese og skrivevansker hos voksne - Oppfølging av afasi-pasienter - Videreutvikling av kommunale rutiner for logopedarbeid Som PP-rådgiver har du blant annet følgende arbeidsoppgaver: - Kontaktperson til skoler/deltagelse på tilstedeværelsestid på skoler - Utredning av rett til spesialpedagogisk hjelp - Veiledning på systemnivå - Utredning av voksne jf. Opplæringsloven § 4A.2 Kvalifikasjoner og utdanning Utdanning på masternivå innenfor spesialpedagogikk/pedagogikk/logopedi/psykologi. Relevant testkompetanse for utredningsarbeid i PPT. Det er ønskelig med erfaring fra skoler og barnehager. Personlig egnethet vektlegges v/ tilsetting. Førerkort klasse B. Gyldig politiattest må fremvises før tiltredelse. Personlige egenskaper Vi ser etter deg som har: - gode norskkunnskaper og gode kommunikasjonsferdigheter- muntlig og skriftlig - evne til å jobbe selvstendig, effektivt og målrettet, samt inneha god relasjonell kompetanse - evne til å tenke forebyggende - evne til å arbeide i team internt og tverrfaglig - evne til å forholde seg til ulike oppsatte frister PP-tjenesten er et fantastisk sted å arbeide på, men det kreves også at man står i stort arbeidspress over tid, og samtidig evner å ha brukerens beste i fokus. Vi kan tilby Vi ser etter deg som har: - gode norskkunnskaper og gode kommunikasjonsferdigheter- muntlig og skriftlig - evne til å jobbe selvstendig, effektivt og målrettet, samt inneha god relasjonell kompetanse - evne til å tenke forebyggende - evne til å arbeide i team internt og tverrfaglig - evne til å forholde seg til ulike oppsatte frister PP-tjenesten er et fantastisk sted å arbeide på, men det kreves også at man står i stort arbeidspress over tid, og samtidig evner å ha brukerens beste i fokus. Lønns- og arbeidsvilkår - Trivelig arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere - Gode pensjons- og forsikringsordninger - Gode muligheter for kompetanseutvikling - For øvrig gjelder de vilkår som fremgår av lovverk, avtaleverk og lokale reglementer Søknad Sørum kommune benytter elektronisk søknadsskjema. Ved spørsmål knyttet til registrering av elektronisk søknad, send en e-post til hr-teamet@sorum.kommune.no   Bekreftelse på at søknaden er mottatt sendes ut per e-post. Ved ønske om å trekke søknad må det gjøres skriftlig til Sørum kommune, postboks 113, 1921 Sørumsand. Sørum kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i henhold til reglene i Offentlighetsloven. Dersom det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Kontakter Navn: Ragnhild Anett Næprud Tittel: Virksomhetsleder E-post: ragnhild.naprud@sorum.kommune.no Mobil: 91687779
Sørum kommune Sørum, Norge
19/03/2018
SØKNADSFRIST: 10.04.2018 Torget legesenter har fire fastleger og ligger meget sentralt i Mo i Rana. Driftskostnadene er lave. Infodoc journalsystem benyttes. Listelengden er på 800 pasienter, men kan utvides. Søkere som ønsker vikariat vil bli vurdert. For hjemmelen gjelder: Fratredende lege krever ingen goodwill ved overdragelse av praksis. Som et rekrutteringstiltak tilbyr kommunen økonomisk subsidiering de første to år etter oppstart, samt støtte til deltakelse på kurs relevant for spesialisering i allmennmedisin. Fastlegene deltar i interkommunal legevaktordning. Det utbetales en fast godtgjørelse pr. vakt, og vaktdøgnet er delt i to. Vaktbelastningen er ca. tre vakter per måned. Det er i dag ingen kommunale oppgaver knyttet til fastlegehjemmelen. Kommunal bistilling kan tilpliktes inntil 7,5 timer per uke. Hjemmelen er ledig fra 01.08.18. Kvalifikasjonskrav: • Søker må ha norsk autorisasjon som lege • Relevant erfaring fra allmennmedisin • Oppfylle krav til å kunne motta refusjoner fra HELFO • Gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig • Gyldig politiattest Følgende vektlegges: • Personlig egnethet • Faglig engasjement • Må kunne arbeide selvstendig og i team Betingelser for overdragelsen av praksisen avtales med nåværende hjemmelsinnehaver i tråd med sentrale avtaler. Nyansatte som flytter til Rana kan få leie personalbolig. Gyldig politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger. For mer informasjon om fastlegehjemmelen kontakt: Kristin Elisabeth Hovind, fastlege Torget legesenter tlf.: 99022437, e-post:  k.e.hovind@gmail.com Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til Frode Berg, kommuneoverlege, tlf.: 41206706, e-post:  frode.berg@rana.kommune.no To referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju. Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side. Søknadsfrist: 10.04.2018
