Ledige stillinger 
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

19/02/2018
SØKNADSFRIST: 16.03.2018 Vi har ledig vikariat i 85% stilling som fysioterapeut fra 21.05.2018 – 08.04.2019 ved Re helsehus. SØKNADSFRIST: 16.03.2018.   Helse og omsorg ved fysio- og ergoterapitjenesten jobber med innbyggere i alle aldre, både hjemmeboende og på institusjon, skole og i barnehage. Kommunen har Frisklivssentral og Re helsehus er et aktivitetssenter for mange innbyggere. Vikariatet er hovedsakelig rettet mot seniorer i grupper og i arbeid knyttet til barn og unge ved helsestasjon hver onsdag. Hovedarbeidsoppgaver for stillingen: Være med å etablere og videreutvikle vårt mestrings- og tjenestetilbud. Planlegge og iverksette mål og tiltak sammen med pasienter. Individuell behandling og behandling i gruppe. Det må påregnes hjemmebesøk. Undervise, veilede og informere ansatte, pasienter og pårørende. Bidra aktivt i fagutviklingsarbeid. Bidra aktivt i tverrfaglig samarbeid internt og eksternt. Personen som ansettes vil jobbe med alle pasientgrupper, også barn. Oppgavene vil bli fordelt mellom fysioterapeutene i teamet. Kvalifikasjoner for stillingen:  Norsk autorisasjon som fysioterapeut  Beherske IKT verktøy (Gerica, HS Pro)  Sertifikat for personbil  Bred erfaring innen fysioterapi for hele pasientgruppen  Politiattest kreves for den som får tilbud om stillingen Vi tilbyr: Du vil få kollegaer med høy tverrfaglig kompetanse Du vil bli en del av en spennende arbeidsplass under utvikling Nye fine lokaler Gode muligheter for egenutvikling Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av lokal avtale, gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.  Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Har du spørsmål? Nærmere opplysinger om stillingen fås ved henvendelse til virksomhetsleder Ingerd Saasen Backe tlf:  970 19 017, e-post:  ingerd.backe@re.kommune.no , eller fagleder Thor Henrik Fon, tlf. 916 21 684, e-post:  thor.fon@re.kommune.no . Kopier av attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.
Re kommune Re, Norge
19/02/2018
SØKNADSFRIST: 18.03.2018 Sommerjobber i Rennebu kommune 2018: Sommerjobb Barnas Naturverden Sommerjobb for 9. og 10. klasse Sommerjobb Teknisk drift Sommerjobb kirkegårdene i Rennebu Sommerjobb for ungdom - Voll barnehage Sommerjobb Vonheim barnehage Trykk på "Søk nå" på denne siden for å lese fullstendig stillingsutlysning og for å søke på stilling.
Rennebu kommune Rennebu, Norge
19/02/2018
SØKNADSFRIST: 18.03.2018 Rennebu kommune har følgende ledige lærlingplasser: Lærlingplass Barne- og ungdomsarbeider Lærlingplasser Helsefagarbeider Lærlingplass Kontor- og administrasjonsfaget Lærling IKT-servicefaget Se fullstendige utlysninger og søk stillingene ved å trykke på knappen "Søk nå" på denne siden.
Rennebu kommune Rennebu, Norge
19/02/2018
SØKNADSFRIST: 11.03.2018 For å styrke den administrative siden av teknisk sektor, har kommunestyret opprettet en ny 100 % fast stilling som ingeniør/saksbehandler. Stillingen rapporterer til teknisk sjef.  Teknisk sektor har ansvar for behandling av bygge- og delingssaker, alle typer arealplaner og oppmåling/kartverk. Sektoren drifter kommunens eiendommer, vei, vann- og avløpsanlegg, brann/redning samt kommunalt renhold.  Den administrative siden av teknisk vil, etter styrkningen, bestå av 3 stillinger. Man vil få mulighet til å jobbe med et stort utvalg arbeidsoppgaver innenfor feltet og jobbe tett med teknisk sjef.  Stillingens ansvarsområder: Saksbehandling etter plan- og bygningsloven, herunder gjennomføring av tilsyn i byggesaker og matrikkelføring. Saksbehandling innen annet lovverk samt andre arbeids- og forvaltningsoppgaver må også påregnes. Delegerte lederoppgaver. Krav til stillingen: Ingeniørutdannelse med byggfaglig kompetanse fra universitet/høyskole. Relevant arbeidserfaring. God kjennskap til offentlig forvaltning. Ledelseserfaring. Relevant erfaring er ønsket og vil bli vektlagt. Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig og god framstillingsevne. Førerkort min. klasse B.                                                 Vi søker deg som: Har høy arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner med stå på –vilje og godt humør Er positiv, serviceinnstilt og løsningsorientert. Er fleksibel og selvstendig. Det er ønskelig at den som tilsettes, disponerer egen bil til tjenestekjøring.  Vi tilbyr: veiledning. gode og fleksible arbeidsforhold. konkurransedyktig lønn. dekning av flytteutgifter etter regulativ. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig På grunn av dagens sammensetning i teknisk sektor, ønsker vi kvinner spesielt velkommen til å søke.  Gamvik kommune omfattes av tiltaksområdet i Nord-Troms og Finnmark med nedskrivning av studielån og skattefordeler.  Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker at søknaden blir behandlet konfidensielt, bes å opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden.  Spørsmål vedr. stillingen rettes til teknisk sjef Geir Hansen på tlf 99515956/ 78496300 eller på mail:  geir.hansen@gamvik.kommune.no   Søknad samt CV leveres elektronisk via denne siden. Søknadsfrist 11 mars 2018.
