Ledige stillinger 
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

22/03/2018
SØKNADSFRIST: 01.04.2018 Interessant jobb – Biblioteksjef i Sandefjord! Kanskje noe for deg? Om tjenestested Kommunalområdet kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling (KFBS) i Sandefjord kommune er organisert i tre seksjoner. Seksjon bibliotek omfatter bibliotekene i Sandefjord, Andebu og Stokke (Sandefjordbibliotekene), samt servicetorgene i Andebu og Stokke lokalisert i bibliotekene. Bibliotekene er en unik sosial møteplass og en arena for debatt og formidling av kunnskap og litteratur. Det er også en viktig integreringsarena og et godt folkehelsetilbud. Bibliotekene er viktige aktører i by- og stedsutvikling i Sandefjord kommune. Stillingsinformasjon Stillingsstørrelse: 100% Stillingstype: Fast Tilhold i Sandefjord, Andebu og Stokke (varierende arbeidssted) Arbeidsoppgaver Seksjonsleder bibliotek har en viktig funksjon for at samdriften og koordineringen av de tre bibliotekene i Sandefjord, Andebu og Stokke skal fungere effektivt. Seksjonsleder er øverste administrative leder og rapporterer til kommunalsjefen, og sitter i dennes ledergruppe. Seksjonsleder skal bl.a. bidra med: Videreutvikling og drift av bibliotekfunksjoner som utlån/formidling av litteratur o.a. media, til befolkningen generelt, og til barn/unge og innvandrere spesielt Utvikling av bibliotekene som sosiale møteplasser, med arrangementer, forfatterbesøk, debatter m.m. Samhandling/samarbeid med barnehager og skoler Samhandling/samarbeid med forfattere, forlag, fylkesbibliotek m.fl. Stillingen innehar for øvrig det ansvar og de arbeidsoppgaver som arbeidsgiver/overordnet myndighet til enhver tid tillegger stillingen. Kvalifikasjoner God kunnskap om/forståelse for ledelse av større organisasjoner og praktisk erfaring med ledelse Relevant utdannelse i fagområdet, på høyskole-/universitetsnivå Forståelse for og erfaring fra økonomistyring God forståelse og evne til helhetlig og strategisk tenkning God forståelse for politiske prosesser, og samhandling mellom administrativt og politisk nivå Tydelig og god kommunikasjon, muntlig og skriftlig Gjerne erfaring fra saksbehandling Seksjonsleder må være: Tydelig Målrettet og løsningsorientert Beslutningsdyktig og ha gjennomføringsevne Analytisk og ha strategiske evner Motiverende Samarbeidsorientert Fleksibel God/stor arbeidskapasitet Personlige egenskaper tillegges stor vekt. Vi tilbyr Interessante og allsidige arbeidsoppgaver, knyttet til utvikling og drift av seksjonen. Et trivelig og hektisk arbeidsmiljø. Lønn Lønn etter avtale. Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse (SkP, KLP, SpK). Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd Andre opplysninger Gjensidig prøvetid er 6 måneder. Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henholdt til gjeldende tariffavtale.   Søknadsfrist:  1. april 2018 Tiltredelse:  Snarest Kontaktpersoner: Siri Fristad Mathisen, kommunalsjef   tlf: +47 33416706  mob: +47 90941028
Sandefjord kommune Sandefjord, Norge
22/03/2018
SØKNADSFRIST: 02.04.2018 Ved Siljan ungdomsskole er det ledig et 100% vikariat som lærer.  Det er ønskelig med undervisningskompetanse i spansk, naturfag og engelsk for ungdomstrinnet.  Søkere med utdanning fra andre land enn Norge, må legge fram bekreftelse på at NOKUT har godkjent utdanningen.  Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om man har bedt om å bli unntatt fra søkerliste, jf offentlighetslova § 25.  Siljan ungdomsskole ligger nær Siljan sentrum, og det er kort vei til flott natur. Fra august 2018 vil skolen ha ca 90 elever fordelt på seks klasser. Siljan ungdomsskole er en MOT-skole, og det er ønskelig at søkere har kjennskap til hva dette innebærer.  Fra skolen er det ca 15 km til Skien sentrum, og på dagtid er det er gode bussforbindelser til Grenlandsområdet og Oslo. Det er bussholdeplass rett utenfor skolen.  Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse.  Les mer om Siljan ungdomsskole  her Arbeidsoppgaver Undervisning Kvalifikasjoner Bestått allmennlærer- eller grunnskolelærerutdanning ved tiltredelsestidspunktet Utdanningsretning Grunnskolelærerutdanning Allmennlærerutdanning Utdanningstittel: Lærer Utdanningsnivå Høyskole / Universitet Personlige egenskaper Fleksibel, ryddig og selvstendig Engasjert og initiativrik Stabil og robust Positiv holdning og godt humør Gode samarbeidsevner Vi tilbyr Spennende arbeidsoppgaver med utfordringer Ryddige arbeidsforhold og gode kollegiale forhold Gode forsikringsordninger Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse Fri bruk av godt utstyrt trimrom