Rana kommune Rana, Norge
19/03/2018
SØKNADSFRIST: 03.04.2018 Rana kommune har ledig  vikariat for allmennlege i perioden 01.06.18-31.12.18  med muligheter for forlengelse. For stillingen gjelder: • Lege ansettes i Rana kommune med fastlønn • Legen deltar i interkommunal legevaktordning. Det utbetales en fast godtgjørelse per vakt, og vaktdøgnet er delt i to. Vaktbelastningen er ca.tre vakter per måned.  Kvalifikasjonskrav:   • Søker må ha norsk autorisasjon som lege • Relevant erfaring fra allmennmedisin • Oppfylle krav til å kunne motta refusjoner fra HELFO • Gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig • Gyldig politiattest Følgende vektlegges: • Personlig egnethet • Faglig engasjement • Må kunne arbeide selvstendig og i team Nyansatte som flytter til Mo i Rana kan få leie personalbolig.  Gyldig politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger. To referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju. For mer informasjon om stillingen kontakt: Frode Berg, kommuneoverlege. Tlf.:  41206706, e-post:  frode.berg@rana.kommune.no Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side. Søknadsfrist: 03.04.2018
Rana kommune Rana, Norge
19/03/2018
SØKNADSFRIST: 11.04.2018 Vil du være med og få verdens viktigste verdier til å vokse i Harstad? Barnets beste er alltid i sentrum! Hver barnehagedag fylles med livsglede, lek og læring. Barna skal trives og vokse hos oss, fra den dagen de kommer gjennom porten for første gang, til den dagen de begynner på skolen! Harstad kommune har vedtatt 50 % pedagognorm i de kommunale barnehagene og ønsker engasjerte pedagogiske ledere og barnehagelærere med på laget. Vi trenger deg som har - godkjent barnehagelærerutdanning eller 3-årig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk, jfr. Lov om barnehage - relevant videreutdanning for pedagogisk arbeid er ønskelig - fullført og bestått norskprøve nivå A2 for minoritetsspråklige søkere. Dette kravet kan fravikes dersom søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne Dine viktigste arbeidsoppgaver Pedagogisk leder: - medansvar for å planlegge, gjennomføre og evaluere den pedagogiske virksomheten Barnehagelærer: - være en aktiv ansatt som ser hvert enkelt barn, som hører og bryr seg om hva barna ønsker å formidle Felles for begge: - legge til rette slik at barnas behov for omsorg, lek, danning og læring skjer innenfor gode pedagogiske ramme  - medansvar for et godt arbeidsmiljø og foreldresamarbeid - ønsker å ta ansvar og involverer dine medarbeidere - strukturert og god på organisering og planlegging - faglig oppdatert og bidrar til kompetanseutvikling i barnehagen I Harstad kommune får du - veiledning som nyutdannet - lønn i henhold til gjeldende avtaleverk (+ 12 000,- i start bonus 2018) - pedagogisk leder tillegg kr. 20.000,- - vi dekker flytteutgifter 100 % oppad til kr.25.000,- - tariffestede pensjons- og forsikringsordninger Om arbeidsgiver Barnehagesektoren i Harstad kommune bygger lederutvikling på konseptet lærende møter. Dette er et verktøy for kunnskapsdeling og utvikling av det pedagogiske arbeidet der dialogsamlinger og pedagognettverk er etablerte arenaer. Harstad kommune er språk- og realfagskommune, i tillegg arbeider barnehagene systematisk med implementering av ny rammeplan. Alle ansatte i Harstad kommune medvirker til kontinuerlig forbedring i arbeidsprosessene på avdelingene og omsetter kommunens felles verdiplattform (åpenhet, respekt, engasjement, ansvarlighet, læring og utvikling) til praksis i egen hverdag. Harstad kommune har 4 barnehageenheter bestående av 17 avdelinger. - Sørhusan barnehager: Høgholtet- , Medkila- , Breivik- , Sørvik- , Fauskevåg- og Gausvik barnehage - Heggen barnehager: Blåbærdalen- , Utsikten- , Gullhaugen- og Sletta barnehage (Sletta er en allergibarnehage) - Gangsåstoppen barnehager: Byggeklossen- og Stangneslia barnehage - Nordhusan barnehager: Barnely- , Hagebyen- , Bergseng- , Froskedammen- og Ervik barnehage Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling). Det er ikke mulig å sende med vedlegg. Attester og vitnemål må derfor medbringes til intervju. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, ta kontakt med vår personalservice på tlf:  - 77026158/ 77026156/ 77026161 Harstad kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører. Er du fortsatt i tvil ?  Ta kontakt med våre kontaktpersoner. Kontakter Ellen Beate Vik Enhetsleder Sørhusan barnehager E-post Ellen.Vik@harstad.kommune.no   Mobil 91005243 Hilde Olsen Enhetsleder Heggen barnehager E-post hilde.olsen@harstad.kommune.no   Mobil 95708404 Heidi Aschenberg Johnsen Enhetsleder Nordhusan barnehager E-post heidi.johnsen@harstad.kommune.no   Mobil 97463100 Anne-Lise Abrahamsen Enhetsleder Gangsåstoppen barnehager E-post Anne-Lise.Abrahamsen@harstad.kommune.no   Mobil 97477870
Harstad kommune Harstad, Norge
19/03/2018
SØKNADSFRIST: 11.04.2018 Er du en tydelig leder med stort engasjement for både elever og ansatte? Kanskje du er vår nye skoleleder og kollega? Harstad kommune har ledig to rektorstillinger fra 01.08.2018. To av våre barneskoler trenger ny leder:  - Medkila skole er en to-parallellers barneskole med ca. 35 ansatte og 250 elever. Visjonen til Medkila skole er "Medkila skole - tenner gnisten".  - Sørvik skole er en fådelt skole med ca. 19 ansatte og 110 elever.  Sørvik skole har følgende pedagogisk plattform: "På Sørvik skole skal vi ha et trygt og godt sosialt miljø slik at alle får gode muligheter for læring og utvikling."  Felles for begge skoler er at ansatte dekker tilbudet både på skolen og på SFO. Vi trenger deg som har - godkjent utdanning for ledere i grunnskolen - minimum 2 års erfaring fra arbeid i skoleverket - ledererfaring - kjennskap til sentrale lovbestemmelser, hovedavtale og tariffbestemmelser som regulerer kommunens og egen virksomhet - fullført og bestått norskprøve nivå A2 for minoritetsspråklige søkere. Dette kravet kan fravikes dersom søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne Vi ønsker at du er - analytisk, målrettet og ambisiøs - modig og har en lederstil preget av raushet - tydelig og beslutningsdyktig - en lagspiller som kan bidra til at andre også lykkes - strukturert og kan vise til god gjennomføringsevne Dine viktigste arbeidsoppgaver - lede og videreutvikle skolens strategi for læring og utvikling - forvalte skolens samlede ressurser på en måte som sikrer god undervisning og læring - lede og motiveremedarbeidere til felles innsats slik at det bidrar til å øke læringsutbyttet til hver enkelt elev - lede og utvikle et lederteam som jobber systematisk med oppfølging av elevenes læring og utvikling I Harstad kommune får du - en spennende jobb med store utviklingsmuligheter, både personlig og faglig - lederutviklingsprogram - mentorordning - nettverksgrupper for ledere - lederstøtte fra fagstab og interne tjenester - stor selvstendig myndighet - innflytelse i strategiske diskusjoner - egen lederavtale - lønn etter sentrale avtaler og Harstad kommunes lokale avtaler - tariffestede pensjons- og forsikringsordninger - flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens reglement Om arbeidsgiver Skolesektoren i Harstad kommune har til sammen 13 skoler som dekker opplæringsbehovet for grunnskole og  voksenopplæring. Alle barnetrinn jobber aktivt med PALS. Harstad kommune er en realfagskommune og språkkommune. Det forgår for tiden en økt satsning på IKT, og alle elever som starter i 8. klasse blir utstyrt med egen pc. Harstad kommune har også lærerspesialister ved de fleste skoler.  Alle ansatte i Harstad kommune medvirker til kontinuerlig forbedring i arbeidsprosessene på avdelingene og omsetter kommunens felles verdiplattform (åpenhet, respekt, engasjement, ansvarlighet, læring og utvikling) til praksis i egen hverdag. Mer informasjon om skolene i Harstad finner du på hjemmesiden: http://www.harstad.kommune.no/skolene.449718.no.html   Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling). Det er ikke mulig å sende med vedlegg. Attester og vitnemål må derfor medbringes til intervju. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, ta kontakt med vår personalservice på tlf:  - 77026158/ 77026156/ 77026161 Harstad kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører. Er du fortsatt i tvil ? Ta kontakt med våre kontaktpersoner Kontakter Henry Sverre Andersen Kommunalsjef E-post henry.andersen@harstad.kommune.no   Mobil 90772499 Trine Halvorsen Skolesjef E-post trine.halvorsen@harstad.kommune.no   Mobil 91129182