Gamvik kommune Gamvik, Norge
19/02/2018
SØKNADSFRIST: 11.03.2018 Helsetjenesten i kommunen består av sykehjem, sykestue, hjemmebaserte tjenester, helsesøstertjeneste og legetjenesten. Helse er den største sektoren i kommunen. Som sykepleier i Gamvik kommune jobber du turnus enten i hjemmetjenesten, på helsesenteret eller i en kombinasjon av disse avdelingene. Mehamn helsesenter har akuttmottak, legevakt og sykestueplass. Journalsystem Profil og WinMed benyttes, både lokalt og i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. I hjemmebasert omsorg brukes journalsystemet Profil og multidosesystem i medikamenthåndtering. Gamvik kommune omfattes av tiltaksområdet i Nord-Troms og Finnmark med nedskrivning av studielån og skattefordeler. Vi har nå følgende stillinger ledig: Sykepleier til 100 % svangerskapsvikariat  frem til 29.9.2018   med mulighet for fast ansettelse, i turnus med oppstart medio februar eller etter nærmere avtale. Det må påregnes arbeid hver annen helg. Sykepleiere til ferievikariat i perioden juni til og med september.  Vi ønsker deg som kan jobbe minimum 6 uker. Gamvik kommune dekker flyreise t/r og 50% av husleien. Det må påregnes arbeid hver annen helg. Felles for stillingene er at Vi søker deg som: Har høyskoleutdanning med autorisasjon som sykepleier Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig og med god framstillingsevne Fortrinnsvis har førerkort klasse B Vi tilbyr: Opplæring og veiledning Gode arbeidsforhold med et aktivt og engasjert arbeidsmiljø Tarifflønn. Sykepleierstillingene lønnsplasseres med lønn tilsvarende 10 års ansiennitet Delvis dekning av flytteutgifter etter regulativ Medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig Spørsmål vedrørende stillingene rettes til avdelingssykepleier sykestua Siri Bertheussen tlf. 78496635 eller avdelingssykepleier hjemmetjenesten Elna Nilsen tlf. 78496632 Søknad samt CV leveres elektronisk via denne siden . Kopi av vitnemål etc sendes kun på oppfordring. Søknadsfrist: 11 mars
Gamvik kommune Gamvik, Norge
19/02/2018
SØKNADSFRIST: 03.04.2018 100 % stilling, vikariat ledig for snarlig tiltredelse, med mulighet for forlengelse.  VAR - virksomheten har totalansvar for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av alle kommunale vann- og avløpsanlegg i Ålesund kommune. Vi er 70 ansatte.  Virksomhet for Vann, Avløp og Renovasjon (VAR) er kommunens største virksomhet, og er inndelt i ulike team. Team avløp, er inndelt i 3 avdelinger, og har ansvar for drift og vedlikehold av 450 km avløpsledninger, 7 renseanlegg og 100 pumpestasjoner. Stillingen er direkte underlagt team avløp. Vi er 19 ansatte. Arbeidsoppgaver Fagområdene er i utvikling så andre oppgaver kan tilflytes eller bortfalle. Vår målsetning er å sikre transport av avløpsvannet fra abonnent frem til våre avløpsrenseanlegg hvor avløpsvannet renses. Som avdelingsingeniør i VAR vil du arbeide med:  - Drifts- og rehabilitering av ledningsnett og pumpestasjoner for vann og avløp.  - Oppfølgning av VA-prosjekter.  - Optimalisering og funksjonskontroll på ledningsnett og pumpestasjoner for vann og avløp.  - Bistå i prosjektgrupper på nyanlegg i samarbeid med utbyggingsavdelingen.  - Oppfølging av henvendelser fra innbyggere og gjennomføring av tiltak.  - Saksbehandling. Kvalifikasjoner Vi søker etter personer som har kompetanse innen vann- og avløpsinstallasjoner, dvs. høyskoleutdannet ingeniør annen tilsvarende teknisk utdannelse med relevant erfaring. Personlige egenskaper Personlige egenskaper er viktig i et team og vi forventer at du:  - Er fleksibel med høy grad av serviceinnstilling.  - Stå-på humør og engasjert.  - Erfaring i digital data- og saksbehandling.  - Gode skriftlige evner.  - Gode samarbeidsevner. Vi tilbyr - Et godt arbeidsmiljø med høg faglig entusiasme, kunnskapsrike kollegaer og muligheten til å være med på å utvikle områdene.  - Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger, ryddige ansettelsesforhold og helsefremmende velferdsordninger. Kontaktinfo: S vein Johansen - Teamleder Avløp -  908 62 954
Ålesund kommune Ålesund, Norge
19/02/2018
SØKNADSFRIST: 04.03.2018 En spennende stilling som kommunefysioterapeut i kommunens rehabiliteringsteam er nå ledig I Birkenes Kommune fra 11.06 18 til 09.08.19.  Rehabiliteringsteamet er en tverrfaglig sammensatt personalgruppe bestående av fysioterapeut og ergoterapeut. Rehabiliteringteamet er en del av Enhet hjhemmetjenester. Stillingen er tillagt arbeidsoppgaver i barnehager/skolehelsetjenesten, i hjemmetjenesten, hjelpemiddelformidling og rehabilitering i institusjon. Arbeidsoppgaver Fysioterapi til kommunens innbyggere gjennom hele livsforløpet. Hovedandelen av pasientene er elder, men det forventes også arbeid med barn og ung. Være en nøkkelperson i arbeidet med rehabilitering til hjemmeboende pasienter og pasienter innlagt på kommunal korttidsavdeling. Hovedansvar for koordinering av kommunens tilbud innen hverdagsrehabilitering. Gruppetilbud til barn, unge og elder. Bistå med kartlegging til kommunal saksbehandling og samarbeid inn mot koordinerende enhet. Enkel hjelpemiddelformidling. Koordineringsoppgaver I forbindelse med individuell plan kan forekomme. Kvalifikasjoner Fysioterapeut med norsk autorisasjon. Erfaring innen rehabilitering, habilitering og forebyggende arbeid. Erfaring innen hverdagsrehabilitering. Førerkort klasse B Kunne disponere egen bil. Gode kommunikasjonsferdigheter og god norsk muntlig og skriftelig fremstilling. Ønskelig med erfaring innen kognitiv svikt. Utdanningsnivå Høyskole/Universitet, Diplom/Bachelorgrad Personlige egenskaper Kunne arbeide selvstendig og i team. Gode evner til å samarbeide bade internt og eksternt. Innovativ og kreativ Være motiverende og en pådriver Gode relasjons- kommunikasjonsferdigheter Personlig egnhethet vektlegges Vi tilbyr Lønn etter gjeldende tariff. Kontaktinfo: Trude Murberg -  Enhetsleder for hjemmetjenesten -  (+47) 37281534
Birkenes kommune Birkenes, Norge
19/02/2018
SØKNADSFRIST: 09.03.2018 Vetleflaten Omsorgssenter er institusjon underliggande område aust.  Me lyser ut eit vikariat, inntil 100% stilling der 20% er øyremerka ergoterapiteneste til institusjon og 80% som pleiemedarbeidar i institusjon. Vikariatet er f.o.m. mars 2018- januar 2019.  Område aust er lokalisert på Vetleflaten omsorgssenter Arbeidsoppgåver Ansvar for ergoterapi i institusjon  Helsefagleg arbeid i turnus To-delt turnus, med arbeid kvar 3. helg. Me søkjer Ergoterapaut med autorisasjon og gode norskkunnskapar. Ergoterapaut som er fagleg dyktige og trygge i rolla si og som ivaretek brukarane på ein god måte Gode samarbeidsevner, evne til å tenke nye tankar, høy grad av fleksibilitet og gode kommunikasjonsevner. Omstillingsevne, gjerne erfaring med omstillingsprosessar. Interesse for utvikling av eigen kompetanse ved eigne