Ledige stillinger 
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

27/04/2018
Trykk på stillingstittel for å lese fullstendig stillingsutlysning: Ledige stillinger som sykepleier natt Vi har behov for sykepleiere med arbeidstid natt, som liker utfordringer. Vi har ledig 2 x 70 % faste sykepleierhjemler ved Ryslingmoen sykehjem. Hver natt er det 3 ansatte på vakt ved Ryslingmoen sykehjem. (I tillegg godt samarbeid med hjemmetjenesten Rena). Søknadsfrist: 02.05.2018 ---- Ledig 100 % fast sykepleierstilling i institusjonstjenesten Vil du være med på vekst og utvikling i kommunehelsetjenesten?  Er du løsningsorientert og ønsker å være en bidragsyter i morgendagens eldreomsorg?  I demensomsorgen  har vi ledig en fast  100 % stilling for sykepleier  med jobb hver 3. helg f.o.m.  25.04.18. Demensomsorgen består av  Ryslingmoen 3. etg. som har en skjermet / forsterket enhet med  4. plasser og en langtidsavdeling med 10 plasser og Deset-tunet sykehjem som har  12 langtidsplasser og 1 utredningsplass. Søknadsfrist: 30.04.2018 ----  Ledig 100 % fast sykepleierstilling i hjemmetjenesten Vi søker etter deg som vil være med å arbeide tverrfaglig i kommunens pleie- og omsorgstjeneste. Du ønsker å videreutvikle våre tjenester for fremtiden, og du tar del i meningsfylte, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver. Åmot kommune har vilje til vekst som sin visjon. Er du en selvstendig, strukturert og løsningsorientert person? Da ber vi deg lese fullstendig stillingsutlysning. Søknadsfrist: 06.05.2018 -----  Ledig sykepleiervikariat i 90 % ved institusjonstjenesten Vil du være med på vekst og utvikling i kommunehelsetjenesten?  Er du løsningsorientert og ønsker å være en bidragsyter i morgendagens eldreomsorg?  I demensomsorgen  har vi ledig et vikariat for sykepleier i 90 % stilling med jobb hver 3. helg f.o.m. 01.06.18 – 14.04.19. Demensomsorgen består av  Ryslingmoen 3. etg. som har en skjermet / forsterket enhet med  4. plasser og en langtidsavdeling med 10 plasser og Deset-tunet sykehjem som har 14 langtidsplasser. Søknadsfrist: 29.04.2018
Åmot kommune Rena, Norge
27/04/2018
SØKNADSFRIST: 22.05.2018 Engerdal barne- og ungdomsskole er en flerkulturell 1.-10. skole med ca. 164 elever. Vi ønsker et godt læringsmiljø med nulltoleranse mot mobbing, en positiv kultur for læring, god kommunikasjon og godt sosialt samspill på alle nivåer. Skolen har dyktige medarbeidere som vektlegger samarbeid i profesjonelle læringsfellesskap og pedagogisk utvikling. Fra høsten 2018 vil skolen også ha SFO-ordning.   Ved skolen er det ledig 100 % fast stilling som rektor fra 1. august 2018. Elektronisk søknadsskjema finner du lenger ned på siden. Stillingstype/-prosent: 100 % fast stilling Søknadsfrist: 22.05.2018 Arbeidsoppgaver Legge til rette for en kultur der elevens læring er hovedfokus Være endringsvillig og utviklingsorientert. Skolen er med i utviklingsprosjekter i Hedmark/Innlandet og Sør-Østerdalsregionen, slik som FoU-prosjektet «Kultur for læring» og prosjektet «Vurdering for læring». Skolen skal også videreføre arbeidet fra det avsluttede Læringsmiljøprosjektet mot mobbing Utøve sin lederrolle i tråd med skolens verdigrunnlag Ha evne til å analysere skolens praksis, og ha en klar tanke for hva man ønsker for skolen Ha ønske om og evne til å være en tydelig leder, kunne motivere og veilede sine medarbeidere Ta ansvar for skolens totale ressursutnyttelse Profilerere skolen både lokalt og regionalt Ta ansvar for å utvikle skolens egne planer i tråd med lovverk, kommunens planstrategi og skoleeiers intensjoner Opprettholde et godt samarbeid med lokalmiljøet og de foresatte Rektor har delegert ansvar for økonomi, fag og personalforvaltning, og må evne å sette