Siljan kommune Siljan, Norge
22/03/2018
SØKNADSFRIST: 16.04.2018 Siljan kommune har ledig et 100% årsengasjement som miljøterapeut med mulighet for fast ansettelse.  Miljøterapeuten vil ha daglig arbeidssted ved Siljan ungdomsskolen, men skal og ha ansvar for ungdomsklubben i kommunen, herav fast arbeidstid ettermiddag/kveld annenhver fredag.  Siljan er en kommune der man lett får god oversikt over kommunens tjenestetilbud. Samarbeidet med ansatte er preget av en uformell og hyggelig tone.  Siljan ungdomsskole har ca 90 elever og 19 ansatte.  Skolen var ferdig renovert i september 2015, og den framstår som ny og moderne med gode arbeidsforhold for både elever og ansatte. Fra skolen er det ca 15 km til Skien sentrum, og på dagtid er det er gode bussforbindelser til Grenlandsområdet og Oslo. Det er bussholdeplass rett utenfor skolen. Arbeidsoppgaver Drive en aktiv oppsøkende virksomhet i elevenes fellesområder både ute og inne Ha medansvar for utviklingen av elevenes skolemiljø utenfor klasserom Ha fokus på forebyggende arbeid Skape en trygg og god skoledag for elevene Medvirke til at elevene beholder en god psykisk helse og kan utvikle sin sosialkompetanse på best mulig måte Følge opp klasser og enkeltelever med miljøtiltak i skoletida der det er kjente utfordringer Delta i samarbeidsmøter/ansvarsgrupper Delta i systematisk observasjon og kartleggingsarbeid Koordinere ungdomsarbeid, inkludert ungdomsklubb i kommunen Kvalifikasjoner Fortrinnsvis treåring høyskoleutdanning som barnevernspedagog, vernepleier eller annen høyere utdanning som er relevant. Annen helse- og sosialfaglig eller pedagogisk bakgrunn og relevant erfaring kan komme i betraktning . Må beherske norsk både muntlig og skriftlig Utdanningsnivå Høyskole / Universitet Personlige egenskaper Må trives sammen med ungdom! Du må være en trygg, tydelig og forutsigbar voksen som framstår som en god rollemodell med klare grenser. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Må kunne jobbe selvstendig og i team. Smidighet og fleksibilitet, samt evne til å arbeide strukturert vektlegges. Kunne opptre rolig men bestemt i utfordrende situasjoner. Tåle å stå i konflikter og samtidig klare å vise omsorg, empati og forståelse. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt Gyldig politiattest må leveres før ansettelse Vi tilbyr Lønn etter kvalifikasjoner En meningsfyllt jobb med trivelige kollegaer der samarbeid og faglig dyktighet er i fokus Kontaktinfo: Anita Solvang Rektor (+47) 35952510 Torny Strand Moripen Oppvekstsjef (+47) 47359835
Siljan kommune Siljan, Norge
22/03/2018
SØKNADSFRIST: 16.04.2018 Siljan kommune har ledig en 100 % fast stilling som leder i Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) fra august 2018.  Siljan er en liten kommune som har egen PPT. Tjenesten har totalt 2,15 stillinger fordelt på 4 personer. Stillingen er en kombinert leder og rådgiver stilling 40/60.  PPT er organisert inn under avdeling for oppvekst og er lokalisert sammen med barneverntjeneste, barnehage -og skoleledelse og avdeling helse.  Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har som mål å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte behov sikres gode opplærings- og utviklingsmuligheter. PPT er kommunens sakkyndige instans når det gjelder spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning. PPT har også ansvaret for å bistå barnehage og skole i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for barn, unge og voksne med særskilte behov. Arbeidsoppgaver Være en del av kommunalsjefens ledergruppe Sitte fast i Tiltaksteam barn og unge Ansvar for fag og personalledelse Direkte klientarbeid med utredning -og rådgivningsarbeid, konsultasjon og veiledning, samt sakkyndighetsarbeid Bidra til helhetlig og fremtidsrettet ledelse og utvikling av PP-tjenesten Ansvar for fag og videreutvikling av avdelingens kompetanse Sørge for effektiv drift innenfor vedtatte rammer Oppfølging og videreutvikling av avdelingens strategi og handlingsplan Kvalifikasjoner Utdanning på høyere nivå, spesialpedagogikk eller psykologi Ønskelig med erfaring fra ledelse og det spesialpedagogiske arbeidsfeltet Erfaring med arbeid i PPT, med sakkyndige utredninger og systemarbeid opp mot skole/barnehage Kjennskap til endrings -og utviklingsarbeid Nødvendig testkompetanse Gode digitale ferdigheter God skriftlig fremstillingsevne Det er krav om at det forevises politiattest før tiltredelse fra personer som i sitt arbeid er i kontakt med barn, ungdom, brukere og pasienter, - i henhold til lovhjemmel som gjelder for stillingen. Utdanningsretning Psykologi Administrasjon og ledelse Pedagogikk Utdanningsnivå Høyskole / Universitet Personlige egenskaper Du er systematisk og har gode kommunikasjonsferdigheter Du jobber godt selvstendig Du er raus og tillitsskapende i møte med klienter og samarbeidspartnere Du har evne til å balansere forventninger fra brukere, samarbeidspartnere, ledelse, ansatte og lovkrav Du har vilje og evne til aktivt samarbeid og organisasjonsutvikling på ulike felt og nivå Du verdsetter og inspirerer til kritisk tenkning og faglige diskusjoner. Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr Lønn etter avtale (for stillinger som ikke har en på forhånd fastsatt lønn eller lønnspenn - jfr lokal stillingsoversikt) Offentlig tjenestepensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikring Høyt faglig nivå En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift Tilgang til treningsrom Faglig og personlig utvikling Fleksibel arbeidstid Bedriftshelsetjeneste Kontaktinfo: Torny Strand Moripen Oppvekstsjef (+47) 47359835 Tove Brattekås (+47)40287870
Siljan kommune Siljan, Norge
22/03/2018
SØKNADSFRIST: 15.04.2018 Fylkeskassa søker etter en dyktig rådgiver til lønnsfunksjonen. Den vi søker skal ha det faglige koordineringsansvaret for lønnsteamet, som har 4,4 stillinger. Ved siden av lønn har fylkeskassa også ansvar for regnskapsførsel for fylkeskommunen og flere andre tilknyttede virksomheter. Lønnsteamet har hovedansvaret for utbetaling av lønn og godtgjørelser til fylkeskommunens ansatte og ansatte i tilknyttede virksomheter. Dette innebærer også støtte og veiledning i lønnsfaglige spørsmål overfor lønnspersonell og andre ansatte i hele fylkeskommunen. Fagsystemet som brukes er Paga/HR-portalen. Vi tilbyr en variert stilling med interessante og utfordrende arbeidsoppgaver. Arbeidssted er p.t. fylkeshuset i Arendal. Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner skal slås sammen til Agder fylkeskommune med virkning fra 01.01.2020.  Arbeidsoppgaver: • Koordinere arbeidet i lønnsfunksjonen  • Rapportering og remittering  • Avstemming og kontroll  • Årsavslutning  • Opplæring  • Kontaktperson overfor dataleverandører  • Være pådriver for å utvikle og forbedre rutiner og prosedyrer  • Delta i forhandlingsteam for lokale forhandlinger  • Delta i prosjektarbeid knyttet til framtidig utvikling av lønnsområdet Kvalifikasjoner: • Høyere utdanning på universitets-/høgskolenivå, gjerne innen økonomi og administrasjon  • Gode datakunnskaper  • Relevant erfaring fra lønnsarbeid, gjerne fra offentlig sektor, er en fordel  • Interesse for kombinasjonen lønn og IKT Utdanningsretning: • Økonomi Utdanningsnivå: • Høyskole / Universitet Personlige egenskaper: • Gode samarbeidsevner  • Evne til å motivere og engasjere  • Evne til målrettet arbeid og ta initiativ  • Strukturert, analytisk og effektiv arbeidsform  • Løsningsorientert og endringsvillig Vi tilbyr: • Meget gode muligheter for faglig og personlig utvikling  • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt, sosialt arbeidsmiljø Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Gunnar Ånonsen Stillingstittel: Fylkeskasserer Telefon:  37 01 73 80  /  488 98 897