fagområde, og interesse for utvikling av velferdsteknologi. Me tilbyr - gode vilkår for fagleg utvikling - eit godt tverrfagleg og sosialt miljø - gode forsikrings- og pensjonsordningar - løn etter kommunalt avtaleverk og elles tilsetjing på vanlege kommunale vilkår Søknad Voss kommune ynskjer eit større aldersmangfald mellom dei tilsette, og oppmodar difor yngre arbeidstakarar om å søkje. Kommunen har eit personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gje eit bilete av folkesetnaden generelt, både når det gjeld kjønn og kulturelt mangfald. Søk på stillinga ved å klikke på knappen til høgre. Hugs å gje opp referansar. Attestar og vitnemål vert tatt med til eventuellt intervju. Ifølgje Offentleglova § 25 skal det svært gode grunnar til for å skjerme søkjarar frå offentleg søkjarliste. Politiattest må leverast før tilsetting. Kontakter Navn: IREN ØVSTEDAL STALHEIM Tittel: Områdeleiar aust E-post:  iren.o.stalheim@voss.kommune.no Mobil: 91809566 Navn: SIREN VETHE Tittel: Avdelingssjukepleiar E-post:  Siren.Vethe@voss.kommune.no Mobil: 97997196
Voss kommune Voss, Norge
19/02/2018
SØKNADSFRIST: 12.03.2018 Område aust er lokalisert i vakre omgivelsar på Vetleftalen Omsorsgssenter, der ein har 4 avdelingar med institusjon for langtidsbebuarar og heimeteneste som omfatter sone aust. Arbeidsoppgåver Sjukepleiefaglege oppgåver, både omsorgsoppgåver og aktiv behandling. Varierte oppgåver som krev kunnskap og fleksibilitet som sjukepleiar. To-delt turnus, med arbeid kvar 3. helg. Me søkjer Me søkjer sjukepleiarar i vikariat til 3 stillingar, 2 i institusjon og 1 i heimeteneste, inntil 100%.  Me treng sjukepleiar med norsk autorisasjon og gode norskkunnskapar. Sjukepleiarar som er fagleg dyktige og trygge i rolla si og som ivaretek brukarane på ein god måte Gode samarbeidsevner, evne til å tenke nye tankar, høy grad av fleksibilitet og gode kommunikasjonsevner. Omstillingsevne, gjerne erfaring med omstillingsprosessar. Interesse for utvikling av eigen kompetanse ved eigne fagområde, og interesse for utvikling av velferdsteknologi. I tillegg må du ha stå på vilje, arbeidslyst, energi og ynskje om å vidareutvikle våre tenester og bidra i arbeidsmiljøet vårt. Me tilbyr - gode vilkår for fagleg utvikling - eit godt tverrfagleg og sosialt miljø - gode forsikrings- og pensjonsordningar - løn etter kommunalt avtaleverk og elles tilsetjing på vanlege kommunale vilkår Søknad Voss kommune ynskjer eit større aldersmangfald mellom dei tilsette, og oppmodar difor yngre arbeidstakarar om å søkje. Kommunen  har eit personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gje eit bilete av folkesetnaden generelt, både når det gjeld kjønn og kulturelt mangfald. Søk på stillinga ved å klikke på knappen til høgre. Hugs å gje opp referansar. Anna papir vert å ta med til eventuelt intervju. Ifølgje Offentleglova § 25 skal det svært gode grunnar til for å skjerme søkjarar frå offentleg søkjarliste. Kontakter Navn: Bodil Synnøve Lie Reime Tittel: Avdelingsleiar heimesjukepleie omr.aust E-post: bodil.lie.reime@voss.kommune.no Mobil: 99207119 Navn: LIV AGNES RONG Tittel: Sjukepleiar E-post: liv.a.rong@voss.kommune.no Arbeid: 91852970 Navn: IREN ØVSTEDAL STALHEIM Tittel: Områdeleiar aust E-post: iren.o.stalheim@voss.kommune.no Mobil: 91809566 Navn: SIREN VETHE Tittel: Avdelingssjukepleiar E-post: Siren.Vethe@voss.kommune.no Mobil: 97997196
Voss kommune Voss, Norge