seg inn i og forvalte dette på en ansvarlig og ryddig måte. Rektor må utvise stor grad av sjølstendighet i arbeidet, og aktivt søke nødvendig informasjon for å løse sine oppgaver og ha evne til å omsette dette i praksis. Kvalifikasjoner Erfaring og kompetanse som pedagogisk og administrativ personalleder Erfaring og kompetanse fra administrativ og økonomisk skoledrift Erfaring og kompetanse med prosjektledelse, pedagogisk ledelse og skoleutvikling Skikkethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse Vi kan tilby Oppfølging og bistand i forhold til skoleutvikling Veiledning og eventuelt mentor i forhold til utøvelse av rektorrollen Et regionalt samarbeid på ulike nivå der det skjer mye spennende utviklingsarbeid Gode pensjons- og forsikringsordninger Vi kan være behjelpelig med å finne et sted å bo hvis du/dere ønsker det Lønn etter avtale Annet Ved tilsetting må det framlegges gyldig politiattest. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Kontakt Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune: 62459600 v/ Elin Petershagen Åsbø ​Søknadsskjema Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt. Elektronisk søknad ved å trykke på knappen "Søk nå" på denne siden. Offentlig søkerliste Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten. Kontaktperson: Enhetsleder for Oppvekst, Elin P. Åsbø, tlf. 400 24 920 Fortrinnsrett I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen. Organisasjon Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik: Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Engerdal kommune Engerdal, Norge
27/04/2018
SØKNADSFRIST: 06.05.2018 ID 1139 Midtre Gauldal kommune har ledig stilling som helsesøster. Helsesøster- og jordmortjenesten i Midtre Gauldal består av helsestasjon, skolehelsetjeneste i grunnskole og videregående skole, jordmortjeneste, flyktninghelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Helsestasjonen ligger på Støren. Virksomheten tilhører enhet Helse og familie og har til sammen 5,7 stillingshjemler. Det er nå ledig en fast stilling som helsesøster i 80 % og 20 % prosjektstilling 1 år fram i tid. Vi søker etter en positiv, kunnskapssøkende og dyktig helsesøster fra og med .1 juli 2018  Arbeidsoppgaver:           Stillingen er knyttet opp mot forebyggende og helsefremmende arbeid ved helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom 0-20 år           Samarbeid med andre aktuelle samarbeidspartnere i 1 og 2 linje tjenesten som omhandler barn og unge  Utdanning og kvalifikasjoner som kreves:          Offentlig godkjent sykepleier med godkjent videreutdanning som helsesøster          IKT- kunnskaper          Førerkort kl. B          Politiattest  Personlige egenskaper:           Personlig egnethet vil bli vektlagt           Selvstendig, men med gode samarbeidsevner           Viser engasjement, fleksibilitet og har pågangsmot           Være bidragsyter til et godt arbeidsmiljø og til å utvikle tjenesten sammen med oss           Gode kommunikasjonsferdigheter  Vi tilbyr:          Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et utviklingsorientert og spennende tverrfaglig arbeidsmiljø          Engasjerte kollegaer med lang erfaring og høy kompetanse          Positivt arbeidsmiljø og spennende arbeidsområder          Lønn etter avtale iht. kommunal tariffavtale  Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Medlemskap i offentlig pensjonsordning. Vi ber om at søknaden registreres elektronisk. Spørsmål om stillingen kan rettes til ledende helsesøster Guri Kvernmo Aune på tlf. 72 40 31 78 / 916 07 116. Søknadsfrist: 6. mai 2018
Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal, Norge
26/04/2018