Aust-Agder fylkeskommune Arendal, Norge
21/03/2018
SØKNADSFRIST: 02.04.2018 100% fast stilling som sykepleier med funksjon tjenesteansvarlig på demensomsorg. Stillingen er ledig fra d.d. Søknadsfrist: 02.04.2018.   Virksomhet helse og omsorg yter helse- og omsorgstjenester til Re kommunes innbyggere.  Virksomheten er samlokalisert i nye Re helsehus, sentralt på Revetal. Dette gir helse og omsorg en unik mulighet til å utvikle tjenestene fremover. Vår visjon er «Livskvalitet og trivsel». Demensomsorg har 36 pasientrom fordelt på fire fløyer. Hver fløy har egen trivelig stue og kjøkken. Det er pr. i dag planlagt tre tjenesteansvarlig på demensomsorg. Hovedarbeidsoppgaver for stillingen: Ansvar for pasienters helsetjenester Skape forutsigbarhet, trygghet og struktur ved målrettet miljøarbeid Forberedelse og deltakelse ved ukentlig legevisitt (lege er tilgjengelig alle ukedager) Oppdatering og vedlikehold av prosedyrer/rutiner/tiltaksplaner Medikamenthåndtering ved bruk av medikamentkabinett Tverrfaglig samarbeid Veiledning Ha spesielt fokus på helsefremmende tiltak for pasienter Oppfølging/samarbeide med pårørende Kvalifikasjoner for stillingen: Autorisasjon som sykepleier Beherske norsk muntlig og skriftlig Gode samarbeidsevner Ønske om "å gi det lille ekstra" som kan bety så mye for pasienter, pårørende og kollegaer Vi tilbyr: Interessante og varierte arbeidsoppgaver Turnusarbeid, 35,5 t/uke, med arbeid hver 4. helg og ca. en aftenvakt pr. uke Engasjerte og faglig dyktige medarbeidere Egen syngende og spillende kulturkoordinator på huset Hyggelig kantine/kafé og mulighet til å benytte treningsrom Gratis parkering i parkeringshus Lønnsvilkår: Etter avtale Har du spørsmål? Ta kontakt med leder for demensomsorg Charlotte B. Revaa, tlf.  33 06 36 50 / 941 79 497 eller e-post:  charlotte.revaa@re.kommune.no Kopier av attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.  Klikk her for å søke på stillingen   Søknadsfrist: 02.04.2018.
Re kommune Re kommune, Regata, Revetal, Norge
21/03/2018
SØKNADSFRIST: 01.05.2018 Vi søker dyktige ferievikarer og helgevakter  til døgnavdelingene i Re helsehus. Vi søker personer som er under helse evt sosialfaglig utdanning og eller har erfaring med helse og omsorg.  Søknadsfrist: 01.05.2018 Re helsehus er en en flott arbeidsplass med nye fine lokaler , med høy aktivitet og dyktige ansatte. Re helsehus ligger i Revetal sentrum. Det er 10 km til Tønsberg. Flott muligheter for byliv, strand, trening og friluftsliv. Se Re helsehus facebookside.   Vi tilbyr: God opplæring Faglig godt miljø med moderne utstyr Turnus på 80 til 100% og avlønning etter ansiennitet og utdanning. Mulighet for fast jobb tilpasset studier etter sommeren, og gode sjanser for fast jobb etter avsluttet utdanning. Re helsehus inneholder  fellesfunksjoner og døgnavdelingene: Institusjonsomsorg— korttid/rehabilitering, lindrende og langtidsplasser. Demensomsorg— demensavdeling Omsorgsplasser—  heldøgnsbemannet omsorgsbolig Hjemmesykepleie Vi ønsker: Du bør kunne jobbe i 4 uker i perioden fra uke 27 til uke 34. Politattest leveres før oppstart. Sertifikat for bil for de som skal være vikarer i hjemmesykepleien. Noe for deg og dine venner?  Kontakt: May-Liss Lodes telefon 409 21 472 eller epost  may-liss.lodes@re.kommune.no eller Toril Råknes telefon 918 40 364 eller epost  toril.raknes@re.kommune.no      Lønnsvilkår:  Etter avtale  Kopier av attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.  Klikk her for å søke den ledige stillingen
Re kommune Re kommune, Regata, Revetal, Norge
21/03/2018