Harstad kommune Harstad, Norge
16/03/2018
SØKNADSFRIST: 08.04.2018 Longyearbyen lokalstyre (LL) har behov for å styrke enheten for Plan og utvikling, og søker etter en dyktig byggesaksbehandler. Jobben er unik i sitt slag, siden fagfeltet styres av særegent lovverk (svalbardmiljøloven), vi har en egen Byggesaksforskrift og både lokale og nasjonale politiske føringer får direkte betydning for jobben som skal utføres. Omstillingen i lokalsamfunnet har utløst behov for nye næringsområder, og nylige skredhendelser har forsterket behovet for bygging av nye, trygge boliger. Planleggingen av Longyearbysamfunnet tar blant annet utgangspunkt i Svalbardmeldingen fra 2016. I meldingen er målet om Longyearbyen som familiesamfunn fremhevet. Longyearbyen lokalstyre (LL) skal gjennom sitt arbeid i areal- og byggesaker tilrettelegge for et tryggere og bedre lokalsamfunn. I enheten for Plan og utvikling er det for tiden ansatt to arealplanleggere, en fast byggesaksbehandler og vi har 2 prosjektstillinger på byggesak som avsluttes våren 2018.  Sentrale arbeidsoppgaver / ansvarsområder vil være: - Saksbehandle større og mindre bygge- og delesaker - Representere enheten i møter, veilede og bidra til ekstern informasjon og orientering om Longyearbyen - Bidra til å utvikle gode faglige prosesser, diskusjoner og konklusjoner, både internt og eksternt - Skrive saksframlegg for politiske utvalg - Gjennomføre tilsyn - Man kan bli pålagt oppgaver knyttet til Longyearbyen lokalstyres beredskapsarbeid Vi ønsker at du: - Høyere utdannelse og erfaring, fortrinnsvis arkitekt, sivilingeniør eller bygningsingeniør, men søker med annen relevant bakgrunn/erfaring kan bli vurdert - Dokumentert kunnskap om lovverket og erfaring fra saksbehandling etter plan- og bygningsloven - Evnen til å jobbe selvstendig og holde frister  - Erfaring med å jobbe i team/prosesser - Evnen til å tilegne deg ny kunnskap og jobbe under særegent lovverk Det er ikke påkrevd at du har kjennskap til svalbardmiljøloven og vår byggesaksforskrift ved tiltredelse, opplæring i lovverk vil bli gitt. Vi vil vektlegge personlig egnethet.   Krav til språkkunnskap: - God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne - norsk er administrasjonsspråket - Engelsk muntlig og skriftlig framstillingsevne Longyearbyen lokalstyre kan tilby: - Lønn etter avtale - Fleksibel arbeidstid - Gode pensjons- og forsikringsordninger - Hybelleilighet/leilighet etter avtale og iht. gjeldene retningslinjer for tildeling av bolig - Flyttegodtgjørelse etter nærmere avtale - Allsidig velferdstilbud, bla gratis treningskort, ulike sosiale arrangementer, våpen- og sikkerhetsopplæring m.m  Søknad sendes: Elektronisk søknad sendes på www.lokalstyre.no   Det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Kontakter Navn: Annlaug Helene Kjelstad Tittel: Plan- og utviklingsjef E-post: ankje@lokalstyre.no Mobil: 99456724 Arbeid: 99456724 Navn: Astrid Meek Tittel: Byggesaksbehandler E-post: Astrid.Meek@lokalstyre.no Mobil: 47254030 Arbeid: 79022366
Longyearbyen lokalstyre Longyearbyen, Svalbard og Jan Mayen
16/03/2018