SØKNADSFRIST: 11.05.2018 Barnevernkonsulent, 1 X 100 % vikariat Stillingen er ledig fra juni 2018 og frem til februar 2019. Hovedarbeidsoppgaver for stillingen: Saksbehandling etter Lov om barneverntjenester  Barnevernkonsulenten skal fortrinnsvis ha saksbehandleroppgaver i omsorgsteam  Kvalifikasjoner for stillingen: Fortrinnsvis høyskoleutdanning som barnevernpedagog/sosionom, evt. annen relevant høyskoleutdanning  Erfaring fra barneverntjenesten er ønskelig  God dokumentasjonsevne og utvise høy grad av struktur  Søkere må ha førerkort og disponere egen bil  Den som ansettes må fremlegge tilfredsstillende politiattest  Personlig egnethet  Lønnsvilkår: Lønn etter avtale Sør-odal kommune kan tilby: Mobilt barnevern  En barneverntjeneste som overholder frister og som har god internkontroll. Godt arbeidsmiljø med mye humor i flotte lokaler  En oversiktlig avdeling og en overkommelig saksmengde. Tjenestebiler til felles bruk Opplæring og intern veiledning vil bli gitt.  Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til: Barnevernleder Hilde Framaas tlf. 62 96 80 22/47 46 02 20, eller mail: hilde.framaas@sor-odal.kommune.no Søknaden merkes med arkivsaksnummer: 18/1373 Sør-odal kommune bruker elektroniske søknadsskjema. For mer informasjon og elektronisk søknadsskjema, trykk på knappen "Søk nå" på denne siden. Tilsendte attester og vitnemål returneres ikke. Kopi av attester og vitnemål tas med til evt. Intervju. Søknadsfrist: 11.05.2018
Sør-Odal kommune Sør-Odal, Norge
26/04/2018
Rektor/enhetsleder Grimstad undomsskole I Grimstad kommune er det fra august 2018 ledig 100% fast stilling som rektor ved Grimstad ungdomsskole.  Les fullstendig stillingsutlysning og søk stilling her Søknadsfrist: 05.05.2018 ------ Rektor/enhetsleder Fjære barneskole 2. gangs utlysning  Vi søker etter en engasjert, samlende og tydelig enhetsleder som vil være med på å videreutvikle skolen, både skolefaglig og sosialt. Stabil ledelse og langsiktig skoleutvikling vil være viktig for skolen fremover. Vi ønsker en enhetsleder som er løsningsorientert og som trives med å lede en enhet der utvikling og implementering vil være en del av hverdagen. Fjære barneskole har behov for ny rektor/enhetsleder fom 01.08.18.  Les fullstendig stillingsutlysning og søk stilling her Søknadsfrist: 06.05.2018
Grimstad kommune Grimstad, Norge
26/04/2018
SØKNADSFRIST: 14.05.2018 Fjellsrud skole søker en initiativrik rektor med engasjement og høye ambisjoner på elevenes og skolens vegne. Vår nye rektor er en tydelig leder og motivator, som trives med utfordringer, og leder an i evidensbasert utviklingsarbeid. Fjellsrud skole er en 4-parallell ungdomsskole med ca 350 elever. Skolen vil høsten 2018 bli en iPad 1:1-skole, og skal med det i gang med en spennende omlegging av både elev- og lærerpraksis. Skolen er sentralt beliggende på Fjellhamar, med god offentlig kommunikasjon og kort reisevei til Lillestrøm og Oslo. Arbeidsoppgaver helhetsansvar for utvikling og drift av skolen, innenfor fag, personal og økonomi lede og videreutvikle det pedagogiske arbeidet slik at det bidrar til økt læringsutbytte og et trygt og godt læringsmiljø for hver enkelt elev videreutvikle Fjellsrud skole i tråd med de vedtak og satsingsområder som gjelder for Lørenskogskolen og fra nasjonalt hold videreføre et godt skole-hjem-samarbeid Kvalifikasjoner Godkjent pedagogisk utdanning og erfaring fra skoleverket, gjerne med kompetanse fra ungdomstrinnet. Det er ønskelig med skolelederutdanning og/eller ledererfaring. Du har meget god IKT-kompetanse og kan raskt sette deg inn i ulike digitale fagsystemer. Du kommuniserer godt både skriftlig og muntlig. Du har god system- og rolleforståelse. Du er oppdatert på forskning rundt skoleutvikling, og evner å bruke denne kunnskapen