SØKNADSFRIST: 11.04.2018 Brenner du for kommunikasjonsfaget? Kunne du tenke deg å bidra til å bygge en kommunikasjonsenhet i Lillehammer kommune?  Kommunen har 2.300 ansatte og utgjør den største arbeidsplassen i Lillehammer. Som kommunikasjonsrådgiver vil du bidra til god kommunikasjon innenfor de mange ulike tjenestene, både internt og eksternt. Vi trenger deg som har inngående kunnskap om faget og er dyktig, framoverlent og nytenkende i arbeidet med etablerte og nye kommunikasjonsplattformer. Arbeidsoppgaver Redaktør for kommunens intra- og internettsider med ansvar for utvikling, opplæring og drift Utvikling og drift av kommunens sosiale medier Kriseinformasjon Andre kommunikasjonsrelaterte oppgaver Kvalifikasjoner Kommunikasjonsfaglig relevant utdanning fra høgskole eller universitet Kommunikasjonsfaglig relevant arbeidserfaring Svært god formidlingsevne, skriftlig og muntlig på norsk og engelsk Meget god kunnskap om sosiale medier Meget god digital kompetanse Erfaring med programvarer som Indesign og Photoshop er et pluss Komplementær kompetanse vil bli vektlagt Personlige egenskaper Gode samarbeidsegenskaper Initiativrik og selvgående Strukturert Effektiv Løsningsorientert Personlig egnethet vil bli tillagt vekt Vi tilbyr Nyetablert stilling du vil bidra til å forme Et trivelig og uformelt arbeidsmiljø Fleksitid Gode forsikrings- og pensjonsordninger Lønn etter avtale Kontaktinfo: Kjersti Morset Kommunikasjonssjef 990 99 339  
Lillehammer kommune Lillehammer, Norge
21/03/2018
SØKNADSFRIST: 06.04.2018 Avdeling for Psykisk helse og Sosiale tjenester er en fagavdeling i Helse- og omsorgsavdelingen. Fagavdelingen yter tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, bl.a. innenfor fagområdene psykisk helsearbeid og rusproblematikk. For tiden er vi inne i en statlig opptrappingsplan på rusfeltet(2016 - 2020) som gjør at tjenestene vi yter for mennesker med rusavhengighet er under utvikling. Seksjon arbeid og aktivitet er delt inn i 4 områder. Bakeribygget, Verkstedet i Langneset, Dagsverk og eksterne arbeidsutplasseringer. Det er ledig  100 % fast stilling som arbeidsleder  knyttet til områdene utenfor Bakeribygget. Stillingen er ledig fra dags dato. Arbeidsfelt: - Ansvar for daglig drift i Dagsverk, Verkstedet i Langneset og eksterne arbeidsutplasseringer - Oppfølgning av ansatte i forhold til drift og fag - Lavterskel arbeidstilbud for mennesker som har rusavhengighet/psykiske helseproblemer - Legge til rette og lede brukere i jobbsituasjoner - Gjennom fokus på den enkelte brukers ressurser legge til rette for utvikling, forebygge funksjonssvikt og fremme livskvalitet - Skaffe, planlegge, gjennomføre og evaluere arbeidsoppgaver - Samarbeide med naturlige aktører i brukers nettverk - Delta i utviklingsarbeid sammen med seksjonsleder og øvrige ansatte Kvalifikasjonskrav: - Helse og sosialfag på bachelornivå eller pedagogisk utdannelse - Fleksibel i forhold til arbeidstid på ettermiddag og kveld - Førerkort klasse B - Søker må ha gode samarbeidsevner og evne til å arbeide målrettet og selvstendig - Søker må beherske norsk godt, minimum tilsvarende nivå B2, og det legges vekt på at søker har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne - Arbeidskapasitet til å fylle 100% stilling - Gyldig politiattest Ønskede kvalifikasjoner: - Erfaring med bruk av fagsystemet Profil - Søkere med utdanning også innen fag som tømrer, elektriker, eller andre håndverksfag vil kunne bli foretrukket - Erfaring innen rusarbeid og/eller psykisk helsearbeid Krav til personlig egnethet: - Høy grad av selvstendighet i arbeidsutførelsen - Kunne fungere godt som en aktiv part i forhold til utvikling av faget - Interesse for faget, holde seg oppdatert - Evne til vurderinger bygd på faglige og systematiske betraktninger Arbeidstid:  Dagtid, men noe ettermiddag/kveldsarbeid må påregnes Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen. Ved evt. intern omrokkering kan det bli ledig annen stilling av samme type. Oppgi nåværende ansettelsesforhold og stillingsstørrelse. Vi ber søkerne oppgi om de også ønsker å stå som søkere på andre ledige stillinger. To referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju. Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut i fra innleverte attester og vitnemål.  Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning. Nyansatte som flytter til Rana kan få leie personalbolig. Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser. Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til seksjonsleder Siv Bårdsen.  Tlf: 41310037 Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side. Søknadsfrist: 06.04.2018
Rana kommune Rana, Norge