SØKNADSFRIST: 09.04.2018 Demensenheten Sørvald - fagsykepleier 86,7 % fast stilling, 2 gangs utlysning Demensenheten Sørvald er en enhet for personer med demens på Sørvald bo og behandlingssenter. Senteret ligger ved Haldenveien mellom Lørenfallet og Frogner. Vi har flotte sansehager og fellesarealer. Det er 24 beboere på enheten, fordelt på 3 avdelinger. Vi legger stor vekt på mestring og meningsfylte aktiviteter. Du kan lese om oss på Facebook siden vår. Arbeidsoppgaver Som fagsykepleier vil du: Ha ansvar for og planlegge daglig drift av avdelingen som: - Avdelingsmøter. - Oppdatering av pasientrelaterte planer i dokumentasjonssystemet og IPLOS. - Miljøbehandling og tilpasset aktivisering. - Utføre sykepleiefaglige oppgaver. - Bidra i det faglige fellesskapet. - Sykepleiemøter. - Medikamentgodkjenninger. Være med på å lage og gjennomføre interne kompetanseplaner og kompetansekartlegginger: - Være en rollemodell og undervise i daglig pasientrelatert arbeid. - Fellesundervisning. - Opplæring av nytilsatte. - Veilede kollegaer, studenter, pasienter og pårørende. - Bidra i etiske diskusjoner og debrifing. Vi ønsker du skal vare med å løfte demensomsorgen og samarbeide om Demensplan 2020. Det vil vare noe frikjøpt tid til fagsykepleieroppgaver og samarbeid med andre fagsykepleiere.  Kvalifikasjoner og utdanning Norsk autorisasjon som sykepleier. Søkere med relevant videreutdanning prioriteres. Beherske norsk muntlig og skriftlig på et nivå som gjør det greit å kommunisere med personer med demens, samt å kunne dokumentere i vårt fagsystem. Vi vektlegger relevant relevant arbeidserfaring, faglig engasjement, referanser og personlig egnethet. Personlige egenskaper Kunne dele av ditt engasjement. Være motivert for og interessert i demensomsorg. Være myndiggjørt og ansvarsbevisst. Kunne prioritere, delegere, gjennomføre og evaluere. Kunne samarbeide og dele kunnskap. Være en positiv ressurs for arbeidsmiljøet, pasienter og pårørende. Trives med en aktiv arbeidsdag, og være et positivt tilskudd til vårt arbeidsmiljø! Vi kan tilby Et godt arbeidsmiljø med hyggelig kollegaer. Godt samarbeid med beboerne i fokus. Kollegaer med høy kompetanse og erfaring. God opplæring. En god arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement. Lønns- og arbeidsvilkår Gode pensjons- og forsikringsordninger.  Gode muligheter for kompetanseutvikling. For øvrig gjelder de vilkår som fremgår av lovverk, avtaleverk og lokale reglementer. Søknad Sørum kommune benytter elektronisk søknadsskjema. Ved spørsmål knyttet til registrering av elektronisk søknad, send en e-post til hr-teamet@sorum.kommune.no   Bekreftelse på at søknaden er mottatt sendes ut per e-post. Ved ønske om å trekke søknad må det gjøres skriftlig til Sørum kommune, postboks 113, 1921 Sørumsand. Sørum kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i henhold til reglene i Offentlighetsloven. Dersom det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Kontakter Navn: Janne Sveistrup Tittel: Enhetsleder E-post: janne.sveistrup@sorum.kommune.no Arbeid: 63869377 Navn: Eva Gulbrandsen Tittel: Virksomhetsleder E-post: eva.gulbrandsen@sorum.kommune.no
Sørum kommune Sørum, Norge
16/03/2018
SØKNADSFRIST: 02.04.2018 Fra 01.08.18 vil det være ledig 100 % fast stilling for rektor ved Kiellands Minde skole.  Kiellands Minde skole er en fådelt skole for elever på 1. til 7. årstrinn. Skolen har p.t. 60 elever.  Rektoren har en administrasjonsressurs på 70 %, den resterende del er undervisning. Arbeidsoppgaver Lede og motivere til faglig og pedagogisk utviklingsarbeid Utøve god personal- og økonomiledelse Sørge for at skolen drives i samsvar med politiske føringer Kvalifikasjoner Pedagogisk kompetanse - høyskole-/universitetsnivå Ledererfaring er ønskelig Rektor-/lederutdanning er ønskelig God kjennskap til offentlig sektor God IT-kompetanse Personlig egnethet Personlige egenskaper Vi søker en rektor med stort engasjement og arbeidskapasitet som evner: å sette elevenes læring og læringsresultater i sentrum for skolens arbeid å være en tydelig leder med visjoner for skolens utvikling å motivere ansatte og elever til å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø å ta initiativ til pedagogisk og administrativ nytenkning, og til å gjennomføre nødvendige endringer å være lojal overfor politiske og administrative beslutninger Vi tilbyr En spennende og utfordrende lederstilling med varierende oppgaver i et aktivt og hektisk, men hyggelig og godt arbeidsmiljø. Tilsetting på kommunale vilkår. Lønn etter avtale og kvalifikasjoner. Kommunal pensjonsordning SPK. Betingelser: Den tilsatte må fremlegge plettfri politiattest Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig Kontaktinfo: Lise Ragna Moen Kommunalsjef for oppvekst og kultur 51 40 47 22
Lund kommune Lund, Norge