i egen praksis. Du har god økonomiforståelse og evner å prioritere innenfor gjeldende rammer Egenskaper Du møter elever, kolleger og foresatte på en positiv og profesjonell måte. Du har klare tanker om fremtidens skole og den kompetanse våre elever trenger for å møte videre studier og arbeidsliv. Du kan jobbe raskt, systematisk og selvstendig med mange oppgaver parallelt, og trives i et hektisk miljø. Du er en tydelig, raus og motiverende personalleder for en organisasjon der alle opplever at de er en del av et fellesskap. Du er opptatt av samarbeid og er en pålitelig samarbeidspartner som overholder frister. Du har meget god evne til å se, prioritere og løse komplekse og utfordrende oppgaver. Du tør å utfordre etablerte sannheter i skolen, og involverer og engasjerer andre rundt deg. Vi tilbyr Stillingsbrøk: 100% en arbeidsplass hvor kreativitet, engasjement og initiativ verdsettes dyktige og ambisiøse kolleger en arbeidsplass med høyt tempo og mye humør et godt nettverk med andre skoleledere en skoleeier som satser på kompetanse i skolen og utvikling av ledere Som skoleleder i Lørenskog kommune vil du få være med i et godt utviklet tverrfaglig samarbeidssystem. Vi har nettverk og prosjektdeltakelse på tvers av skolene og målrettede kompetansehevingstiltak for våre ansatte. Vi er en IA-bedrift som tilbyr helsefremmende aktiviteter og velferdsgoder, som blant annet firmahytter. Lørenskog kommune har gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for fag-/kompetanseutvikling. Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet og skolens behov. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Tilsettingen forutsetter at godkjent tuberkuloseerklæring og politiattest i henhold til opplæringslova leveres før tiltredelse i stilling. Dette innhentes kun fra den som får tilbud om stillingen. Tilsetting skjer for øvrig i samsvar med gjeldende regelverk. Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren er bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Camilla Mathiassen Stillingstittel: Skolesjef
Lørenskog kommune Lørenskog, Norge
26/04/2018
SØKNADSFRIST: 10.05.2018 Løkenåsen ungdomsskole er en utviklingsorientert skole som legger vekt på å skape et tilpasset og likeverdig læringsmiljø for elevene. Vi har en flott elevgruppe, og skolen er preget av mangfold og inkludering, noe vi har vunnet flere priser for, blant annet Benjaminprisen i 2016. Skolen har ca. 310 elever fordelt på 13 klasser, hvorav 12 ordinære klasser og en innføringsklasse for minoritetsspråklige. Skolen har i tillegg to baser med et helhetlig spesialpedagogisk opplæringstilbud for inntil 14 elever. Ca. halvparten av elevgruppa på Løkenåsen er flerspråklige. Fra februar 2018 er skolen i gang med implementering av iPad 1:1. Arbeidsoppgaver Vår nye undervisningsinspektør er en av skolens lederteam (fag og utviklingsarbeid, personal og økonomi). Arbeidsoppgavene vil fordeles innad i ledelsen. Aktuelle oppgaver vil være: En aktiv rolle i skolens utviklingsarbeid Veiledning og oppfølging av ansatte/lærerteam Elevoppfølging Arbeid med kommunale og statlige rapporteringsverktøy Undervisning Oppfølging av det spesialpedagogiske arbeidet ved skolen Kvalifikasjoner Det kreves godkjent undervisningskompetanse for tilsetting og undervisning på 8.-10. trinn jfr. opplæringsloven med tilhørende forskrift Det er ønskelig med erfaring med arbeid på ungdomstrinnet Det er ønskelig med lederutdanning og/eller erfaring fra arbeid med å lede et kompetent personale. God datafaglig kompetanse God formuleringsevne, muntlig og skriftlig God arbeidskapasitet og helse som er forenlig med å jobbe i skolen Det er ønskelig at vår nye undervisningsinspektør har interesse for og/eller erfaring med HMS, brannvern og beredskap Tilsetting forutsetter at godkjent politiattest leveres fra den som tilsettes før tiltredelse i stilling jfr. opplæringsloven Egenskaper Vi ønsker en tydelig og beslutningsdyktig leder med god relasjonskompetanse. Vi ønsker en leder som er utviklingsorientert og som bidrar aktivt til at både elevene og kollegene lykkes i arbeidet sitt. Vi tilbyr Stillingsbrøk: 100% God pensjonsordning og personalforsikring Mulighet for fag-/kompetanseutvikling Helsefremmede aktiviteter og velferdsgoder som blant annet firmahytter IA-bedrift Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Tilsetting skjer for øvrig i samsvar med gjeldende regelverk. Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet og skolens behov. Menn oppfordres til å søke.  Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Lørenskog kommune ønsker og ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke. I henhold til Offentliglova §25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. De det gjelder vil bli kontaktet dersom offentliggjøring blir aktuelt. Se mer informasjon om skolen på  vår facebookside Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Ellen Marie Gloppen Stillingstittel: rektor Telefon:  67 93 44 91
Lørenskog kommune Lørenskog, Norge
26/04/2018
SØKNADSFRIST: 16.05.2018 Brønnøy kommune har ledig en spennende og utfordrende stilling som oppvekstsjef. Innenfor området sitt ansvar og myndighet ligger for tiden grunnskole, SFO, barnehage, Barne- familiesenteret samt Kultur- og kompetansesenteret. Oppvekstsjefen sitter i rådmannens ledergruppe. Oppvekstsjefen vil også ha et ansvar for et regionalt kompetansekontor for Sør-Helgeland.  Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver Lede, motivere og koordinere kommunens oppvekstområde i samarbeid med rektorer og ledere innen de ulike områdene. Lede oppvekst helhetlig, kvalitetsmessig og kostnadseffektivt Utvikle gode oppveksttjenester i kommunen Ha personal- og økonomiansvaret for området Forberede saker for politiske organ og følge opp politiske vedtak   Vi søker en leder som har: Relevant høyere pedagogisk utdanning, gjerne også utdannelse innen administrasjon/ledelse Relevant arbeidserfaring som leder. God forståelse for både økonomisk og menneskelig kapital God forståelse for IKT Evne og vilje til å samarbeide med de andre virksomhetslederne om å nå felles mål for kommunen God kjennskap til lovverket knyttet til offentlig saksbehandling, særlovene og brukerrettigheter  Du er tydelig, trygg, samarbeider godt og har ambisiøse tanker om utvikling av kommunen og ditt område. Du må både kunne arbeide etter og utvikle gode planer for virksomheten. Du liker utfordringer og evner å se helheten i alle detaljene. Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper ved tilsetting. Vi tilbyr Et lederfellesskap med høy kompetanse og gode samarbeidsevner Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger Brønnøy kommune er en IA- bedrift En utviklingsorientert organisasjon  Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller trinn 3 ved et universitet)  Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.  Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.  Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.  Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)  søknadsfrist: 16.05.2018 Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til rådmann Pål Trælvik, mobil: 907 90 000
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge
26/04/2018
SØKNADSFRIST: 16.05.2018 På bakgrunn av at Hadsel kommune har fått tildelt øremerkede midler fra helsedirektoratet, til styrking av helsestasjon - og skolehelsetjenesten, har vi mulighet til å tilsette helsesøster i 100% stilling midlertidig for ett år. Mer informasjon Helsestasjonen har 7 fast ansatte helsesøstre (fordelt på 6,6 årsverk), jordmor i 70 % og sekretær i 100% stilling. Svangerskapsomsorgen og helsestasjonstjenesten 0-5 år er lokalisert ved helseavdelingen på Stokmarknes. Skolehelsetjeneste tilbys primært ute ved den enkelte skole. Hadsel kommune har 5 grunnskoler og videregående skole fordelt på to studiesteder. Helsestasjonen har tilbud om HFU. I tillegg har helsestasjonen tilbud om flyktninghelsetjeneste til barn og unge 0-20 år Om stillingen Stillingen er en 100% midlertidig stilling med tilsetting 01.06.18 - 31.05.19. Krav til kompetanse - Godkjent helsesøsterutdanning.  - Hvis det ikke er søkere med ønsket kompetanse kan det vurderes å tilsette sykepleier, fortrinnsvis med annen relevant videreutdanning - Førerkort kl. B Ønskede kvalifikasjoner - Erfaring fra arbeid i skolehelsetjeneste. - Faglig dyktighet og gode samarbeidsevner, samt kunne arbeide tverrfaglig og i team. - God evne til å jobbe systematisk og målrettet. - Motivasjon og evne til tilegnelse av nye kunnskaper og kunne bidra til å utvikle gode tjenester. - Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling, både med barn og voksne. - Personlige egenskaper og egnethet for arbeidet vil bli vektlagt. Vi tilbyr - Konkurransedyktige betingelser - Gode pensjons- og forsikringsordninger - Utviklende og spennende stilling der få dager er like - IA-avtale og bedriftshelsetjenester - Flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement - Vi kan være behjelpelig med barnehageplass Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B2 eller trinn 3 ved et universitet. Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Du må oppgi minimum to referanser i søknaden Politiattest må leveres i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Politiattest skal ikke legges ved søknad, men fremskaffes etter at tilbud blir gitt, jf. politiregisterforskriften § 36-1 nummer 3 Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25. Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknader sendes via den elektroniske søknadsskjema knyttet til aktuell stilling - trykk på knappen "Søk nå" på denne siden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt. Er du intern søker? Er du fast eller midlertidig ansatt, eller har arbeidet i Hadsel kommune etter oktober 2012 skal du ikke opprette ny bruker. Når du skal logge på må du klikke "glemt passord" dersom du ikke husker dette. Nytt passord blir tilsendt den registrerte e-postadressen du har i kommunens personalsystem. Ved behov kontakt personalavdelingen for å registrere/endre din e-postadresse. Mobilnummer må også være registrert under mobil privat. Dersom du har behov for hjelp med søknadsprosessen kan du kontakte personalavdelingen på telefon 76 16 40 00. Kontakter Navn: Gro Rønning-Nyvold Tittel: Leder helsestasjon E-post: gro.ronning.nyvold@hadsel.kommune.no Mobil: 90647475 Arbeid: 76164224
Hadsel kommune Hadsel, Norge
26/04/2018
SØKNADSFRIST: 18.05.2018 35 % fast stilling i sang og teorifag.  Sangundervisning enetimer og grupper, samt musikkfag som musikklære, hørelære eller lytting.  Fagkombinasjoner kan tilpasses.   Arbeidsoppgaver Undervisning Jobbe i team Kvalifikasjoner Undervisningskompetanse Pedagogisk og digital kompetanse Personlige egenskaper Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Utviklingsorientert og forskningsbasert tilnærming Opptatt av god klasseledelse Vi tilbyr Godt og inkluderende arbeidsmiljø Lønn etter gjeldende avtaler og ansettelsesvilkår i Trøndelag fylkeskommune Kontaktinfo: Maciej Karpinski-  Avdelingsleder MD -  74 17 89 62 -  macka@trondelagfylke.no  
Trøndelag fylkeskommune Trondheim, Norge